หน้าแรก > สาขาที่เปิดรับ > ปวส. การบัญชี
ปวส. การบัญชี
รายละเอียดการรับสมัคร

จำนวนที่เปิดรับรวมทุกรอบ 60 คน

คุณสมบัติ

ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่า ม.6

เกรดเฉี่ยขั้นต่ำ ไม่กำหนด

ข้อมูลเพิ่มเติม

เว็บไซต์คณะ http://as.ksu.ac.th/

Facebook คณะ https://www.facebook.com/ASKalasinU/

เว็บไซต์สาขา

Facebook สาขา @accksu

สมัครเรียน

แนวทางประกอบอาชีพ/ศึกษาต่อ

- ผู้ช่วยผู้ทำบัญชี

-นักบัญชี

- พนักงานบัญชีหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน

- นักบัญชีต้นทุน

- นักบัญชีต้นทุน

- วางระบบบัญชี

แผนการเรียน

แผนการศึกษาเสนอแนะ  สาขาวิชาการบัญชี

กรณีนักศึกษารับเข้า  จบจาก ม. 6 หรือเทียบเท่า 

ปีการศึกษาที่ 1

ภาคการศึกษาที่  1

 D000-1201

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจและสังคม

 

  3-0-3

D000-1305

วิทยาศาสตร์เพื่องานธุรกิจและบริการ      

 

  2-2-3

D201*0001

หลักการบัญชีเบื้องต้น 1*    

 

  2-2-3

D202*1001

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ

 

  2-2-3

D203*1001   

หลักเศรษฐศาสตร์                         

 

  3-0-3

D204*0001

หลักการขาย*

 

  2-2-3

 D203*2101

กฎหมายหมายธุรกิจ                         

 

  3-0-3

 D203*2102

สถิติธุรกิจ                           

 

  3-0-3

 D000*2001

กิจกรรมเสริมทักษะวิชาชีพ 1                                          

 

  0-2-0

                                                                                             รวม 18 หน่วยกิต

ภาคการศึกษาที่ 2

D000-1101

ภาษาไทยเพื่อสื่อสารในงานอาชีพ   

 

 3-0-3

D000-1210

ภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมธุรกิจบริการ

 

 3-0-3

D000-1501

ชีวิตกับสังคมไทย          

 

 3-0-3

D201*0002 

หลักการบัญชีเบื้องต้น 2*

 

 2-2-3

D201*1001    

การบัญชีการเงิน                          

 

 2-2-3

D203*0001

การเป็นผู้ประกอบการ*

 

 2-2-3

D204*1001   

หลักการตลาด            

 

 3-0-3

 D201*2101

ระบบบัญชี

 

 3-0-3

 D000*2002

กิจกรรมเสริมทักษะวิชาชีพ 2                                          

 

 0-2-0

                                                                                    รวม 18 หน่วยกิต

ภาคการศึกษาฤดูร้อน

D201*8001 

ฝึกงานทางวิชาชีพบัญชี      

 

             0-216-4

                                                                                           รวม 4 หน่วยกิต

 

ปีการศึกษาที่ 2

ภาคการศึกษาที่ 1

D000-1401

คณิตศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะการคิด

 

     3-0-3

D000-1601

การพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อสุขภาพและสังคม 

 

     3-0-3

D201*0003

การบัญชีห้างหุ้นส่วน*    

 

     2-2-3

D201*2001

การบัญชีชั้นกลาง 1                         

 

     2-2-3

D201*2003

การบัญชีต้นทุน 1        

 

     2-2-3

D201*2005

การบัญชีชั้นสูง 1         

 

     2-2-3

D201*2007

การบัญชีภาษีอากร       

 

     2-2-3

D201*2103

การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

 

     3-0-3

D000*2003

กิจกรรมเสริมทักษะวิชาชีพ 3

 

     0-2-0

                                                                                      รวม 21 หน่วยกิต

ภาคการศึกษาที่ 2

D201*2002

การบัญชีชั้นกลาง 2                

 

   2-2-3

D201*2004

การบัญชีต้นทุน 2

 

   2-2-3

D201*2006

การบัญชีชั้นสูง 2

 

