หน้าแรก > สาขาที่เปิดรับ > คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ
รหัส ชื่อสาขา ระดับ คุณสมบัติ จำนวนรับรวม
3201 วท.บ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ปริญญาตรี ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่า ม.6 30
3202 วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล (กลุ่มวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมข้อมูล) ปริญญาตรี ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่า ม.6 10
3203 วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล (กลุ่มดิจิทัลคอนเทนต์) ปริญญาตรี ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่า ม.6 10
3204 วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล (กลุ่มเครือข่ายและไอโอที) ปริญญาตรี ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่า ม.6 10
3205 ส.บ. การจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน ปริญญาตรี ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่า ม.6 90
3206 วท.บ. วิทยาการการดูแลผู้สูงอายุ ปริญญาตรี ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่า ม.6 30
3207 วท.บ. วิทยาศาสตร์นวัตกรรม ปริญญาตรี ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่า ม.6 30
3208 วท.บ. วิทยาการข้อมูลและอุตสาหกรรมดิจิทัล ปริญญาตรี ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่า ม.6 30
3401 วท.ม. การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพชุมชน[ภาคปกติ] ปริญญาโท สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี 5
3402 วท.ม. การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพชุมชน[ภาคพิเศษ] ปริญญาโท สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี 3
หน้าแรก > สาขาที่เปิดรับ > คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