หน้าแรก > สาขาที่เปิดรับ > วท.ม. เทคโนโลยีการเกษตร[ภาคปกติ]
วท.ม. เทคโนโลยีการเกษตร[ภาคปกติ]
รายละเอียดการรับสมัคร

จำนวนที่เปิดรับรวมทุกรอบ 5 คน

คุณสมบัติ

สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี

เกรดเฉี่ยขั้นต่ำ ไม่กำหนด

ข้อมูลเพิ่มเติม

เว็บไซต์คณะ https://ag.ksu.ac.th/

Facebook คณะ https://www.facebook.com/ag.ksu1

เว็บไซต์สาขา

Facebook สาขา https://www.facebook.com/groups/1359094704248053

สมัครเรียน

แนวทางประกอบอาชีพ/ศึกษาต่อ

ผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร
                   เกษตรกร (Farmer)
                 นักธุรกิจเกษตร (Agribusiness)
          งานราชการ
                  นักวิชาการเกษตร (Subject matter specialist)
                  นักส่งเสริมการเกษตร (Agricultual extentionist)
                  นักวิทยาศาสตร์เกษตร (Agricultural sciencentist)
          งานเอกชน
                  ผู้จัดการฟาร์ม (Farm manager)
                  ที่ปรึกษาฟาร์มเกษตร (Farm advisor)

แผนการเรียน

แผน ก แบบ ก (2)

ปีการศึกษาที่ 1

 ภาคการศึกษาที่ 1

AG-061-801

ทักษะภาษาอังกฤษ *

3 (3-0-6)

AG-062-8xx

วิชาชีพบังคับ 1

3 (x-x-x)

AG-062-8xx

วิชาชีพบังคับ 2

3 (x-x-x)

AG-061-802

ระเบียบวิธีวิจัยทางเทคโนโลยีการเกษตร

3 (3-0-6)

 

รวม

9  หน่วยกิต

 

*ไม่นับหน่วยกิต

 

ภาคการศึกษาที่ 2

AG-067-803

สัมมนาทางเทคโนโลยีการเกษตร 1

1 (0-2-1)

AG-063-8xx

วิชาเลือก 1

3 (x-x-x)

AG-063-8xx

วิชาเลือก 2

3 (x-x-x)

AG-063-8xx

วิชาเลือก 3

3 (x-x-x)

AG-066-880

วิทยานิพนธ์

3 (0-9-3)

 

รวม

13 หน่วยกิต

 

ปีการศึกษาที่ 2

ภาคการศึกษาที่ 1

AG-067-804

สัมมนาทางเทคโนโลยีการเกษตร 2

1 (0-2-1)

AG-063-8xx

วิชาเลือก 4

3 (x-x-x)

AG-063-8xx

วิชาเลือก 5

3 (x-x-x)

AG-066-801

วิทยานิพนธ์

3 (0-9-3)

 

รวม

10  หน่วยกิต

ภาคการศึกษาที่ 2

AG-066-801

วิทยานิพนธ์

6 (0-18-6)

 

รวม

หน่วยกิต


แผน ข

ปีการศึกษาที่ 1

 ภาคการศึกษาที่ 1

AG-061-801

ทักษะภาษาอังกฤษ *

3 (3-0-6)

AG-062-8xx

วิชาชีพบังคับ 1

3 (x-x-x)

AG-062-8xx

วิชาชีพบังคับ 2

3 (x-x-x)

AG-061-802

ระเบียบวิธีวิจัยทางเทคโนโลยีการเกษตร

3 (3-0-6)

 

รวม

9  หน่วยกิต

 

*ไม่นับหน่วยกิต

 

ภาคการศึกษาที่ 2

AG-067-803

สัมมนาทางเทคโนโลยีการเกษตร 1

1 (0-2-1)

AG-063-8xx

วิชาเลือก 1

3 (x-x-x)

AG-063-8xx

วิชาเลือก 2

3 (x-x-x)

AG-063-8xx

วิชาเลือก 3

3 (x-x-x)

AG-063-8xx

วิชาเลือก 4

3 (x-x-x)

 

รวม

13 หน่วยกิต

 

ปีการศึกษาที่ 2

ภาคการศึกษาที่ 1

AG-067-804

สัมมนาทางเทคโนโลยีการเกษตร 2

1 (0-2-1)

AG-063-8xx

วิชาเลือก 4

3 (x-x-x)

AG-063-8xx

วิชาเลือก 5

3 (x-x-x)

AG-066-802

การศึกษาค้นคว้าอิสระ

3 (0-9-3)

 

รวม

10  หน่วยกิต

                                                 

ภาคการศึกษาที่ 2

AG-066-802

การศึกษาค้นคว้าอิสระ

3 (0-9-3)

AG-063-8xx

วิชาเลือก 6

3 (x-x-x)

 

รวม

หน่วยกิต

ข้อมูลอื่น ๆ

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร เป็นหลักสูตรระดับปริญญาโท 2 ปี โดยการใช้องค์ความรู้สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ เทคโนโลยีการประมง เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีการอาหาร และเทคโนโลยีการสัตวแพทย์ จัดการศึกษาเชิงบูรณาการเรียนรู้กับการทำงาน สร้างความชำนาญเฉพาะทาง การวิเคราะห์ วิจัย และสังเคราะห์ขึ้นเป็นองค์ความรู้ เพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์และวิจัยจนกระทั่งผู้เรียนสามารถพัฒนาความรู้ องค์ความรู้ใหม่ ทำงานแบบอัฉริยะ สร้างทักษะการวางแผน ออกแบบ และบริหารจัดการฟาร์มอัจฉริยะ ทั้งในเชิงเทคนิคและเชิงเศรษฐศาสตร์อย่างเหมาะสม โดยใช้เครื่องมือที่ทันสมัย