หน้าแรก > สาขาที่เปิดรับ > บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
รายละเอียดการรับสมัคร

จำนวนที่เปิดรับรวมทุกรอบ 30 คน

คุณสมบัติ

ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่า ม.6

เกรดเฉี่ยขั้นต่ำ ไม่กำหนด

ข้อมูลเพิ่มเติม

เว็บไซต์คณะ http://as.ksu.ac.th/

Facebook คณะ https://www.facebook.com/ASKalasinU/

เว็บไซต์สาขา http://bc.ksu.ac.th/

Facebook สาขา https://www.facebook.com/KSU.BusinessComputer/

สมัครเรียน

แนวทางประกอบอาชีพ/ศึกษาต่อ

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
1.ผู้ดูแลระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
2.นักออกแบบพัฒนาดูแลระบบฐานข้อมูล
3.นักพัฒนาระบบสารสนเทศ
4.นักออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิก
5.เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานด้านคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย
6.เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจ
7.เจ้าหน้าที่สนับสนุนการใช้งานแอปพลิเคชัน
8.นักวิชาการคอมพิวเตอร์
9.ผู้ประกอบการธุรกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและอาชีพอิสระ

แผนการเรียน


ข้อมูลอื่น ๆ