หน้าแรก > สาขาที่เปิดรับ > ปวส. พืชศาสตร์
ปวส. พืชศาสตร์
รายละเอียดการรับสมัคร

จำนวนที่เปิดรับรวมทุกรอบ 30 คน

คุณสมบัติ

ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่า ม.6

เกรดเฉี่ยขั้นต่ำ ไม่กำหนด

ข้อมูลเพิ่มเติม

เว็บไซต์คณะ https://ag.ksu.ac.th/

Facebook คณะ https://www.facebook.com/ag.ksu1

เว็บไซต์สาขา https://plant-ag.ksu.ac.th/

Facebook สาขา https://www.facebook.com/พืชศาสตร์มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์-103569478146791

สมัครเรียน

แนวทางประกอบอาชีพ/ศึกษาต่อ

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

          ผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร

                   เกษตรกรอัจฉริยะ (Smart farmer)

นักธุรกิจเกษตร (Agribusiness)

          งานราชการ

                   นักวิชาการเกษตร (Subject matter specialist)

นักส่งเสริมการเกษตร (Agricultual extentionist)

นักวิทยาศาสตร์เกษตร (Agricultural sciencentist)

          งานเอกชน

                    ผู้จัดการฟาร์มอัจฉริยะ (Smart farm manager)

ที่ปรึกษาฟาร์มเกษตรอัจฉริยะ (Smart farm advisor)

แผนการเรียน

ปีการศึกษา 2564 หลักสูตร ปวส.พืชศาสตร์ จัดการเรียนการสอนแบบทวิภาคี

โดยเรียนที่มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 1 ปี และปฎิบัติงานในสถานประกอบการหรือแหล่งเรียนรู้ 1 ปี


18. หลักสูตร

     18.1 จุดมุ่งหมายหลักสูตรสาขาวิชา

          18.1.1 เพื่อให้สามารถประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะด้านการสื่อสาร ทักษะการคิดและการแก้ปัญหา และทักษะทางสังคมและการดำรงชีวิตในการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ

          18.1.2 เพื่อให้มีความเข้าใจหลักการบริหารและจัดการวิชาชีพ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและหลักการของงานอาชีพที่สัมพันธ์เกี่ยวข้องกับการพัฒนาวิชาชีพด้านพืชศาสตร์ ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและ ความก้าวหน้าของเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี

          18.1.3 เพื่อให้มีความเข้าใจในหลักการและกระบวนการทำงานในกลุ่มงานพื้นฐานด้านพืชศาสตร์

          18.1.4 เพื่อให้สามารถคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ วางแผน จัดการ ตัดสินใจและแก้ไขปัญหา แสวงหาความรู้ ทักษะ ประสบการณ์และเทคโนโลยีใหม่ๆ มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาอาชีพด้านพืชศาสตร์ ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี

          18.1.5 เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานผลิตและบริการทางด้านพืชศาสตร์ระดับเทคนิคตามหลักการและกระบวนการ

          18.1.6 เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานด้านพืชศาสตร์ในสถานประกอบการและประกอบอาชีพอิสระ รวมทั้งการใช้ความรู้ และทักษะเป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นได้

          18.1.7 เพื่อให้มีเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ซื่อสัตย์สุจริต มีระเบียบวินัย เป็นผู้มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม ต่อต้านความรุนแรงและสารเสพติด

     18.2 มาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ

          คุณภาพของผู้สำเร็จการศึกษาระดับคุณวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขาวิชาพืชศาสตร์ ประกอบด้วย

          18.2.1 ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ได้แก่

                1) ด้านคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ได้แก่ ความเสียสละ ซื่อสัตย์สุจริต กตัญญูกตเวที อดกลั้น ละเว้นสิ่งเสพติดและการพนัน มีจิตสำนึกและเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพและสังคม เป็นต้น

          2) ด้านพฤติกรรมลักษณะนิสัย ได้แก่ ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความรักสามัคคี มีมนุษยสัมพันธ์ เชื่อมั่นในตนเอง ขยัน ประหยัด อดทน พึ่งตนเอง ปฏิบัติงานโดยคำนึงถึงความปลอดภัย อาชีวอนานัย การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น

          3) ด้านทักษะทางปัญญา ได้แก่ ความรู้ในหลักทฤษฎี ความสนใจใฝ่รู้ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ความสามารถในการคิด วิเคราะห์ เป็นต้น

          18.2.2 ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป ได้แก่

          1) สื่อสารโดยใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวันและเพื่อพัฒนางานอาชีพ

          2) แก้ไขปัญหาและพัฒนางานอาชีพโดยใช้หลักการและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์

          3) มีบุคลิกภาพและคุณลักษณะเหมาะสมกับการปฏิบัติงานอาชีพและการอยู่ร่วมกับผู้อื่น

          4) ประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และเทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมและพัฒนางานอาชีพ

          18.2.3 ด้านสมรรถนะวิชาชีพ ได้แก่

          1) วางแผน ดำเนินงาน จัดการและพัฒนางานอาชีพตามหลักการและกระบวนการ โดยคำนึงถึง การบริหารงานคุณภาพ การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม และหลักความปลอดภัย

          2) ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่อพัฒนางานอาชีพ

          3) ประยุกต์ใช้หลักการและกระบวนการผลิตและบริการด้านพืชศาสตร์ในงานอาชีพ

    18.3 สาขางานพืชไร่

                18.3.1 วางแผน/เตรียมการผลิตและบริการทางด้านพืชไร่ตามหลักการและกระบวนการ

          18.3.2 ดำเนินการ บริหารจัดการ ประเมินผลและแก้ไขปัญหาในงานผลิตและบริการทางด้าน พืชไร่ตามหลักการ และกระบวนการในลักษณะครบวงจรเชิงธุรกิจ

          18.3.3 จัดการผลผลิตและการตลาดในงานผลิตและบริการทางด้านพืชไร่ตามหลักการและกระบวนการ

          18.3.4 เลือก/ใช้/ประยุกต์ใช้ปัจจัยและเทคนิควิธีการผลิตพืชไร่ โดยตระหนักถึงความปลอดภัย และผลกระทบต่อสังคมและสภาพแวดล้อม

    18.4 สาขางานพืชสวน

                18.4.1 วางแผน/เตรียมการผลิตและบริการทางด้านพืชสวนตามหลักการ และกระบวนการ

          18.4.2 ดำเนินการ บริหารจัดการ ประเมินผลและแก้ไขปัญหาในงานผลิตและบริการทางด้าน พืชสวนตามหลักการและกระบวนการในลักษณะครบวงจรเชิงธุรกิจ

          18.4.3 จัดการผลผลิต และการตลาดในงานผลิตและบริการทางด้านพืชสวนตามหลักการและ กระบวนการ

          18.4.4 เลือก/ใช้/ประยุกต์ใช้ปัจจัยและเทคนิควิธีการผลิตพืชสวน โดยตระหนักถึงความปลอดภัย และผลกระทบต่อสังคมและสภาพแวดล้อม

    18.5 สาขางานเทคโนโลยีกล้วยไม้

                18.5.1 วางแผน/เตรียมการผลิตและบริการทางด้านเทคโนโลยีกล้วยไม้ตามหลักการและ กระบวนการ

          18.5.2 ดำเนินการ บริหารจัดการ ประเมินผลและแก้ไขปัญหาในงานผลิตและบริการทางด้าน กล้วยไม้ตามหลักการและกระบวนการในลักษณะครบวงจรเชิงธุรกิจ

          18.5.3 จัดการผลผลิตและการตลาดในงานผลิตและบริการทางด้านกล้วยไม้ตามหลักการและ กระบวนการ

          18.5.4 เลือก/ใช้/ประยุกต์ใช้ปัจจัยและเทคนิควิธีการผลิตกล้วยไม้ โดยตระหนักถึงความปลอดภัย และผลกระทบต่อสังคมและสภาพแวดล้อม

ข้อมูลอื่น ๆ

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

ประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขาวิชาพืชศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.. 2561)

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา              มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

คณะ                                         คณะเทคโนโลยีการเกษตร       

1.  ชื่อหลักสูตร

ชื่อภาษาไทย               ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาพืชศาสตร์

ชื่อภาษาอังกฤษ            Diploma in Plant Science    

2.  ชื่อประกาศนียบัตร

                ชื่อภาษาไทย     ชื่อเต็ม :  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาพืชศาสตร์

                             ชื่อย่อ   :  ปวส. สาขาวิชาพืชศาสตร์

          ชื่อภาษาอังกฤษ  ชื่อเต็ม  :  Diploma in Plant Science

                             ชื่อย่อ   :  Dip. in Plant Science

3. หน่วยงานที่รับผิดชอบ

         คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

4.  ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร  

     4.1   ปรัชญาของหลักสูตร

            มุ่งเน้นการผลิตและการพัฒนากำลังคนอย่างมีคุณภาพที่มีความรู้ ทักษะพร้อมปฏิบัติงานด้านวิชาชีพพืชศาสตร์ ให้มีความเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม นำเทคโนโลยีสู่ชุมชน

     4.2   วัตถุประสงค์ของหลักสูตร  

                   4.2.1 เพื่อผลิตและการพัฒนากำลังคนให้สามารถประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะด้านการสื่อสาร ทักษะการคิดและการแก้ปัญหา และทักษะทางสังคมและการดำรงชีวิตในการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ

                   4.2.2 เพื่อผลิตและการพัฒนากำลังคนให้มีความเข้าใจหลักการบริหารและจัดการวิชาชีพ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและหลักการของงานอาชีพที่สัมพันธ์เกี่ยวข้องกับการพัฒนาวิชาชีพด้านพืชศาสตร์ ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและความก้าวหน้าของเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี

                   4.2.3 เพื่อผลิตและการพัฒนากำลังคนให้มีความเข้าใจในหลักการและกระบวนการทำงานในกลุ่มงานพื้นฐานด้านพืชศาสตร์

                   4.2.4 เพื่อผลิตและการพัฒนากำลังคนให้สามารถคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ วางแผน จัดการ ตัดสินใจและแก้ไขปัญหา แสวงหาความรู้ ทักษะประสบการณ์และเทคโนโลยีใหม่ๆ มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาอาชีพด้านพืชศาสตร์ ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี

                   4.2.5 เพื่อผลิตและการพัฒนากำลังคนให้สามารถปฏิบัติงานผลิตและบริการทางด้านพืชศาสตร์ระดับเทคนิคตามหลักการและกระบวนการ

                   4.2.6 เพื่อผลิตและการพัฒนากำลังคนให้สามารถปฏิบัติงานด้านพืชศาสตร์ในสถานประกอบการและประกอบอาชีพอิสระ รวมทั้งการใช้ความรู้และทักษะเป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นได้

                   4.2.7 เพื่อผลิตและการพัฒนากำลังคนให้มีเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ซื่อสัตย์สุจริต มีระเบียบวินัย เป็นผู้มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม ต่อต้านความรุนแรงและสารเสพติด