หน้าแรก > สาขาที่เปิดรับ > วท.บ. ประมง[เทียบโอน]
วท.บ. ประมง[เทียบโอน]
รายละเอียดการรับสมัคร

จำนวนที่เปิดรับรวมทุกรอบ 15 คน

คุณสมบัติ

ปวส. ทุกสาขาวิชา หรือเทียบเท่า

เกรดเฉี่ยขั้นต่ำ ไม่กำหนด

ข้อมูลเพิ่มเติม

เว็บไซต์คณะ https://ag.ksu.ac.th/

Facebook คณะ https://www.facebook.com/ag.ksu1

เว็บไซต์สาขา https://fish-ag.ksu.ac.th/

Facebook สาขา https://web.facebook.com/สาขาวิชาเทคโนโลยีการประมง-มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์-227695681371675

สมัครเรียน

แนวทางประกอบอาชีพ/ศึกษาต่อ

 • ข้าราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้แก่ กรมประมง กรมวิชาการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร
 • พนักงานขายบริษัทผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์และเคมีภัณฑ์สำหรับสัตว์น้ำ
 • พนักงานฝ่ายอนุบาลพ่อแม่พันธุ์สัตว์น้ำ ประจำฟาร์มสัตว์น้ำเอกชน 
 • นักวิชาการประมงประจำฟาร์มสัตว์น้ำ
 • ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับสัตว์น้ำ เช่น การเพาะและจำหน่ายลูกพันธุ์ปลาและสัตว์น้ำชนิดอื่นๆ ธุรกิจปลาสวยงาม ธุรกิจฟาร์มปลา ธุรกิจฟาร์มกุ้ง ธุรกิจอาหารสัตว์น้ำ เป็นต้น 
 • ครูอาจารย์ เช่น วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี หรือโรงเรียนมัธยมศึกษา (ต้องไปเรียนใบประกอบวิชาชีพครูเพิ่มเติม) 
 • ศึกษาต่อระดับปริญญาโทด้านประมง หรือเกี่ยวข้อง

แผนการเรียน

แผนการเรียนปริญญาตรี (แบบเทียบโอน/ต่อเนื่อง)

สาขาวิชาดำเนินการเทียบโอนรายวิชาให้กับนักศึกษา จากนั้นจะดำเนินการจัดการเรียนการสอนแบบต่อเนื่องอีก 2 ปี โดยจัดการเรียนการสอนศาสตร์ความรู้ต่างๆ ทางด้านการประมงที่ครอบคลุมทุกศาสตร์ให้แก่นักศึกษาได้เรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติโดยรายวิชาครอบคลุ่มตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำของศาตร์ประมง 

ตัวอย่างรายวิชาที่จัดการเรียนการสอน

 • การเพาะพันธุ์สัตว์น้ำ ได้แก่ ปลา กุ้ง กบ
 • การเลี้ยงสัตว์น้ำ ได้แก่ ปลา กุ้ง กบ 
 • การเลี้ยงปลาสวยงาม
 • การวิเคราะห์คุณภาพสัตว์น้ำ
 • การวิเคราะห์โรคและปรสิตสัตว์น้ำ
 • การจัดการฟาร์มสัตว์น้ำ
 • อาหารสัตว์น้ำ
 • การแปรรูปสัตว์น้ำ
 • การวิเคราะห์คุณภาพสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์
 • พันธุศาสตร์สัตว์น้ำ
 • การฝึกงาน

ข้อมูลอื่น ๆ

บรรยากาศการจัดการเรียนการสอนบางส่วน


กิจกรรมเสริมนอกหลักสูตร