หน้าแรก > สาขาที่เปิดรับ > ปวส. สัตวศาสตร์
ปวส. สัตวศาสตร์
รายละเอียดการรับสมัคร

จำนวนที่เปิดรับรวมทุกรอบ 30 คน

คุณสมบัติ

ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่า ม.6

เกรดเฉี่ยขั้นต่ำ ไม่กำหนด

ข้อมูลเพิ่มเติม

เว็บไซต์คณะ https://ag.ksu.ac.th/

Facebook คณะ https://www.facebook.com/ag.ksu1

เว็บไซต์สาขา https://anim-ag.ksu.ac.th/

Facebook สาขา https://www.facebook.com/groups/331747746900815/

สมัครเรียน

แนวทางประกอบอาชีพ/ศึกษาต่อ

หลักสูตรมุ่งเน้นการผลิตนักปฏิบัติด้านวิชาชีพสัตวศาสตร์ที่มีความรู้ เป็นผู้มีทักษะและปัญญาสอดคล้องกับความต้องการของสังคม และสามารถบูรณาการความรู้ทางด้านวิชาชีพเข้ากับศาสตร์อื่น ๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง สังคมและประเทศชาติ 

  • ผลิตผู้สำเร็จการศึกษาที่มีความรู้และทักษะในระดับปฏิบัติการสามารถปฏิบัติงานทางด้านสัตวศาสตร์
  • มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ
  • สามารถประกอบอาชีพอิสระและพัฒนาตนเองให้มีความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพ

แผนการเรียน

โครงสร้างหลักสูตร

1.  หมวดวิชาทักษะชีวิต                        

21

หน่วยกิต

1.1   กลุ่มทักษะภาษาและการสื่อสาร 

9

หน่วยกิต

1.2   กลุ่มทักษะการคิดและการแก้ปัญหา

6

หน่วยกิต

1.3   กลุ่มทักษะทางสังคมและการดำรงชีวิต

6

หน่วยกิต

2.  หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ                          

56

หน่วยกิต

2.1   กลุ่มทักษะวิชาชีพพื้นฐาน                

15

หน่วยกิต

2.2   กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ                  

21

หน่วยกิต

2.3   กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก

2.4   ฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ

2.5   โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ                   

12

4

4

หน่วยกิต

หน่วยกิต

หน่วยกิต

3.  หมวดวิชาเลือกเสรี

6

หน่วยกิต

4.  กิจกรรมเสริมหลักสูตร                                                           2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

ข้อมูลอื่น ๆ

"สัตวศาสตร์" คือ การเรียนเกี่ยวกับผลิตสัตว์เศรษฐกิจที่สำคัญอื่นๆ
ได้แก่ สุกร ไก่ไข่ ไก่เนื้อ โคนมโคเนื้อ กระบือ แพะแกะ อื่นๆ
ซึ่งเรียนด้านการผลิต การปรับปรุงพันธุ์การผสมพันธุ์ การให้อาหารสัตว์ การจัดการฟาร์ม รวมทั้งการดูแลป้องกันและรักษาสัตว์เบื้องต้น การตลาด ฯลฯ


วิดีโอแนะนำสาขาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์