หน้าแรก > สาขาที่เปิดรับ > คณะบริหารศาสตร์
รหัส ชื่อสาขา ระดับ คุณสมบัติ จำนวนรับรวม
2101 ปวส. การจัดการทั่วไป ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่า ม.6 30
2102 ปวส. การตลาด ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่า ม.6 30
2103 ปวส. การบัญชี ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่า ม.6 60
2104 ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่า ม.6 30
2201 บธ.บ. บริหารธุรกิจ (วิชาเอกการจัดการทั่วไป) ปริญญาตรี ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่า ม.6 30
2202 บธ.บ. บริหารธุรกิจ (วิชาเอกการจัดการตลาด) ปริญญาตรี ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่า ม.6 30
2203 บช.บ. บัญชีบัณฑิต ปริญญาตรี ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่า ม.6 60
2204 บธ.บ. การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ ปริญญาตรี ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่า ม.6 20
2205 บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปริญญาตรี ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่า ม.6 30
2301 บธ.บ. บริหารธุรกิจ (วิชาเอกการจัดการทั่วไป)[เทียบโอน] ปริญญาตรี (เทียบโอน/ต่อเนื่อง) ปวส. ด้านบริหารธุรกิจ ทุกสาขาวิชา 30
2302 บธ.บ. บริหารธุรกิจ (วิชาเอกการจัดการตลาด)[เทียบโอน] ปริญญาตรี (เทียบโอน/ต่อเนื่อง) ปวส. ด้านบริหารธุรกิจ ทุกสาขาวิชา 30
2303 บช.บ. บัญชีบัณฑิต [เทียบโอน] ปริญญาตรี (เทียบโอน/ต่อเนื่อง) ปวส. สาขาวิชาการบัญชี 60
2304 บธ.บ. การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ [เทียบโอน] ปริญญาตรี (เทียบโอน/ต่อเนื่อง) ปวส. การจัดการธุรกิจค้าปลีก หรือการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 40
2305 บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ [เทียบโอน] ปริญญาตรี (เทียบโอน/ต่อเนื่อง) ปวส.ด้านคอมพิวเตอร์ ทุกสาขา 30
2401 บธ.ม. การจัดการสำหรับการเป็นผู้ประกอบการ[ภาคปกติ] ปริญญาโท สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี 5
2402 บธ.ม. การจัดการสำหรับการเป็นผู้ประกอบการ[ภาคพิเศษ] ปริญญาโท สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี 10
หน้าแรก > สาขาที่เปิดรับ > คณะบริหารศาสตร์