รหัส ชื่อสาขา คณะ คุณสมบัติ จำนวนรับรวม
1401 วท.ม. เทคโนโลยีการเกษตร[ภาคปกติ] คณะเทคโนโลยีการเกษตร สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี 5
1402 วท.ม. เทคโนโลยีการเกษตร[ภาคพิเศษ] คณะเทคโนโลยีการเกษตร สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี 5
2401 บธ.ม. การจัดการสำหรับการเป็นผู้ประกอบการ[ภาคปกติ] คณะบริหารศาสตร์ สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี 5
2402 บธ.ม. การจัดการสำหรับการเป็นผู้ประกอบการ[ภาคพิเศษ] คณะบริหารศาสตร์ สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี 10
3401 วท.ม. การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพชุมชน[ภาคปกติ] คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี 5
3402 วท.ม. การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพชุมชน[ภาคพิเศษ] คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี 3
5401 ศศ.ม. การบริหารการพัฒนา[ภาคปกติ - แผน ก แบบ ก 2] คณะศิลปศาสตร์ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาการบริหารการพัฒนาหรือรัฐประศาสนศาสตร์หรือปริญญาตรีสาขาอื่นทุกสาขา หรือสาขาอื่นตามที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนรับรอง 5
5402 ศศ.ม. การบริหารการพัฒนา[ภาคพิเศษ - แผน ก แบบ ก 2] คณะศิลปศาสตร์ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาการบริหารการพัฒนาหรือรัฐประศาสนศาสตร์หรือปริญญาตรีสาขาอื่นทุกสาขา หรือสาขาอื่นตามที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนรับรอง 5
5403 ศศ.ม. การบริหารการพัฒนา[ภาคพิเศษ - แผน ข] คณะศิลปศาสตร์ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาการบริหารการพัฒนาหรือรัฐประศาสนศาสตร์หรือปริญญาตรีสาขาอื่นทุกสาขา หรือสาขาอื่นตามที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนรับรอง 20
6401 ค.ม. บริหารการศึกษา[ภาคพิเศษ] คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา 1) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางการศึกษาทุกสาขาวิชา หรือปริญญาสาขาอื่นตามที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) รับรอง 2) คุณสมบัติอื่นๆ เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์หรือตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรกำหนด 30
หน้าแรก > สาขาที่เปิดรับ > ปริญญาโท