หน้าแรก > สาขาที่เปิดรับ > คณะศิลปศาสตร์
รหัส ชื่อสาขา ระดับ คุณสมบัติ จำนวนรับรวม
5201 รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ (กลุ่มวิชารัฐประศาสนศาสตร์) ปริญญาตรี ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่า ม.6 20
5202 รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ (กลุ่มวิชาการปกครองท้องถิ่น) ปริญญาตรี ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่า ม.6 20
5203 รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ (กลุ่มวิชาการบริหารงานตำรวจ) ปริญญาตรี ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่า ม.6 20
5204 น.บ. นิติศาสตร์ ปริญญาตรี ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่า ม.6 30
5205 ร.บ. รัฐศาสตร์ ปริญญาตรี ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่า ม.6 30
5206 นศ.บ. นิเทศศาสตร์ ปริญญาตรี ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่า ม.6 30
5207 ศศ.บ. ภาษาจีน ปริญญาตรี ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่า ม.6 30
5208 ศศ.บ. การท่องเที่ยว ปริญญาตรี ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่า ม.6 30
5209 ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ ปริญญาตรี ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่า ม.6 30
5210 ศศ.บ. นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (กลุ่มวิชานวัตกรรมการจัดการภาคเอกชน) ปริญญาตรี ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่า ม.6 6
5211 ศศ.บ. นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (กลุ่มวิชานวัตกรรมการจัดการภาครัฐ) ปริญญาตรี ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่า ม.6 6
5212 ศศ.บ. นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (กลุ่มวิชานวัตกรรมการท่องเที่ยวชุมชน) ปริญญาตรี ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่า ม.6 6
5213 ศศ.บ. นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (กลุ่มวิชานวัตกรรมการสร้างผลิตภัณฑ์ชุมชน) ปริญญาตรี ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่า ม.6 6
5214 ศศ.บ. นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (กลุ่มวิชานวัตกรรมการจัดบริการแหล่งเรียนรู้ชุมชน) ปริญญาตรี ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่า ม.6 6
5301 ศศ.บ. การท่องเที่ยว [เทียบโอน] ปริญญาตรี (เทียบโอน/ต่อเนื่อง) ปวส.การท่องเที่ยว การโรงแรม หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกียวข้อง 30
5401 ศศ.ม. การบริหารการพัฒนา[ภาคปกติ - แผน ก แบบ ก 2] ปริญญาโท สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาการบริหารการพัฒนาหรือรัฐประศาสนศาสตร์หรือปริญญาตรีสาขาอื่นทุกสาขา หรือสาขาอื่นตามที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนรับรอง 5
5402 ศศ.ม. การบริหารการพัฒนา[ภาคพิเศษ - แผน ก แบบ ก 2] ปริญญาโท สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาการบริหารการพัฒนาหรือรัฐประศาสนศาสตร์หรือปริญญาตรีสาขาอื่นทุกสาขา หรือสาขาอื่นตามที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนรับรอง 5
5403 ศศ.ม. การบริหารการพัฒนา[ภาคพิเศษ - แผน ข] ปริญญาโท สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาการบริหารการพัฒนาหรือรัฐประศาสนศาสตร์หรือปริญญาตรีสาขาอื่นทุกสาขา หรือสาขาอื่นตามที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนรับรอง 20
5501 รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ (กลุ่มวิชารัฐประศาสนศาสตร์)[ภาคพิเศษ] ปริญญาตรี (ภาคพิเศษ) ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่า ม.6 20
5502 รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ (กลุ่มวิชาการปกครองท้องถิ่น)[ภาคพิเศษ] ปริญญาตรี (ภาคพิเศษ) ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่า ม.6 20
5503 รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ (กลุ่มวิชาการบริหารงานตำรวจ)[ภาคพิเศษ] ปริญญาตรี (ภาคพิเศษ) ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่า ม.6 20
5601 ปร.ด. การบริหารการพัฒนา[ภาคปกติ - แบบ 1.1] ปริญญาเอก สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทสาขาการบริหารการพัฒนาหรือรัฐประศาสนศาสตร์หรือปริญญาโทสาขาอื่นทุกสาขา หรือสาขาอื่นตามที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนรับรอง 5
5602 ปร.ด. การบริหารการพัฒนา[ภาคพิเศษ - แบบ 2.1] ปริญญาเอก สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทสาขาการบริหารการพัฒนาหรือรัฐประศาสนศาสตร์หรือปริญญาโทสาขาอื่นทุกสาขา หรือสาขาอื่นตามที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนรับรอง 10
หน้าแรก > สาขาที่เปิดรับ > คณะศิลปศาสตร์