หน้าแรก > สาขาที่เปิดรับ > วท.บ. สัตวศาสตร์
วท.บ. สัตวศาสตร์
รายละเอียดการรับสมัคร

จำนวนที่เปิดรับรวมทุกรอบ 15 คน

คุณสมบัติ

ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่า ม.6

เกรดเฉี่ยขั้นต่ำ ไม่กำหนด

ข้อมูลเพิ่มเติม

เว็บไซต์คณะ https://ag.ksu.ac.th/

Facebook คณะ https://www.facebook.com/ag.ksu1

เว็บไซต์สาขา https://anim-ag.ksu.ac.th/

Facebook สาขา https://www.facebook.com/groups/331747746900815/

สมัครเรียน

แนวทางประกอบอาชีพ/ศึกษาต่อ

มุ่งให้การศึกษา และส่งเสริมความรู้เพื่อการประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการเลี้ยงสัตว์ ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่สำคัญของประเทศ เนื่องจากเป็นอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่สำคัญของประเทศที่สร้างรายได้ให้แก่ประเทศ ทั้งภาคแรงงาน ภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม ที่ครอบคลุมประชากรจำนวนมาก นอกจากนี้การผลิตสัตว์เป็นอุตสาหกรรมต้นน้ำที่ต้องผลิตวัตถุดิบในการผลิตอาหารสำหรับมนุษย์ ความสะอาดและความปลอดภัยจึงเป็นสิ่งสำคัญ การกำหนดโครงสร้างหลักสูตรจึงได้คำนึงถึงเนื้อหาความรู้ที่จะเกิดประโยชน์สูงสุด โดยการประยุกต์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์พื้นฐานในสาขาต่างๆ และความรู้ด้านการบริหารจัดการให้สามารถนำไปใช้ในการประกอบอาชีพต่อไป

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
1) เจ้าของธุรกิจฟาร์มส่วนตัว เช่น ฟาร์มโคนม ฟาร์มโคเนื้อ ฟาร์มสุกร ฟาร์มสัตวปีก เป็นต้น
2) ทำงานบริษัทเอกชน เช่น พนักงานขายอาหารสัตว์  สัตวบาลฟาร์ม นักวิชาการ เป็นต้น
4) สามารถศึกษาต่อในระดับปริญญาโท เอก ในมหาวิทยาลัยทั้งในและนอกประเทศ
3) ทำงานในหน่วยงานของรัฐ เช่น กรมปศุสัตว์ องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.)

แผนการเรียน

หลักสูตร
1.1  จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 128 หน่วยกิต
1.2  โครงสร้างหลักสูตร
          1.2.1 โครงสร้างหลักสูตร

1.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

30

หน่วยกิต

     General Education

 

 

1.1   กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร        

15

หน่วยกิต

       Languages and communication

 

 

1.2   กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์

3

หน่วยกิต

       Humanities

 

 

1.3   กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์

3

หน่วยกิต

       Social Sciences

 

 

1.4   กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี

6

หน่วยกิต

 

 Mathematics  Sciences and technology

1.5 กลุ่มวิชากีฬาและนันทนาการ

      Sports and Recreation

 

3

 

หน่วยกิต

2.  หมวดวิชาชีพเฉพาะ

92

หน่วยกิต


 

 

2.1   กลุ่มวิชาชีพพื้นฐาน          

27

หน่วยกิต

       Core Courses

 

 

2.2   กลุ่มวิชาชีพบังคับ

35

หน่วยกิต

       Compulsory Courses

 

 

2.3   กลุ่มวิชาชีพเลือก

 

 

Electives Courses

 

 

   2.3.1 หลักสูตรแบบฝึกงานทางสัตวศาสตร์

21

หน่วยกิต

   2.3.2 หลักสูตรแบบสหกิจศึกษาทางสัตวศาสตร์

21

หน่วยกิต

   2.3.3 หลักสูตรแบบเรียนรู้ร่วมกับการทำงาน

12

หน่วยกิต

 2.4 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์       

      Field Practice ourses                     

 

 

   3.3.1 หลักสูตรแบบฝึกงานทางสัตวศาสตร์

9

หน่วยกิต

   3.3.2 หลักสูตรแบบสหกิจศึกษาทางสัตวศาสตร์

9

หน่วยกิต

   3.3.3 หลักสูตรแบบเรียนรู้ร่วมกับการทำงาน

18

หน่วยกิต

3.  หมวดวิชาเลือกเสรี

6

หน่วยกิต


 

 


ข้อมูลอื่น ๆ