หน้าแรก > สาขาที่เปิดรับ > วท.บ. สัตวศาสตร์[เทียบโอน]
วท.บ. สัตวศาสตร์[เทียบโอน]
รายละเอียดการรับสมัคร

จำนวนที่เปิดรับรวมทุกรอบ 15 คน

คุณสมบัติ

ปวส. ทุกสาขาวิชา หรือเทียบเท่า

เกรดเฉี่ยขั้นต่ำ ไม่กำหนด

ข้อมูลเพิ่มเติม

เว็บไซต์คณะ https://ag.ksu.ac.th/

Facebook คณะ https://www.facebook.com/ag.ksu1

เว็บไซต์สาขา

Facebook สาขา

สมัครเรียน

แนวทางประกอบอาชีพ/ศึกษาต่อ

แผนการเรียน

ข้อมูลอื่น ๆ

มุ่งให้การศึกษา และส่งเสริมความรู้เพื่อการประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการเลี้ยงสัตว์ ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่สำคัญของประเทศ เนื่องจากเป็นอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่สำคัญของประเทศที่สร้างรายได้ให้แก่ประเทศ ทั้งภาคแรงงาน ภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม ที่ครอบคลุมประชากรจำนวนมาก นอกจากนี้การผลิตสัตว์เป็นอุตสาหกรรมต้นน้ำที่ต้องผลิตวัตถุดิบในการผลิตอาหารสำหรับมนุษย์ ความสะอาดและความปลอดภัยจึงเป็นสิ่งสำคัญ การกำหนดโครงสร้างหลักสูตรจึงได้คำนึงถึงเนื้อหาความรู้ที่จะเกิดประโยชน์สูงสุด โดยการประยุกต์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์พื้นฐานในสาขาต่างๆ และความรู้ด้านการบริหารจัดการให้สามารถนำไปใช้ในการประกอบอาชีพต่อไป 

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

1) เจ้าของธุรกิจฟาร์มส่วนตัว เช่น ฟาร์มโคนม ฟาร์มโคเนื้อ ฟาร์มสุกร ฟาร์มสัตวปีก เป็นต้น

2) ทำงานบริษัทเอกชน เช่น พนักงานขายอาหารสัตว์  สัตวบาลฟาร์ม นักวิชาการ เป็นต้น

3) ทำงานในหน่วยงานของรัฐ เช่น กรมปศุสัตว์ องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.)

4) สามารถศึกษาต่อในระดับปริญญาโท เอก ในมหาวิทยาลัยทั้งในและนอกประเทศ