หน้าแรก > สาขาที่เปิดรับ > วท.บ. เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร
วท.บ. เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร
รายละเอียดการรับสมัคร

จำนวนที่เปิดรับรวมทุกรอบ 30 คน

คุณสมบัติ

ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่า ม.6

เกรดเฉี่ยขั้นต่ำ ไม่กำหนด

ข้อมูลเพิ่มเติม

เว็บไซต์คณะ https://ag.ksu.ac.th/

Facebook คณะ https://www.facebook.com/ag.ksu1

เว็บไซต์สาขา https://biot-ag.ksu.ac.th/

Facebook สาขา https://www.facebook.com/kscbiotech

สมัครเรียน

แนวทางประกอบอาชีพ/ศึกษาต่อ

1. รับราชการนักวิชาการเกษตร

2. ส่งเสริมการเกษตร

3. นักวิทยาศาสตร์

4. ครูวิทยาศาสตร์

5. ธุรกิจเคมีภัณฑ์เกษตรหรือวิทยาศาสตร์

6. งานอุตสาหกรรมอาหาร เครื่องดื่ม เครื่องบำรุงผิว และยา โดยอยู่ในฝ่ายควบคุมการผลิต ควบคุมคุณภาพ ตรวจวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ ฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์

7. งานอุตสาหกรรมชีวภาพ เช่น โรงงานน้ำตาล ผลิตเอทานอล พลังงานทดแทนอื่นๆ

8. ศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นทางด้านเกษตรศาสตร์หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

แผนการเรียน

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 125 หน่วยกิต

เลือกเรียนได้ 2 แบบ

แบบที่ 1 สหกิจศึกษาทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร

  • เรียนทฤษฎีและปฏิบัติ 3 ปีครึ่ง + ฝึกงาน 1 ภาคการศึกษา

แบบที่ 2 ปฏิบัติงานภาคสนามเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร

  • เรียนทฤษฎีและปฏิบัติ 2 ปีครึ่ง + ฝึกงาน 1 ปีครึ่ง


ข้อมูลอื่น ๆ


หลักสูตรเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตรมีอะไร 

1. เน้นการฝึกปฏิบัติจริงร่วมกับการใช้เทคโนโลยีอันทันสมัย

2 . หลักสูตรเฉพาะทางสอดคล้องกับตลาดแรงงาน

3. มีอาจารย์ที่เชี่ยวชาญดูแลอย่างใกล้ชิด

4. เป็นหนึ่งใน 5 First S-curve อุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ

5. สามารถสร้างอาชีพจากทักษะที่ได้เรียนรู้


รายวิชาน่าสนใจ

1. เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์สมุนไพร

2. การแปรรูปและเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร

3. การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช

4. การควบคุมโรคพืชและสัตว์ด้วยวิธีทางชีวภาพ

5. เทคโนโลยีจุลินทรีย์เพื่อการเกษตร

6. เชื้อเพลิงชีวภาพและพลังงานทางเลือก


https://www.youtube.com/watch?v=B-Hb3zx3KNw