ปวส. การตลาด
รายละเอียดการรับสมัคร

จำนวนที่เปิดรับรวมทุกรอบ 30 คน

คุณสมบัติ

ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่า ม.6

เกรดเฉี่ยขั้นต่ำ ไม่กำหนด

ข้อมูลเพิ่มเติม

เว็บไซต์คณะ http://as.ksu.ac.th/

Facebook คณะ https://www.facebook.com/ASKalasinU/

เว็บไซต์สาขา

Facebook สาขา

สมัครเรียน

แนวทางประกอบอาชีพ/ศึกษาต่อ

 • ข้าราชการระดับปฏิบัติงาน ทุกกระทรวง เช่น เจ้าพนักงานธุรกิจ เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานทะเบียน เจ้าพนักงานพัสดุ เป็นต้น
 • พนักงานบริษัทเอกชน ในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ เจ้าหน้าที่การตลาด เจ้าหน้าที่วิจัยการตลาด เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 • ประกอบอาชีพส่วนตัว


แผนการเรียน

ชั้นปีที่ 1 เน้นการเรียนเพื่อปรับพื้นฐานและเรียนเกี่ยวกับการบริหารธุรกิจเบื้องต้น

 • รายวิชาในหมวดทักษะชีวิต
 • รายวิชาปรับพื้นฐานสาขาวิชาการตลาด
 • รายวิชาหลักการบัญชีเบื้องต้น
 • รายวิชาหลักการจัดการ
 • รายวิชาหลักการตลาด
 • รายวิชาพฤติกรรมผู้บริโภค
 • รายวิชาการตลาดระหว่างประเทศ
 • รายวิชาการจัดการผลิตภัณฑ์และราคา

ชั้นปีที่ 2 เน้นการเรียนทฤษฎีและปฎิบัติด้านการตลาด โดยนักศึกษาสามารถเลือกเรียนตามความสนใจขอนตนเอง ดังนี้

 • กลุ่มวิชาการตลาดสำหรับธุรกิจบริการ
 • กลุ่มวิชาการตลาดสำหรับผู้ประกอบการ
 • กลุ่มวิชาการตลาดสำหรับวิสาหกิจชุมชน
 • กลุ่มวิชาการตลาดดิจิทัล


ข้อมูลอื่น ๆ

อาจารย์ผู้สอนประจำสาขาวิชา

 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อำภาศรี พ่อค้า
 2. อาจารย์ ดร.มัลลิกา จำปาแพง
 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นันทพัทธ์ โนนศรีเมือง
 4. อาจารยสดชื่น อุตอามาตย์
 5. อาจารย์สุพจน์ ดีบุญมี