หน้าแรก > สาขาที่เปิดรับ > คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา
รหัส ชื่อสาขา ระดับ คุณสมบัติ จำนวนรับรวม
6201 ค.บ. การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่า ม.6 36
6202 ค.บ. การศึกษาปฐมวัย (โครงการครูรักษ์ถิ่น) ปริญญาตรี ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่า ม.6 24
6203 ค.บ. ภาษาไทย ปริญญาตรี ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่า ม.6 60
6204 ค.บ. คณิตศาสตร์ ปริญญาตรี ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่า ม.6 60
6205 ค.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป ปริญญาตรี ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่า ม.6 60
6206 ค.บ. คอมพิวเตอร์ ปริญญาตรี ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่า ม.6 30
6207 ค.บ. ภาษาอังกฤษ ปริญญาตรี ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่า ม.6 60
6401 ค.ม. บริหารการศึกษา[ภาคพิเศษ] ปริญญาโท 1) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางการศึกษาทุกสาขาวิชา หรือปริญญาสาขาอื่นตามที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) รับรอง 2) คุณสมบัติอื่นๆ เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์หรือตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรกำหนด 30
หน้าแรก > สาขาที่เปิดรับ > คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา