หน้าแรก > สาขาที่เปิดรับ > ปริญญาตรี (ภาคพิเศษ)
รหัส ชื่อสาขา คณะ คุณสมบัติ จำนวนรับรวม
5501 รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ (กลุ่มวิชารัฐประศาสนศาสตร์)[ภาคพิเศษ] คณะศิลปศาสตร์ ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่า ม.6 20
5502 รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ (กลุ่มวิชาการปกครองท้องถิ่น)[ภาคพิเศษ] คณะศิลปศาสตร์ ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่า ม.6 20
5503 รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ (กลุ่มวิชาการบริหารงานตำรวจ)[ภาคพิเศษ] คณะศิลปศาสตร์ ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่า ม.6 20
หน้าแรก > สาขาที่เปิดรับ > ปริญญาตรี (ภาคพิเศษ)