หน้าแรก > สาขาที่เปิดรับ > วท.บ. เทคนิคการสัตวแพทย์
วท.บ. เทคนิคการสัตวแพทย์
รายละเอียดการรับสมัคร

จำนวนที่เปิดรับรวมทุกรอบ 15 คน

คุณสมบัติ

ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่า ม.6

เกรดเฉี่ยขั้นต่ำ ไม่กำหนด

ข้อมูลเพิ่มเติม

เว็บไซต์คณะ https://ag.ksu.ac.th/

Facebook คณะ https://www.facebook.com/ag.ksu1

เว็บไซต์สาขา https://vetm-ag.ksu.ac.th/

Facebook สาขา https://www.facebook.com/vettech.kalasin

สมัครเรียน

แนวทางประกอบอาชีพ/ศึกษาต่อ

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

1. นักเทคนิคการสัตวแพทย์

2. นักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการทางคลินิกด้านสุขภาพสัตว์ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

3. ผู้ช่วยสัตวแพทย์ในโรงพยาบาลสัตว์/คลินิกรักษาสัตว์

4. นักวิชาการและนักวิจัยด้านเทคนิคการสัตวแพทย์ของทั้งภาครัฐและเอกชน

5. พนักงานตรวจคุณภาพเนื้อ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในโรงฆ่าสัตว์

6. ประกอบธุรกิจส่วนตัวหรือเป็นเจ้าของกิจการทางปฏิบัติการเอกชน

7. ข้าราชการ อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา

8. อาชีพอิสระ

แผนการเรียน

 

ข้อมูลอื่น ๆ