หน้าแรก > สาขาที่เปิดรับ > บธ.บ. บริหารธุรกิจ (วิชาเอกการจัดการทั่วไป)[เทียบโอน]
บธ.บ. บริหารธุรกิจ (วิชาเอกการจัดการทั่วไป)[เทียบโอน]
รายละเอียดการรับสมัคร

จำนวนที่เปิดรับรวมทุกรอบ 30 คน

คุณสมบัติ

ปวส. ด้านบริหารธุรกิจ ทุกสาขาวิชา

เกรดเฉี่ยขั้นต่ำ ไม่กำหนด

ข้อมูลเพิ่มเติม

เว็บไซต์คณะ http://as.ksu.ac.th/

Facebook คณะ https://www.facebook.com/ASKalasinU/

เว็บไซต์สาขา https://as.ksu.ac.th/

Facebook สาขา https://www.facebook.com/BA.KalasinUniversity/

สมัครเรียน

แนวทางประกอบอาชีพ/ศึกษาต่อ

1. ผู้จัดการ/หัวหน้างานสำนักงานทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ เอกชน

2. ผู้จัดการฝ่ายบุคคล/นักทรัพยากรบุคคล

3. เจ้าหน้าที่ธุรก่าร/งานบริหาร

4.ข้าราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น

4.ประกอบธุรกิจส่วนตัว

แนวทางการศึกษาต่อ

1. ปริญาโท/ปริญาเอกทางด้านบริหารธุรกิจ ศิลปศาสตร์ การท่องเที่ยว/การโรงแรม 

แผนการเรียน

เรียน 2 ปีการศึกษา  4 ภาคเรียน (งื่อนไข อาจมากกว่านี้ขึ้นอยู่กับรายวิชาที่เทียบโอนได้)

ข้อมูลอื่น ๆ

อัตลักษณ์บัณฑิตป็นนักปฏิบัติ  ถนัดงานธุรกิจ  คิดวิเคราะห์สร้างสรรค์” 

เป็นคนดี คนเก่ง มีความรู้ ทักษะ พร้อมที่จะปฏิบัติงานได้ทันทีอย่างมืออาชีพ มีบุคลิกภาพที่ดี และมีศักยภาพในการพัฒนาตนเองให้เข้ากับทุกองค์กร