หน้าแรก > สาขาที่เปิดรับ > ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
รายละเอียดการรับสมัคร

จำนวนที่เปิดรับรวมทุกรอบ 30 คน

คุณสมบัติ

ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่า ม.6

เกรดเฉี่ยขั้นต่ำ ไม่กำหนด

ข้อมูลเพิ่มเติม

เว็บไซต์คณะ http://as.ksu.ac.th/

Facebook คณะ https://www.facebook.com/ASKalasinU/

เว็บไซต์สาขา https://as.ksu.ac.th/

Facebook สาขา https://www.facebook.com/KSU.BusinessComputer/

สมัครเรียน

แนวทางประกอบอาชีพ/ศึกษาต่อ

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
1.เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์
2.ผู้ดูแลระบบฐานข้อมูล
3.ผู้ดูแลระบบสารสนเทศ
4.นักออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิก
5.เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานด้านคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย
6.นักวิชาการคอมพิวเตอร์
7.ผู้ประกอบการธุรกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและอาชีพอิสระ

แผนการเรียน

คลิก >> เพื่อเข้าดูแผนการเรียนตลอดหลักสูตร

ข้อมูลอื่น ๆ

มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ควบคู่กับงานบริหารธุรกิจ

สามารถทำงานได้ทั้งภาครัฐและเอกชน

ทุกปีการศึกษามีการสนับสนุนให้นักศึกษาส่งนำเสนอผลงานทางวิชาการ