หน้าแรก > สาขาที่เปิดรับ > คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา
รหัส ชื่อสาขา ระดับ คุณสมบัติ จำนวนรับรวม
6201 ค.บ. วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่า ม.6 34
6202 ค.บ. วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย(โครงการครูรักษ์ถิ่น) ปริญญาตรี ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่า ม.6 26
6203 ค.บ. วิชาเอกภาษาไทย ปริญญาตรี ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่า ม.6 60
6204 ค.บ. วิชาเอกคณิตศาสตร์ ปริญญาตรี ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่า ม.6 60
6205 ค.บ. วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป ปริญญาตรี ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่า ม.6 60
6206 ค.บ. วิชาเอกคอมพิวเตอร์ ปริญญาตรี ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่า ม.6 30
6207 ค.บ. วิชาเอกภาษาอังกฤษ ปริญญาตรี ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่า ม.6 60
6208 ค.บ. วิชาเอกการประถมศึกษา ปริญญาตรี ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่า ม.6 30
6209 ค.บ. วิชาเอกเกษตรศาสตร์ ปริญญาตรี ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่า ม.6 30
6210 ค.บ. วิชาเอกสังคมศึกษา ปริญญาตรี ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่า ม.6 30
6401 ค.ม. บริหารการศึกษา[ภาคพิเศษ] ปริญญาโท 1) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางการศึกษาทุกสาขาวิชา หรือปริญญาสาขาอื่นตามที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) รับรอง 2) คุณสมบัติอื่นๆ เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์หรือตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรกำหนด 30
หน้าแรก > สาขาที่เปิดรับ > คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา