หน้าแรก > สาขาที่เปิดรับ > บช.บ. บัญชีบัณฑิต
บช.บ. บัญชีบัณฑิต
รายละเอียดการรับสมัคร

จำนวนที่เปิดรับรวมทุกรอบ 60 คน

คุณสมบัติ

ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่า ม.6

เกรดเฉี่ยขั้นต่ำ ไม่กำหนด

ข้อมูลเพิ่มเติม

เว็บไซต์คณะ http://as.ksu.ac.th/

Facebook คณะ https://www.facebook.com/ASKalasinU/

เว็บไซต์สาขา https://as.ksu.ac.th/

Facebook สาขา สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

สมัครเรียน

แนวทางประกอบอาชีพ/ศึกษาต่อ

1. ผู้ทำบัญชี

2. พนักงาน/ เจ้าหน้าที่ฝ่าย/ แผนกบัญชีและการเงิน และด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

3. ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

4. ผู้สอบบัญชีภาษีอากร

5. ผู้ตรวจสอบภายใน

6. ที่ปรึกษาทางบัญชีและวางแผนภาษีอากร

7. ที่ปรึกษาทางบัญชีและการเงิน

8. นักวางระบบบัญชี

9. การเป็นผู้ประกอบการที่ให้บริการทางวิชาชีพ

10. นักบัญชีบริหาร

11. นักวิเคราะห์และจัดวางระบบบัญชีด้วยคอมพิวเตอร์

12. นักวิเคราะห์และวางแผนต้นทุน

13. ครู/ อาจารย์/ ครูพิเศษด้านบัญชี

แผนการเรียน

  

ข้อมูลอื่น ๆ

มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถและทักษะทางด้านการบัญชี มีความเป็นมืออาชีพตามมาตรฐานสากล มีความเชี่ยวชาญการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ตอบโจทย์ตลาดแรงงานยุคเศรษฐกิจดิจิทัลบนพื้นฐานของคุณธรรมและจริยธรรมวิชาชีพบัญชี