รหัส ชื่อสาขา คณะ คุณสมบัติ จำนวนรับรวม
5601 ปร.ด. การบริหารการพัฒนา[ภาคปกติ - แบบ 1.1] คณะศิลปศาสตร์ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทสาขาการบริหารการพัฒนาหรือรัฐประศาสนศาสตร์หรือปริญญาโทสาขาอื่นทุกสาขา หรือสาขาอื่นตามที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนรับรอง 5
5602 ปร.ด. การบริหารการพัฒนา[ภาคพิเศษ - แบบ 2.1] คณะศิลปศาสตร์ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทสาขาการบริหารการพัฒนาหรือรัฐประศาสนศาสตร์หรือปริญญาโทสาขาอื่นทุกสาขา หรือสาขาอื่นตามที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนรับรอง 10
หน้าแรก > สาขาที่เปิดรับ > ปริญญาเอก