หน้าแรก > สาขาที่เปิดรับ > บธ.บ. การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่
บธ.บ. การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่
รายละเอียดการรับสมัคร

จำนวนที่เปิดรับรวมทุกรอบ 20 คน

คุณสมบัติ

ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่า ม.6

เกรดเฉี่ยขั้นต่ำ ไม่กำหนด

ข้อมูลเพิ่มเติม

เว็บไซต์คณะ http://as.ksu.ac.th/

Facebook คณะ https://www.facebook.com/ASKalasinU/

เว็บไซต์สาขา

Facebook สาขา https://web.facebook.com/ModernTradeBusinessManagement

สมัครเรียน

แนวทางประกอบอาชีพ/ศึกษาต่อ

1.  ผู้ประกอบการธุรกิจค้าปลีก

2.  ผู้ประกอบการธุรกิจแฟรนไซส์

3.  ผู้จัดการทั่วไปของธุรกิจค้าปลีก

4.  ผู้จัดการทั่วไปของธุรกิจแฟรนไซส์

5.  ผู้จัดการสาขาของธุรกิจค้าปลีก

6.  ผู้จัดการแผนกต่างๆ ของธุรกิจค้าปลีก

7.  ผู้จัดการแผนกพัฒนาสินค้าใหม่

8.  ผู้จัดการแผนกคลังสินค้า

9.  ผู้จัดการแผนกการจัดซื้อสินค้า

10.  ผู้จัดการแผนกโลจิสติก หรือขนส่งสินค้า

11.  ที่ปรึกษาด้านการจัดการธุรกิจค้าปลีก

12.  ผู้ประกอบธุรกิจ

13.  พนักงานฝ่ายบริหารสินค้า

14.  พนักงานฝ่ายวิเคราะห์การตลาด

แผนการเรียน


ข้อมูลอื่น ๆ

จุดเด่นของหลักสูตร

1.       นักศึกษาได้เงินทุนสนับสนุนการศึกษาจากบริษัท  ซีพี  ออลล์ จำกัด  (มหาชน)  70%

เฉลี่ยนคนละ 120,000  บาท

2.       สามารถเป็นเจ้าของแฟรนไชส์ได้ในราคาพิเศษ

3.       มีงานรองรับหลังสำเร็จการศึกษา  100%

4.       มีรายได้ในระหว่างเรียน  เฉลี่ยนคนละ 280,000  บาท

5.        มีการเรียนการสอนจากคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญจากทางสาขาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่

คณะบริหารศาสตร์  มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

6.        มีการสอนงานจากพี่เลี้ยงจากสถานประกอบการอย่างใกล้ชิด

7.       มีระบบการบริหารอย่างมืออาชีพจากหน่วยงานของบริษัทฯ ในการประสานดูแลด้านการฝึกงานและการเรียนของนักศึกษา