หน้าแรก > สาขาที่เปิดรับ > คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
รหัส ชื่อสาขา ระดับ คุณสมบัติ จำนวนรับรวม
4101 ปวส. ช่างกลโรงงาน ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่า ม.6 60
4102 ปวส. เทคนิคเครื่องกล(ช่างยนต์) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่า ม.6 30
4103 ปวส. เทคโนโลยีโลจิสติกส์และการขนส่ง ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่า ม.6 30
4104 ปวส. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และระบบอัตโนมัติ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่า ม.6 30
4105 ปวส. ไฟฟ้ากำลัง ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่า ม.6 30
4201 วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล ปริญญาตรี ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่า ม.6 30
4202 วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการและระบบอัตโนมัติ ปริญญาตรี ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่า ม.6 30
4203 วศ.บ. วิศวกรรมโลจิสติกส์ ปริญญาตรี ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่า ม.6 30
4204 วศ.บ. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และระบบอัตโนมัติ ปริญญาตรี ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่า ม.6 30
4205 อส.บ. วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร ปริญญาตรี ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่า ม.6 30
4206 วศ.บ. วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ ปริญญาตรี ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่า ม.6 30
4301 วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล [เทียบโอน] ปริญญาตรี (เทียบโอน/ต่อเนื่อง) ปวส. ช่างยนต์ เทคนิคเครื่องกล ช่างเทคนิคยานยนต์ สาขาช่างอุตสาหกรรม หรือเทียบเท่า 30
4302 วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการและระบบอัตโนมัติ[เทียบโอน] ปริญญาตรี (เทียบโอน/ต่อเนื่อง) ปวส. ช่างอุตสาหกรรม เทคนิคการผลิต เทคนิคอุตสาหกรรม เขียนแบบเครื่องกล ช่างกลโรงงาน หรือเทียบเท่า 30
4303 วศ.บ. วิศวกรรมโลจิสติกส์[เทียบโอน] ปริญญาตรี (เทียบโอน/ต่อเนื่อง) ปวส. สาขาเทคโนโลยีโลจิสติกส์และการขนส่ง สาขาการจัดการ โลจิสติกส์ สาขาช่างอุตสาหกรรม หรือเทียบเท่า 30
4304 วศ.บ. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และระบบอัตโนมัติ[เทียบโอน] ปริญญาตรี (เทียบโอน/ต่อเนื่อง) ปวส. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ช่างอิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยี สารสนเทศ หรือเทียบเท่า 30
4305 อส.บ. วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร[เทียบโอน] ปริญญาตรี (เทียบโอน/ต่อเนื่อง) ปวส. เทคนิคยานยนต์ เทคนิคเครื่องกล เครื่องจักรกลเกษตร ช่างอุตสาหกรรม หรือ เทียบเท่า 20
4306 อส.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ[ต่อเนื่อง] ปริญญาตรี (เทียบโอน/ต่อเนื่อง) ปวส. ช่างอุตสาหกรรม เทคนิคการผลิต เทคนิคอุตสาหกรรม เขียนแบบเครื่องกล ช่างกลโรงงาน หรือเทียบเท่า 30
4307 อส.บ. เทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล[ต่อเนื่อง] ปริญญาตรี (เทียบโอน/ต่อเนื่อง) ปวส. ช่างยนต์ เทคนิคเครื่องกล ช่างเทคนิคยานยนต์ สาขาช่างอุตสาหกรรม หรือเทียบเท่า 30
หน้าแรก > สาขาที่เปิดรับ > คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม