หน้าแรก > สาขาที่เปิดรับ > ปริญญาตรี (เทียบโอน/ต่อเนื่อง)
รหัส ชื่อสาขา คณะ คุณสมบัติ จำนวนรับรวม
1301 วท.บ. พืชศาสตร์[เทียบโอน] คณะเทคโนโลยีการเกษตร ปวส. ทุกสาขาวิชา หรือเทียบเท่า 20
1302 วท.บ. สัตวศาสตร์[เทียบโอน] คณะเทคโนโลยีการเกษตร ปวส. ทุกสาขาวิชา หรือเทียบเท่า 15
1303 วท.บ. ประมง[เทียบโอน] คณะเทคโนโลยีการเกษตร ปวส. ทุกสาขาวิชา หรือเทียบเท่า 15
2301 บธ.บ. บริหารธุรกิจ (วิชาเอกการจัดการทั่วไป)[เทียบโอน] คณะบริหารศาสตร์ ปวส. ด้านบริหารธุรกิจ ทุกสาขาวิชา 30
2302 บธ.บ. บริหารธุรกิจ (วิชาเอกการจัดการตลาด)[เทียบโอน] คณะบริหารศาสตร์ ปวส. ด้านบริหารธุรกิจ ทุกสาขาวิชา 30
2303 บช.บ. บัญชีบัณฑิต [เทียบโอน] คณะบริหารศาสตร์ ปวส. สาขาวิชาการบัญชี 60
2304 บธ.บ. การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ [เทียบโอน] คณะบริหารศาสตร์ ปวส. การจัดการธุรกิจค้าปลีก หรือการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 40
2305 บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ [เทียบโอน] คณะบริหารศาสตร์ ปวส.ด้านคอมพิวเตอร์ ทุกสาขา 30
4301 วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล [เทียบโอน] คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปวส. ช่างยนต์ เทคนิคเครื่องกล ช่างเทคนิคยานยนต์ สาขาช่างอุตสาหกรรม หรือเทียบเท่า 30
4302 วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการและระบบอัตโนมัติ[เทียบโอน] คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปวส. ช่างอุตสาหกรรม เทคนิคการผลิต เทคนิคอุตสาหกรรม เขียนแบบเครื่องกล ช่างกลโรงงาน หรือเทียบเท่า 30
4303 วศ.บ. วิศวกรรมโลจิสติกส์[เทียบโอน] คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปวส. สาขาเทคโนโลยีโลจิสติกส์และการขนส่ง สาขาการจัดการ โลจิสติกส์ สาขาช่างอุตสาหกรรม หรือเทียบเท่า 30
4304 วศ.บ. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และระบบอัตโนมัติ[เทียบโอน] คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปวส. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ช่างอิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยี สารสนเทศ หรือเทียบเท่า 30
4305 อส.บ. วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร[เทียบโอน] คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปวส. เทคนิคยานยนต์ เทคนิคเครื่องกล เครื่องจักรกลเกษตร ช่างอุตสาหกรรม หรือ เทียบเท่า 20
4306 อส.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ[ต่อเนื่อง] คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปวส. ช่างอุตสาหกรรม เทคนิคการผลิต เทคนิคอุตสาหกรรม เขียนแบบเครื่องกล ช่างกลโรงงาน หรือเทียบเท่า 30
4307 อส.บ. เทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล[ต่อเนื่อง] คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปวส. ช่างยนต์ เทคนิคเครื่องกล ช่างเทคนิคยานยนต์ สาขาช่างอุตสาหกรรม หรือเทียบเท่า 30
5301 ศศ.บ. การท่องเที่ยว [เทียบโอน] คณะศิลปศาสตร์ ปวส.การท่องเที่ยว การโรงแรม หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกียวข้อง 30
หน้าแรก > สาขาที่เปิดรับ > ปริญญาตรี (เทียบโอน/ต่อเนื่อง)