หน้าแรก > สาขาที่เปิดรับ > บธ.บ. บริหารธุรกิจ (วิชาเอกการจัดการทั่วไป)
บธ.บ. บริหารธุรกิจ (วิชาเอกการจัดการทั่วไป)
รายละเอียดการรับสมัคร

จำนวนที่เปิดรับรวมทุกรอบ 30 คน

คุณสมบัติ

ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่า ม.6

เกรดเฉี่ยขั้นต่ำ ไม่กำหนด

ข้อมูลเพิ่มเติม

เว็บไซต์คณะ http://as.ksu.ac.th/

Facebook คณะ https://www.facebook.com/ASKalasinU/

เว็บไซต์สาขา https://as.ksu.ac.th/

Facebook สาขา https://www.facebook.com/groups/1896649437091065/

สมัครเรียน

แนวทางประกอบอาชีพ/ศึกษาต่อ

แนาวทางประกอบอาชีพ

1. ผู้จัดการ/หัวหน้างานสำนักงานทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ เอกชน

2. ผู้จัดการฝ่ายบุคคล/นักทรัพยากรบุคคล

3. เจ้าหน้าที่ธุรก่าร/งานบริหาร

4.ข้าราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น

4.ประกอบธุรกิจส่วนตัว

แนวทางการศึกษาต่อ

1. ปริญาโท/ปริญาเอกทางด้านบริหารธุรกิจ ศิลปศาสตร์ การท่องเที่ยว/การโรงแรม 

แผนการเรียน

ปีที่ 1 เรียนวิชาปรับพื้นฐาน เน้นความสามารถในการปรับตัว การสื่อสาร การคิดและตัดสินใจ ความรู้เบื้องต้นด้านบริหารธุรกิจ และความรู้เบื้องต้นรู้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในสำนักงาน

ปีที่ 2  ฝึกทักษะ Soft Skill เน้นการบริหารเวลา ความฉลาดทางอารมณ์ การทำงานร่วมกับผู้อื่น ความคิดสร้างสรรค์  นักศึกษาสามารถเข้าใจและปฏิบัติได้

ปีที่ 3 ฝึกทักษะ Soft + Hard Skill ส่งเสริมความเป็นผู้นำ บุคลิกภาพ การเป็นผู้ประกอบการ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการดำเนินธุรกิจ และการนำเทคโนโลยีมาสร้างนวัตกรรมในการปฏิบัติงาน การคิดเชิงวิเคราะห์และตัดสินใจ การแก้ไขปัญหาที่มีความซับซ้อน

ปีที่ 4  ฝึกปฏิบัติงานจริงในสถานปกอบการในรูปแบบสหกิจศึกษา 4 เดือน 1 ภาคการศึกษา

สามารถสำเร็จการศึกษาภายใน 3 ปี ครึ่ง (หากดำเนินการตามเงือนไข/ข้อบังคับ)

ข้อมูลอื่น ๆ

อัตลักษณ์บัณฑิตป็นนักปฏิบัติ  ถนัดงานธุรกิจ  คิดวิเคราะห์สร้างสรรค์” 

เป็นคนดี คนเก่ง มีความรู้ ทักษะ พร้อมที่จะปฏิบัติงานได้ทันทีอย่างมืออาชีพ มีบุคลิกภาพที่ดี และมีศักยภาพในการพัฒนาตนเองให้เข้ากับทุกองค์กร