หน้าแรก > สาขาที่เปิดรับ > วท.บ. เทคโนโลยีการอาหาร (โภชนาการและการกำหนดอาหาร)
วท.บ. เทคโนโลยีการอาหาร (โภชนาการและการกำหนดอาหาร)
รายละเอียดการรับสมัคร

จำนวนที่เปิดรับรวมทุกรอบ 20 คน

คุณสมบัติ

ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่า ม.6

เกรดเฉี่ยขั้นต่ำ ไม่กำหนด

ข้อมูลเพิ่มเติม

เว็บไซต์คณะ https://ag.ksu.ac.th/

Facebook คณะ https://www.facebook.com/ag.ksu1

เว็บไซต์สาขา https://food-ag.ksu.ac.th/

Facebook สาขา https://www.facebook.com/foodtechksu

สมัครเรียน

แนวทางประกอบอาชีพ/ศึกษาต่อ

นักวิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์การอาหาร

นักโภชนากร ที่ทำงานในโรงพยาบาล

หัวหน้างานด้านวิเคราะห์และควบคุมคุณภาพอาหาร

การทำงานโรงงานอุตสาหกรรมด้านอาหาร


แผนการเรียน

 แผนการเรียนตลอดหลักสูตร วทบ.เทคโนโลยีการอาหาร

แขนงวิชาเทคโนโลยีอาหารและการประกอบอาหาร แผน ก

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1

-          ภาษาอังกฤษ

-          ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

-          จริยธรรมเพื่อการดำรงชีวิต

-          คณิตศาสตร์เพื่อชีวิต

-          กีฬาและนันทนาการเพื่อสุขภาพ

-          เคมีเบื้องต้น

-          ชีววิทยาพื้นฐาน

 

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2

-          เทคโนโลยีและการประกอบอาหาร

-          การแปรรูปและการประกอบอาหาร

-          ภาษาอังกฤษ 2

-          พลวัตทางสังคมโลก

-          แคลคูลัส 1

-          เคมีอินทรีย์เบื้องต้น

-          จุลชีววิทยาพื้นฐาน

 

ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1

-          ฟิสิกส์สำหรับเทคโนโลยีการอาหาร

-          ปฎิบัติฟิสิกส์สำหรับเทคโนโลยีการอาหาร

-          สถิติและการวางแผนการทดลอง

-          จุลชีววิทยาทางอาหาร

-          ภาษาอังกฤษ 3

-          ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม

-          ชีวเคมีสำหรับการเกษตร

 

ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2

-          วิศวกรรมสำหรับเทคโนโลยีและประกอบอาหาร

-          การประกันคุณภาพและสุขาภิบาลอาหาร

-          โภชนาการและการกำหนดอาหาร

-          เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับธุรกิจอาหาร

-          ภาษาอังกฤษ 4

 

ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาฤดูร้อน

-          ฝึกปฎิบัติในสถานประกอบการ 1

 

ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1

-          เคมีอาหาร

-          การสร้างสรรค์และการออกแบบอาหาร

-          สัมมนาทางเทคโนโลยีอาหาร

-          การประกอบอาหารนานาชาติ

-          วิทยาศาสตร์ขนมอบ

-          อาหารแนวใหม่

 

ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2

-          ปัญหาพิเศษทางเทคโนโลยีการอาหาร

-          ศิลปะการตกแต่งอาหารสมัยใหม่

-          นวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหารไทยท้องถิ่น

-          เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์ประมง

-          เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์อาหาร

 

ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาฤดูร้อน

-          ฝึกปฎิบัติในสถานประกอบการ 2

 

ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1

-          ฝึกงานทางเทคโนโลยีการอาหาร

 

ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2

-          สหกิจศึกษาทางเทคโนโลยีอาหาร

 

 

 

 

แผนการเรียนตลอดหลักสูตร วทบ.เทคโนโลยีการอาหาร

แขนงวิชาเทคโนโลยีอาหารและการประกอบอาหาร แผน ข

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1

-          ภาษาอังกฤษ

-          ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

-          จริยธรรมเพื่อการดำรงชีวิต

-          คณิตศาสตร์เพื่อชีวิต

-          กีฬาและนันทนาการเพื่อสุขภาพ

-          เคมีเบื้องต้น

-          ชีววิทยาพื้นฐาน

 

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2

-          เทคโนโลยีและการประกอบอาหาร

-          การแปรรูปและการประกอบอาหาร

-          ภาษาอังกฤษ 2

-          พลวัตทางสังคมโลก

-          แคลคูลัส 1

-          เคมีอินทรีย์เบื้องต้น

-          จุลชีววิทยาพื้นฐาน

 

ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1

-          ฟิสิกส์สำหรับเทคโนโลยีการอาหาร

-          ปฎิบัติฟิสิกส์สำหรับเทคโนโลยีการอาหาร

-          สถิติและการวางแผนการทดลอง

-          จุลชีววิทยาทางอาหาร

-          ภาษาอังกฤษ 3

-          ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม

-          ชีวเคมีสำหรับการเกษตร

 

ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2

-          วิศวกรรมสำหรับเทคโนโลยีและประกอบอาหาร

-          การประกันคุณภาพและสุขาภิบาลอาหาร

-          โภชนาการและการกำหนดอาหาร

-          เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับธุรกิจอาหาร

-          ภาษาอังกฤษ 4

 

ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาฤดูร้อน

-          ฝึกปฎิบัติในสถานประกอบการ 1

 

ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1

-          เคมีอาหาร

-          การสร้างสรรค์และการออกแบบอาหาร

-          สัมมนาทางเทคโนโลยีอาหาร

-          การประกอบอาหารนานาชาติ

-          วิทยาศาสตร์ขนมอบ

-          อาหารแนวใหม่

 

ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2

-          การเป็นผู้ประกอบการ

-          การจัดการระบบบริการอาหาร

-          ศิลปะและการตกแต่งอาหารสมัยใหม่

-          เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์อาหาร

 

ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาฤดูร้อน

-          ฝึกปฎิบัติในสถานประกอบการ 2

 

ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1

-          ปัญหาพิเศษทางเทคโนโลยีการอาหาร

-          นวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหารไทยท้องถิ่น

-          เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์ประมง

 

ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2

-          สหกิจศึกษาทางเทคโนโลยีอาหาร

 

 

 

แผนการเรียนตลอดหลักสูตร วทบ.เทคโนโลยีการอาหาร

แขนงวิชาโภชนาการและการกำหนดอาหาร

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1

-          ภาษาอังกฤษ 1

-          จริยธรรมเพื่อการดำรงชีวิต

-          คณิตศาสตร์เพื่อชีวิต

-          เคมีเบื้องต้น

-          ชีววิทยาพื้นฐาน

-          สถิติและการวางแผนการทดลอง

-          กีฬาและนันทนาการเพื่อสุขภาพ

 

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2

-          ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

-          ภาษาอังกฤษ 2

-          พลวัตทางสังคมโลก

-          แคลคูลัส 1

-          เคมีอินทรีย์เบื้องต้น

-          จุลชีววิทยาพื้นฐาน

 

ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1

-          ฟิสิกส์สำหรับเทคโนโลยีการอาหาร

-          ปฎิบัติฟิสิกส์สำหรับเทคโนโลยีการอาหาร

-          สถิติและการวางแผนการทดลอง

-          การแปรรูปอาหารเบื้องต้น

-          หลักโภชนาการ

-          ภาษาอังกฤษ 3

-          ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม

-          ชีวเคมีสำหรับการเกษตร

 

ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2

-          การประกันคุณภาพและสุขาภิบาลอาหาร

-          จุลชีววิทยาสำหรับงานโภชนาการและการกำหนดอาหาร

-          เคมีอาหารสำหรับโภชนาการและการกำหนดอาหาร

-          หลักการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

-          ภาษาอังกฤษ 4

 

ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาฤดูร้อน

-          ฝึกปฎิบัติในสถานประกอบการ 1

 

ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1

-          การประเมินภาวะโภชนาการ

-          สัมมนาทางโภชนาการและการกำหนดอาหาร

-          หลักการกำหนดอาหาร

-          โภชนาการชุมชน

-          การผลิตขนมไทยเพื่อสุขภาพ

-          อาหารเพื่อสุขภาพ

 

ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2

-          การประยุกต์คอมพิวเตอร์และดิจิตัลสำหรับงานโภชนาการและการกำหนดอาหาร

-          โครงงานวิจัยทางโภชนาการและการกำหนดอาหาร

-          การจัดการระบบบริการอาหาร

-          ทักษะการเตรียมอาหาร

-          การประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส

-          โภชนาการในช่วงวัยต่างๆ

 

ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาฤดูร้อน

-          ฝึกปฎิบัติในสถานประกอบการ 2

 

ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1

-          โภชนบำบัด

-          การให้คำปรึกษาทางโภชนาการ

-          การสร้างผู้ประกอบการใหม่

-          โภชนาการสำหรับผู้สูงอายุ

 

ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2

-          สหกิจศึกษาทางโภชนาการและการกำหนดอาหาร

 

 

ข้อมูลอื่น ๆ

คลิปแนะนำสาขาวิชา

คลิปแนะนำหลักสูตร


กิจกรรมของสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร

กิจกรรมการมอบทุนสนับสนุนค่าครองชีพแก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563