รหัส ชื่อสาขา คณะ คุณสมบัติ จำนวนรับรวม
1201 วท.บ. พืชศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่า ม.6 20
1202 วท.บ. สัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่า ม.6 15
1203 วท.บ. ประมง คณะเทคโนโลยีการเกษตร ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่า ม.6 15
1204 วท.บ. เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่า ม.6 30
1205 วท.บ. เทคนิคการสัตวแพทย์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่า ม.6 15
1206 วท.บ. เทคโนโลยีการอาหาร (เทคโนโลยีอาหารและการประกอบอาหาร) คณะเทคโนโลยีการเกษตร ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่า ม.6 20
1207 วท.บ. เทคโนโลยีการอาหาร (โภชนาการและการกำหนดอาหาร) คณะเทคโนโลยีการเกษตร ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่า ม.6 20
2201 บธ.บ. บริหารธุรกิจ (วิชาเอกการจัดการทั่วไป) คณะบริหารศาสตร์ ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่า ม.6 30
2202 บธ.บ. บริหารธุรกิจ (วิชาเอกการจัดการตลาด) คณะบริหารศาสตร์ ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่า ม.6 30
2203 บช.บ. บัญชีบัณฑิต คณะบริหารศาสตร์ ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่า ม.6 60
2204 บธ.บ. การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ คณะบริหารศาสตร์ ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่า ม.6 20
2205 บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะบริหารศาสตร์ ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่า ม.6 30
3201 วท.บ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่า ม.6 30
3202 วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล (กลุ่มวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมข้อมูล) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่า ม.6 10
3203 วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล (กลุ่มดิจิทัลคอนเทนต์) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่า ม.6 10
3204 วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล (กลุ่มเครือข่ายและไอโอที) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่า ม.6 10
3205 ส.บ. การจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่า ม.6 90
3206 วท.บ. วิทยาการการดูแลผู้สูงอายุ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่า ม.6 30
3207 วท.บ. วิทยาศาสตร์นวัตกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่า ม.6 30
3208 วท.บ. วิทยาการข้อมูลและอุตสาหกรรมดิจิทัล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่า ม.6 30
4201 วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่า ม.6 30
4202 วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการและระบบอัตโนมัติ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่า ม.6 30
4203 วศ.บ. วิศวกรรมโลจิสติกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่า ม.6 30
4204 วศ.บ. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และระบบอัตโนมัติ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่า ม.6 30
4205 อส.บ. วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่า ม.6 30
4206 วศ.บ. วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่า ม.6 30
5201 รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ (กลุ่มวิชารัฐประศาสนศาสตร์) คณะศิลปศาสตร์ ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่า ม.6 20
5202 รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ (กลุ่มวิชาการปกครองท้องถิ่น) คณะศิลปศาสตร์ ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่า ม.6 20
5203 รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ (กลุ่มวิชาการบริหารงานตำรวจ) คณะศิลปศาสตร์ ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่า ม.6 20
5204 น.บ. นิติศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่า ม.6 30
5205 ร.บ. รัฐศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่า ม.6 30
5206 นศ.บ. นิเทศศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่า ม.6 30
5207 ศศ.บ. ภาษาจีน คณะศิลปศาสตร์ ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่า ม.6 30
5208 ศศ.บ. การท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์ ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่า ม.6 30
5209 ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์ ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่า ม.6 30
5210 ศศ.บ. นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (กลุ่มวิชานวัตกรรมการจัดการภาคเอกชน) คณะศิลปศาสตร์ ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่า ม.6 6
5211 ศศ.บ. นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (กลุ่มวิชานวัตกรรมการจัดการภาครัฐ) คณะศิลปศาสตร์ ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่า ม.6 6
5212 ศศ.บ. นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (กลุ่มวิชานวัตกรรมการท่องเที่ยวชุมชน) คณะศิลปศาสตร์ ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่า ม.6 6
5213 ศศ.บ. นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (กลุ่มวิชานวัตกรรมการสร้างผลิตภัณฑ์ชุมชน) คณะศิลปศาสตร์ ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่า ม.6 6
5214 ศศ.บ. นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (กลุ่มวิชานวัตกรรมการจัดบริการแหล่งเรียนรู้ชุมชน) คณะศิลปศาสตร์ ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่า ม.6 6
6201 ค.บ. วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่า ม.6 34
6202 ค.บ. วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย(โครงการครูรักษ์ถิ่น) คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่า ม.6 26
6203 ค.บ. วิชาเอกภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่า ม.6 60
6204 ค.บ. วิชาเอกคณิตศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่า ม.6 60
6205 ค.บ. วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่า ม.6 60
6206 ค.บ. วิชาเอกคอมพิวเตอร์ คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่า ม.6 30
6207 ค.บ. วิชาเอกภาษาอังกฤษ คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่า ม.6 60
6208 ค.บ. วิชาเอกการประถมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่า ม.6 30
6209 ค.บ. วิชาเอกเกษตรศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่า ม.6 30
6210 ค.บ. วิชาเอกสังคมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่า ม.6 30
หน้าแรก > สาขาที่เปิดรับ > ปริญญาตรี