หน้าแรก > สาขาที่เปิดรับ > วท.บ. พืชศาสตร์[เทียบโอน]
วท.บ. พืชศาสตร์[เทียบโอน]
รายละเอียดการรับสมัคร

จำนวนที่เปิดรับรวมทุกรอบ 20 คน

คุณสมบัติ

ปวส. ทุกสาขาวิชา หรือเทียบเท่า

เกรดเฉี่ยขั้นต่ำ ไม่กำหนด

ข้อมูลเพิ่มเติม

เว็บไซต์คณะ https://ag.ksu.ac.th/

Facebook คณะ https://www.facebook.com/ag.ksu1

เว็บไซต์สาขา https://plant-ag.ksu.ac.th/

Facebook สาขา https://www.facebook.com/พืชศาสตร์มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์-103569478146791

สมัครเรียน

แนวทางประกอบอาชีพ/ศึกษาต่อ

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

          ผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร

                   เกษตรกรอัจฉริยะ (Smart farmer)

นักธุรกิจเกษตร (Agribusiness)

          งานราชการ

                   นักวิชาการเกษตร (Subject matter specialist)

นักส่งเสริมการเกษตร (Agricultual extentionist)

นักวิทยาศาสตร์เกษตร (Agricultural sciencentist)

          งานเอกชน

                    ผู้จัดการฟาร์มอัจฉริยะ (Smart farm manager)

ที่ปรึกษาฟาร์มเกษตรอัจฉริยะ (Smart farm advisor)

 

แผนการเรียน

เรียนที่มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 3 ภาคการศึกษา และปฎิบัติงานในหน่วยงานเครือข่าย 1 ภาคการศึกษา

ข้อมูลอื่น ๆ

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา               มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา          คณะเทคโนโลยีการเกษตร

                                         สาขาวิชาพืชศาสตร์

 1.  ชื่อหลักสูตร

      1.1 ภาษาไทย                  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพืชศาสตร์

      1.2 ภาษาอังกฤษ              Bachelor of Science Program in Plant Science

2.  ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

      2.1 ชื่อเต็มภาษาไทย          วิทยาศาสตรบัณฑิต (พืชศาสตร์)

      2.2 ชื่อย่อภาษาไทย           วท.บ.(พืชศาสตร์)

      2.3 ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ      Bachelor of Science (Plant Science)

      2.4 ชื่อย่อภาษาอังกฤษ        B.Sc. (Plant Science)

3.  วิชาเอก

      ไม่มี

4.  จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

      จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 127 หน่วยกิต   

5.  รูปแบบของหลักสูตร

      5.1   รูปแบบ

              หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี

      5.2   ประเภทหลักสูตร

              หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ

      5.3   ภาษาที่ใช้

              ภาษาไทย

      5.4   การรับเข้าศึกษา

              นักศึกษาไทยและ/หรือนักศึกษาต่างประเทศที่ใช้ภาษาไทยได้ดี

      5.5   ความร่วมมือกับสถาบันอื่น 

              เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง

      5.6   การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา

              ให้ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพืชศาสตร์ เพียงสาขาเดียว     

6.  สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร

                þ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 ปรับปรุงจากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพืชศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)

     - เปิดดำเนินการเรียนการสอนตามหลักสูตรตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 เป็นต้นไป

     - คณะกรรมการประจำคณะเห็นชอบในการนำเสนอหลักสูตรต่อสภาวิชาการในการประชุม

     ครั้งที่  4/2562    วันที่  31   เดือน  กรกฎาคม   พ.ศ. 2562  

     - สภาวิชาการ เห็นชอบในการนำเสนอหลักสูตรต่อสภามหาวิทยาลัย ในการประชุม

ครั้งที่   8/2562  วันที่  20  เดือน  สิงหาคม    พ.ศ.    2562  

     - สภามหาวิทยาลัย เห็นชอบหลักสูตรในการประชุม

ครั้งที่  9/2562   วันที่  11   เดือน ตุลาคม    พ.ศ.     2562   

7.  ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน

    หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2558 ในปีการศึกษา 2565

8.  อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

            8.1   ภาคราชการและรัฐวิสาหกิจ ได้แก่ นักวิชาการเกษตร นักส่งเสริมการเกษตร พนักงานสินเชื่อเพื่อการเกษตร นักวิจัย ฯลฯ

8.2   ภาคเอกชน ได้แก่ นักวิชาการด้านปรับปรุงพันธุ์พืช นักส่งเสริมการเกษตร พนักงานส่งเสริมการขาย เจ้าหน้าที่ฝ่ายไร่ ฯลฯ

8.3   ประกอบอาชีพส่วนตัว ได้แก่ ประกอบอาชีพเกี่ยวกับการเกษตร เจ้าของกิจการเกี่ยวกับการเกษตร รับจัดสวน และอาชีพอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ

9. คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

            1 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ หรือ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาเกษตรกรรมหรือที่เกี่ยวข้อง

             2 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  (ปวส.)  สาขาวิชาพืชศาสตร์ หรือที่เกี่ยวข้อง เข้าศึกษาต่อโดยวิธีเทียบโอนผลการเรียน ซึ่งการเทียบโอนผลการเรียน ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 และฉบับเพิ่มเติม หรือ

             3 ผู้มีคุณสมบัติอื่น ตามประกาศหรือข้อบังคับของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 ว่าด้วยการรับบุคคลเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย และหรือตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)