หน้าแรก > สาขาที่เปิดรับ > บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
รายละเอียดการรับสมัคร

จำนวนที่เปิดรับรวมทุกรอบ 30 คน

คุณสมบัติ

ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่า ม.6

เกรดเฉี่ยขั้นต่ำ ไม่กำหนด

ข้อมูลเพิ่มเติม

เว็บไซต์คณะ http://as.ksu.ac.th/

Facebook คณะ https://www.facebook.com/ASKalasinU/

เว็บไซต์สาขา http://bc.ksu.ac.th/

Facebook สาขา https://www.facebook.com/KSU.BusinessComputer/

สมัครเรียน

แนวทางประกอบอาชีพ/ศึกษาต่อ

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
1.ผู้ดูแลระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
2.นักออกแบบพัฒนาดูแลระบบฐานข้อมูล
3.นักพัฒนาระบบสารสนเทศ
4.นักออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิก
5.เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานด้านคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย
6.เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจ
7.เจ้าหน้าที่สนับสนุนการใช้งานแอปพลิเคชัน
8.นักวิชาการคอมพิวเตอร์
9.ผู้ประกอบการธุรกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและอาชีพอิสระ

แผนการเรียน

ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 /2563
หมวดวิชารหัสวิชาชื่อวิชารายวิชาบังคับก่อนหน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ภาษาและการสื่อสารGE-010-001ภาษาอังกฤษ 1 3(2-2-5)
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป มนุษยศาสตร์GE-020-xxxวิชาศึกษาทั่วไปมนุษยศาสตร์เลือก 3(x-x-x)
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีGE-040-xxxวิชาศึกษาทั่วไปกลุ่มคณิตศาสตร์เลือก 3(x-x-x)
 BA-001-101ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจ 3(3-0-6)
หมวดวิชาชีพเฉพาะBA-001-102หลักการตลาด 3(3-0-6)
กลุ่มวิชาชีพพื้นฐานBA-001-104หลักการจัดการ 3(3-0-6)
 BA-001-107คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(2-2-5)
รวม21
ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 /2563
หมวดวิชารหัสวิชาชื่อวิชารายวิชาบังคับก่อนหน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ภาษาและการสื่อสารGE-010-002ภาษาอังกฤษ 2 3(2-2-5)
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป สังคมศาสตร์GE-030-xxxวิชาศึกษาทั่วไปสังคมศาสตร์เลือก 3(x-x-x)
หมวดวิชาศึกษาทั่วไปGE-050-001กีฬาและนันทนาการเพื่อสุขภาพ 3(2-2-5)
กีฬาและนันทนาการ
หมวดวิชาชีพเฉพาะAC-001-103หลักการบัญชี 3(3-0-6)
กลุ่มวิชาชีพพื้นฐาน
หมวดวิชาชีพเฉพาะBA-042-020คอมพิวเตอร์กราฟิกสำหรับงานธุรกิจ 3(2-2-5)
กลุ่มวิชาชีพบังคับBA-042-050เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการ 3(2-2-5)
รวม18
     
ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 /2564
หมวดวิชารหัสวิชาชื่อวิชารายวิชาบังคับก่อนหน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไปGE-010-003ภาษาอังกฤษ 3 3(2-2-5)
ภาษาและการสื่อสาร
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีGE-040-xxxวิชาศึกษาทั่วไปวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3(x-x-x)
หมวดวิชาชีพเฉพาะAC-001-102การภาษีอากร 3(3-0-6)
กลุ่มวิชาชีพพื้นฐานBA-001-003หลักเศรษฐศาสตร์ 3(3-0-6)
 BA-001-208เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจสมัยใหม่ 3(2-2-5)
หมวดวิชาชีพเฉพาะBA-042-023พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 3(2-2-5)
กลุ่มวิชาชีพบังคับBA-042-041หลักการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5)
รวม21
     
ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 /2564
หมวดวิชารหัสวิชาชื่อวิชารายวิชาบังคับก่อนหน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไปGE-010-004ภาษาอังกฤษ 4 3(2-2-5)
ภาษาและการสื่อสารGE-010-005ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร  3(3-0-6)
หมวดวิชาชีพเฉพาะBA-001-005สถิติธุรกิจ 3(3-0-6)
กลุ่มวิชาชีพพื้นฐานBA-001-209กฎหมายธุรกิจ 3(3-0-6)
หมวดวิชาชีพเฉพาะBA-042-022การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ 3(2-2-5)
กลุ่มวิชาชีพบังคับBA-042-030การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ 3(2-2-5)
 BA-042-040โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม 3(2-2-5)
รวม21
     
ชั้นปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1/2565
หมวดวิชารหัสวิชาชื่อวิชารายวิชาบังคับก่อนหน่วยกิต
หมวดวิชาชีพเฉพาะAC-001-204การเงินธุรกิจสมัยใหม่AC-001-1033(3-0-6)
กลุ่มวิชาชีพพื้นฐาน
หมวดวิชาชีพเฉพาะBA-042-021ระบบฐานข้อมูล 3(2-2-5)
กลุ่มวิชาชีพบังคับBA-042-031การเขียนโปรแกรมระบบเว็บ 3(2-2-5)
 BA-042-042เครือข่ายคอมพิวเตอร์สำหรับงานธุรกิจ 3(2-2-5)
หมวดวิชาชีพเฉพาะBA-043-xxxวิชาชีพเลือก 1 3(x-x-x)
กลุ่มวิชาชีพเลือกBA-043-xxxวิชาชีพเลือก 2 3(x-x-x)
หมวดวิชาเลือกเสรีXx-xxx-xxxวิชาเลือกเสรี 1 3(x-x-x)
รวม21
ชั้นปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2/2565
หมวดวิชารหัสวิชาชื่อวิชารายวิชาบังคับก่อนหน่วยกิต
หมวดวิชาชีพเฉพาะ กลุ่มวิชาชีพพื้นฐานBA-001-206การเป็นผู้ประกอบการ 3(3-0-6)
หมวดวิชาชีพเฉพาะBA-042-011ระบบวางแผนทรัพยากรองค์กร 3(2-2-5)
กลุ่มวิชาชีพบังคับBA-042-013การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 3(2-2-5)
 BA-042-014โครงงานคอมพิวเตอร์เพื่อธุรกิจ 1 2(0-6-0)
 BA-042-032การเขียนโปรแกรมบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ 3(2-2-5)
หมวดวิชาชีพเฉพาะBA-043-xxxวิชาชีพเลือก 3 3(x-x-x)
กลุ่มวิชาชีพเลือก
หมวดวิชาเลือกเสรีXx-xxx-xxxวิชาเลือกเสรี 2 3(x-x-x)
รวม20
ชั้นปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1/2566 แบบฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
หมวดวิชารหัสวิชาชื่อวิชารายวิชาบังคับก่อนหน่วยกิต
หมวดวิชาชีพเฉพาะBA-042-010ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 3(2-2-5)
กลุ่มวิชาชีพบังคับBA-042-012ความมั่นคงของระบบสารสนเทศ 3(2-2-5)
 BA-042-015โครงงานคอมพิวเตอร์เพื่อธุรกิจ 2BA-042-0142(0-6-0)
หมวดวิชาชีพเฉพาะBA-043-xxxวิชาชีพเลือก 4 3(x-x-x)
กลุ่มวิชาชีพเลือก
หมวดวิชาชีพเฉพาะBA-045-001เตรียมความพร้อมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1(0-3-0)
กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
รวม12
ชั้นปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1/2566 แบบสหกิจศึกษา
หมวดวิชารหัสวิชาชื่อวิชารายวิชาบังคับก่อนหน่วยกิต
หมวดวิชาชีพเฉพาะBA-042-010ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 3(2-2-5)
กลุ่มวิชาชีพบังคับBA-042-012ความมั่นคงของระบบสารสนเทศ 3(2-2-5)
 BA-042-015โครงงานวิจัยคอมพิวเตอร์เพื่อธุรกิจ 2BA-042-0142(0-6-0)
หมวดวิชาชีพเฉพาะBA-045-003เตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา 1(0-3-0)
กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
รวม9
ชั้นปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2/2567 แบบฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
หมวดวิชารหัสวิชาชื่อวิชารายวิชาบังคับก่อนหน่วยกิต
หมวดวิชาชีพเฉพาะBA-045-002การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจBA-045-0013(0-40-0)
กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ชั้นปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2/2567 แบบสหกิจศึกษา
หมวดวิชารหัสวิชาชื่อวิชารายวิชาบังคับก่อนหน่วยกิต
หมวดวิชาชีพเฉพาะBA-045-004สหกิจศึกษาBA-045-0036(0-40-0)
กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

ข้อมูลอื่น ๆ