   2-2-3

D201*8501

โครงการทางวิชาชีพบัญชี

 

   1-9-4

D203*1002   

หลักการจัดการ           

 

   3-0-3

D201*2102

โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานบัญชี

 

   2-2-3

D201*2120

การสอบบัญชีและบริการให้ความเชื่อมั่น

 

   3-0-3

D000*2004

กิจกรรมเสริมทักษะวิชาชีพ 4

 

   0-2-0

                                                                                               รวม 22 หน่วยกิต

          หมายเหตุ * รายวิชาชีพปรับพื้นฐานไม่นับหน่วยกิต

แผนการศึกษาเสนอแนะ สาขาวิชาการบัญชี

กรณีนักศึกษารับเข้า จบจาก ปวช. ในประเภทวิชาพาณิชยกรรม  สาขาวิชาการบัญชี

หรือสาขาวิชาพาณิชยการ สาขางานการบัญชี หรือเทียบเท่า

ปีการศึกษาที่ 1

ภาคการศึกษาที่  1

 D000-1201

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจและสังคม

 

       3-0-3

D000-1305

วิทยาศาสตร์เพื่องานธุรกิจและบริการ      

 

       2-2-3

D201*1001    

การบัญชีการเงิน          

 

       2-2-3

D203*1001    

หลักเศรษฐศาสตร์        

 

       3-0-3

D204*1001 

หลักการตลาด            

 

           3-0-3

 D203*2101

กฎหมายธุรกิจ                      

 

           3-0-3

 D203*2102

สถิติธุรกิจ                           

 

           3-0-3

 D000*2001

กิจกรรมเสริมทักษะวิชาชีพ 1                                          

 

           0-2-0

 

 

 

รวม 21 หน่วยกิต

 

ภาคการศึกษาที่ 2

D000-1101

ภาษาไทยเพื่อสื่อสารในงานอาชีพ   

 

      3-0-3

D000-1210

ภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมธุรกิจบริการ

 

      3-0-3

D000-1501

ชีวิตกับสังคมไทย          

 

      3-0-3

D201*2001

การบัญชีชั้นกลาง 1                

 

2-2-3

D201*2002

การบัญชีชั้นกลาง 2                         

 

      2-2-3

D201*2003

การบัญชีต้นทุน 1                           

 

2-2-3

D202*1001

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ

 

      2-2-3

 D000*2002

กิจกรรมเสริมทักษะวิชาชีพ 2                                          

 

      0-2-0

                                                                                        รวม 21 หน่วยกิต

ภาคการศึกษาฤดูร้อน

D201*8001

ฝึกงานทางวิชาชีพบัญชี     

 

        0-216-4

                                                                                                    รวม 4 หน่วยกิต

ปีการศึกษาที่ 2

ภาคการศึกษาที่ 1

D000-1401

คณิตศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะการคิด

 

    3-0-3

D000-1601

การพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อสุขภาพและสังคม 

 

    3-0-3

D201*2004

การบัญชีต้นทุน 2

 

 2-2-3

D201*2005

การบัญชีชั้นสูง 1

 

 2-2-3

D201*2007

การบัญชีภาษีอากร                          

 

 2-2-3

D201*2101

ระบบบัญชี

 

    3-0-3

D000*2003

กิจกรรมเสริมทักษะวิชาชีพ 3

 

    0-2-0

                                                                                    รวม 18 หน่วยกิต

ภาคการศึกษาที่ 2

D201*2006

การบัญชีชั้นสูง 2

 

 2-2-3

D201*8501

โครงการทางวิชาชีพบัญชี

 

 1-9-4

D203*1002   

หลักการจัดการ                   

 

 3-0-3

D201*2102

โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานบัญชี

 

 2-2-3

D201*2103

การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

 

 3-0-3

D201*2120

การสอบบัญชีและบริการให้ความเชื่อมั่น

 

 3-0-3

D000*2004

กิจกรรมเสริมทักษะวิชาชีพ 4

 

 0-2-0

                                                                                               รวม 19 หน่วยกิต

                   

 

 

ข้อมูลอื่น ๆ