หน้าแรก > สาขาที่เปิดรับ > ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
รหัส ชื่อสาขา คณะ คุณสมบัติ จำนวนรับรวม
1101 ปวส. สัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่า ม.6 30
1102 ปวส. พืชศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่า ม.6 30
1103 ปวส. ประมง คณะเทคโนโลยีการเกษตร ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่า ม.6 30
1104 ปวส. เทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตร ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่า ม.6 30
2101 ปวส. การจัดการทั่วไป คณะบริหารศาสตร์ ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่า ม.6 30
2102 ปวส. การตลาด คณะบริหารศาสตร์ ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่า ม.6 30
2103 ปวส. การบัญชี คณะบริหารศาสตร์ ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่า ม.6 60
2104 ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะบริหารศาสตร์ ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่า ม.6 30
4101 ปวส. ช่างกลโรงงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่า ม.6 60
4102 ปวส. เทคนิคเครื่องกล(ช่างยนต์) คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่า ม.6 30
4103 ปวส. เทคโนโลยีโลจิสติกส์และการขนส่ง คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่า ม.6 30
4104 ปวส. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และระบบอัตโนมัติ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่า ม.6 30
4105 ปวส. ไฟฟ้ากำลัง คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่า ม.6 30
หน้าแรก > สาขาที่เปิดรับ > ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง