หน้าแรก > สาขาที่เปิดรับ > วท.บ. พืชศาสตร์
วท.บ. พืชศาสตร์
รายละเอียดการรับสมัคร

จำนวนที่เปิดรับรวมทุกรอบ 20 คน

คุณสมบัติ

ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่า ม.6

เกรดเฉี่ยขั้นต่ำ ไม่กำหนด

ข้อมูลเพิ่มเติม

เว็บไซต์คณะ https://ag.ksu.ac.th/

Facebook คณะ https://www.facebook.com/ag.ksu1

เว็บไซต์สาขา https://plant-ag.ksu.ac.th/

Facebook สาขา https://www.facebook.com/พืชศาสตร์มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์-103569478146791

สมัครเรียน

แนวทางประกอบอาชีพ/ศึกษาต่อ

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

          ผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร

                   เกษตรกรอัจฉริยะ (Smart farmer)

นักธุรกิจเกษตร (Agribusiness)

          งานราชการ

                   นักวิชาการเกษตร (Subject matter specialist)

นักส่งเสริมการเกษตร (Agricultual extentionist)

นักวิทยาศาสตร์เกษตร (Agricultural sciencentist)

          งานเอกชน

                    ผู้จัดการฟาร์มอัจฉริยะ (Smart farm manager)

ที่ปรึกษาฟาร์มเกษตรอัจฉริยะ (Smart farm advisor)

 

แผนการเรียน

แผนการศึกษาสาขาวิชาพืชศาสตร์ แผนการเรียน 4 ปี

 

ปีการศึกษาที่ 1

ภาคการศึกษาที่ 1

หมวดวิชา

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

รายวิชา

บังคับก่อน

หน่วยกิต

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

กลุ่มวิชาภาษาและ การสื่อสาร

GE-010-001

ภาษาอังกฤษ 1

-

3(2-2-5)

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์

GE-020-003

การรู้สารสนเทศ

-

3(2-2-5)

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

กลุ่มวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี

GE-040-002

คณิตศาสตร์เพื่อชีวิต

-

3(3-0-6)

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์

GE-030-001

พลวัตทางสังคมโลก

-

3(3-0-6)

หมวดวิชาชีพเฉพาะ

กลุ่มวิชาชีพบังคับ

AG-011-101

หลักการผลิตพืช

-

3(3-0-6)

SC-081-103

เคมีทั่วไป

-

3(3-0-6)

SC-081-104

ปฏิบัติการเคมีทั่วไป

-

1(0-3-1)

AG-012-101

ฝึกงานพืชศาสตร์ 1

-

1(0-3-1)

รวม 20 หน่วยกิต

รวมจำนวนหน่วยกิตสะสม 20 หน่วยกิต

 

ปีการศึกษาที่ 1

 

ภาคการศึกษาที่ 2

หมวดวิชา

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

รายวิชาบังคับก่อน

หน่วยกิต

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

กลุ่มวิชาภาษาและ การสื่อสาร

GE-010-002

ภาษาอังกฤษ 2

-

3(2-2-5)

GE-010-005

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

-

3(3-0-6)

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

กลุ่มวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี

GE-040-003

ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม

-

3(3-0-6)

หมวดวิชาชีพเฉพาะ

กลุ่มวิชาชีพบังคับ

SC-091-108

ชีววิทยาพื้นฐาน

-

3(3-0-6)

AG-011-102

ปฐพีวิทยาเบื้องต้น

SC-081-103

3(2-3-5)

AG-011-109

พื้นฐานช่างเกษตร

-

3(2-3-5)

AG-012-102

ฝึกงานพืชศาสตร์ 2

-

1(0-3-1)

                                               รวม 19 หน่วยกิต

รวมจำนวนหน่วยกิตสะสม 39 หน่วยกิต

ปีการศึกษาที่ 2

 

ภาคการศึกษาที่ 1

หมวดวิชา

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

รายวิชาบังคับก่อน

หน่วยกิต

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

กลุ่มวิชาภาษาและ การสื่อสาร

GE-010-003

ภาษาอังกฤษ 3

-

3(2-2-5)

หมวดวิชาชีพเฉพาะ

กลุ่มวิชาชีพบังคับ

SC-091-314

จุลชีววิทยาพื้นฐาน

SC-091-108

3(2-3-5)

AG-011-204

การควบคุม แมลง และสัตว์ศัตรูพืช

-

3(2-3-5)

AG-011-205

การควบคุมวัชพืช

-

3(2-3-5)

AG-011-210

แทรกเตอร์และเครื่องจักรกลเกษตร หรือ

-

3(2-3-5)

 

AG-011-211

ชลประทานเพื่อการเกษตร

AG-014-201

โครงงานด้านพืชศาสตร์ 1

-

1(0-3-1)

หมวดวิชาชีพเฉพาะ

กลุ่มวิชาชีพเลือก

AG-013-2XX

วิชาชีพเลือก 1

-

3(2-3-5)

                                                                                                                                 รวม 19 หน่วยกิต

รวมจำนวนหน่วยกิตสะสม 58 หน่วยกิต

 

 

ปีการศึกษาที่ 2

 ภาคการศึกษาที่ 2

หมวดวิชา

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

รายวิชาบังคับก่อน

หน่วยกิต

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

กลุ่มวิชาภาษาและ การสื่อสาร

GE-010-004

ภาษาอังกฤษ 4

-

3(2-2-5)

กลุ่มวิชากีฬาและนันทนาการ

GE-050-001

กีฬาและนันทนาการเพื่อสุขภาพ

-

3(2-2-5)

หมวดวิชาชีพเฉพาะ

กลุ่มวิชาชีพบังคับ

SC-081-216

ชีวเคมีทั่วไป

SC-081-103

3(3-06)

SC-081-216

ปฏิบัติการชีวเคมีทั่วไป

SC-081-216

1(0-3-1)

AG-011-203

การควบคุมโรคพืช

-

3(2-3-5)

AG-014-202

โครงงานด้านพืชศาสตร์  2

-

1(0-3-1)

หมวดวิชาชีพเฉพาะ

กลุ่มวิชาชีพเลือก

AG-013-2XX

วิชาชีพเลือก 2

-

3(2-3-5)

                                               รวม 17 หน่วยกิต

                                                                                                    รวมจำนวนหน่วยกิตสะสม 75 หน่วยกิต

ปีการศึกษาที่ 3

 

ภาคการศึกษาที่ 1

หมวดวิชา

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

รายวิชาบังคับก่อน

หน่วยกิต

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

หมวดวิชาชีพเฉพาะ

กลุ่มวิชาชีพบังคับ

AG-011-307

สถิติและการวางแผนการทดลอง

GE-040-002

3(2-3-5)

SC-091-313

พันธุศาสตร์พื้นฐาน

SC-091-108

3(2-3-5)

AG-011-313

หลักธุรกิจเกษตร

-

3(3-0-6)

หมวดวิชาชีพเฉพาะ

กลุ่มวิชาชีพเลือก

AG-013-0XX

วิชาชีพเลือก 3 (ปฐพี)

-

3(2-3-5)

 

AG-013-0XX

วิชาชีพเลือก 4

-

3(2-3-5)

 

AG-013-0XX

วิชาชีพเลือก 5

-

3(2-3-5)

                                      รวม 18 หน่วยกิต

รวมจำนวนหน่วยกิตสะสม 93 หน่วยกิต


ปีการศึกษาที่ 3

 ภาคการศึกษาที่ 2

หมวดวิชา

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

รายวิชาบังคับก่อน

หน่วยกิต

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

หมวดวิชาชีพเฉพาะ

กลุ่มวิชาชีพบังคับ

AG-011-306

หลักและวิธีส่งเสริมการเกษตร

-

3(3-0-6)

AG-011-308

สรีรวิทยาของพืช

SC-091-108

3(2-3-5)

AG-011-312

หลักการปรับปรุงพันธุ์พืช

SC-091-313

3(2-3-5)

หมวดวิชาชีพเฉพาะ

กลุ่มวิชาชีพเลือก

AG-013-0XX

วิชาชีพเลือก 6 (เกษตรอัจฉริยะ)

-

3(2-3-5)

หมวดวิชาเลือกเสรี

XX-XXX-XXX

เลือกเสรี 1

-

3(X-X-X)

                                      รวม 15 หน่วยกิต

รวมจำนวนหน่วยกิตสะสม 108 หน่วยกิต

 

 

 ปีการศึกษาที่ 4

ภาคการศึกษาที่ 1

หมวดวิชา

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

รายวิชาบังคับก่อน

หน่วยกิต

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

หมวดวิชาชีพเฉพาะ

กลุ่มวิชาชีพเลือก

AG-013-0XX

วิชาชีพเลือก 7

-

3(2-3-5)

AG-013-0XX

วิชาชีพเลือก 8 (เกษตรยั่งยืน)

-

3(2-3-5)

กลุ่มวิชาวิทยานิพนธ์/โครงการ

AG-016-401

ปัญหาพิเศษทางพืชศาสตร์

-

3(0-6-3)

กลุ่มวิชาสัมมนา

AG-017-401

สัมมนาพืชศาสตร์

-

1(0-2-1)

หมวดวิชาเลือกเสรี

XX-XXX-XXX

เลือกเสรี 2

-

3(X-X-X)

                               รวม 13 หน่วยกิต

รวมจำนวนหน่วยกิตสะสม 121 หน่วยกิต

 

ปีการศึกษาที่ 4

 

ภาคการศึกษาที่ 2

หมวดวิชา

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

รายวิชาบังคับก่อน

หน่วยกิต

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

กลุ่มฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

AG-015-401

ฝึกงานภายนอกทางพืชศาสตร์ หรือ

-

6(0-40-0)

AG-015-402

สหกิจศึกษาทางพืชศาสตร์

-

                                                                                         รวม 6 หน่วยกิต

รวมจำนวนหน่วยกิตสะสม 127 หน่วยกิต

 

ข้อมูลอื่น ๆ

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา               มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา          คณะเทคโนโลยีการเกษตร

                                         สาขาวิชาพืชศาสตร์

 1.  ชื่อหลักสูตร

      1.1 ภาษาไทย                  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพืชศาสตร์

      1.2 ภาษาอังกฤษ              Bachelor of Science Program in Plant Science

2.  ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

      2.1 ชื่อเต็มภาษาไทย          วิทยาศาสตรบัณฑิต (พืชศาสตร์)

      2.2 ชื่อย่อภาษาไทย           วท.บ.(พืชศาสตร์)

      2.3 ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ      Bachelor of Science (Plant Science)

      2.4 ชื่อย่อภาษาอังกฤษ        B.Sc. (Plant Science)

3.  วิชาเอก

      ไม่มี

4.  จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

      จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 127 หน่วยกิต   

5.  รูปแบบของหลักสูตร

      5.1   รูปแบบ

              หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี

      5.2   ประเภทหลักสูตร

              หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ

      5.3   ภาษาที่ใช้

              ภาษาไทย

      5.4   การรับเข้าศึกษา

              นักศึกษาไทยและ/หรือนักศึกษาต่างประเทศที่ใช้ภาษาไทยได้ดี

      5.5   ความร่วมมือกับสถาบันอื่น 

              เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง

      5.6   การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา

              ให้ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพืชศาสตร์ เพียงสาขาเดียว     

6.  สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร

                þ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 ปรับปรุงจากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพืชศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)

     - เปิดดำเนินการเรียนการสอนตามหลักสูตรตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 เป็นต้นไป

     - คณะกรรมการประจำคณะเห็นชอบในการนำเสนอหลักสูตรต่อสภาวิชาการในการประชุม

     ครั้งที่  4/2562    วันที่  31   เดือน  กรกฎาคม   พ.ศ. 2562  

     - สภาวิชาการ เห็นชอบในการนำเสนอหลักสูตรต่อสภามหาวิทยาลัย ในการประชุม

ครั้งที่   8/2562  วันที่  20  เดือน  สิงหาคม    พ.ศ.    2562  

     - สภามหาวิทยาลัย เห็นชอบหลักสูตรในการประชุม

ครั้งที่  9/2562   วันที่  11   เดือน ตุลาคม    พ.ศ.     2562   

7.  ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน

    หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2558 ในปีการศึกษา 2565

8.  อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

            8.1   ภาคราชการและรัฐวิสาหกิจ ได้แก่ นักวิชาการเกษตร นักส่งเสริมการเกษตร พนักงานสินเชื่อเพื่อการเกษตร นักวิจัย ฯลฯ

8.2   ภาคเอกชน ได้แก่ นักวิชาการด้านปรับปรุงพันธุ์พืช นักส่งเสริมการเกษตร พนักงานส่งเสริมการขาย เจ้าหน้าที่ฝ่ายไร่ ฯลฯ

8.3   ประกอบอาชีพส่วนตัว ได้แก่ ประกอบอาชีพเกี่ยวกับการเกษตร เจ้าของกิจการเกี่ยวกับการเกษตร รับจัดสวน และอาชีพอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ

9. คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

            1 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ หรือ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาเกษตรกรรมหรือที่เกี่ยวข้อง

             2 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  (ปวส.)  สาขาวิชาพืชศาสตร์ หรือที่เกี่ยวข้อง เข้าศึกษาต่อโดยวิธีเทียบโอนผลการเรียน ซึ่งการเทียบโอนผลการเรียน ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 และฉบับเพิ่มเติม หรือ

             3 ผู้มีคุณสมบัติอื่น ตามประกาศหรือข้อบังคับของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 ว่าด้วยการรับบุคคลเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย และหรือตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)