หน้าแรก > สาขาที่เปิดรับ > บธ.บ. บริหารธุรกิจ (วิชาเอกการจัดการตลาด)[เทียบโอน]
บธ.บ. บริหารธุรกิจ (วิชาเอกการจัดการตลาด)[เทียบโอน]
รายละเอียดการรับสมัคร

จำนวนที่เปิดรับรวมทุกรอบ 30 คน

คุณสมบัติ

ปวส. ด้านบริหารธุรกิจ ทุกสาขาวิชา

เกรดเฉี่ยขั้นต่ำ ไม่กำหนด

ข้อมูลเพิ่มเติม

เว็บไซต์คณะ http://as.ksu.ac.th/

Facebook คณะ https://www.facebook.com/ASKalasinU/

เว็บไซต์สาขา

Facebook สาขา

สมัครเรียน

แนวทางประกอบอาชีพ/ศึกษาต่อ

 • ข้าราชการระดับปฏิบัติการ ทุกกระทรวง เช่น นักวิชาการศึกษา นักวิชาการพาณิชย์ นักประชาสัมพันธ์ นักจัดการงานทั่วไป นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นักทรัพยากรบุคคล เป็นต้น
 • พนักงานบริษัทเอกชน ในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ เจ้าหน้าที่การตลาด เจ้าหน้าที่วิจัยการตลาด เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 • ประกอบอาชีพส่วนตัว

แผนการเรียน

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ วิชาเอกการจัดการการตลาด (เทียบโอนรายวิชา) เน้นการจัดการศึกษาให้นักศึกษาสำเร็จการศึกษา ใน 1 ปี ครึ่ง - 2 ปี เพื่อให้นักศึกษามีโอกาสได้ทำงานก่อนคนอื่น โดยจัดการศึกษา ดังนี้

ชั้นปีที่ 3 เทอมที่ 1 เน้นการศึกษารายวิชาทางด้านการตลาด

 • วิชาศึกษาทั่วไป
 • วิชาการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในงานสำนักงาน
 • วิชาการเงินธุรกิจสมัยใหม่
 • วิชาการวิเคราะหืพฤติกรรมผู้บริโภค
 • วิชาการจัดการผลิตภัณฑ์และราคา
 • วิชาการจัดการการตลาดเชิงกลยุทธ์

ชั้นปีที่ 3 เทอมที่ 2 เน้นการศึกษารายวิชาการตลาดและระเบียบวิธีวิจัย

 • วิชาการภาษีอากร
 • วิชาการจัดการการจัดจำหน่าย
 • วิชาการจัดการการสื่อสื่อการตลาดแบบบูรณาการ
 • วิชาการคิดสรา้งสรรค์ทางการตลาด
 • วิชาระเบียบวิธีวิจัยทางการตลาด

ชั้นปีที่ 4 เทอมที่ 1 เน้นการศึกษารายวิชาการตลาดและทำวิจัยการตลาด

 • วิชาการตลาดดิจิทัล
 • วิชาการตลาดระดับโลก
 • วิชาการวิเคราะห์ทางการตลาด
 • วิชาการศึกษาความเป็นไปได้ทางการตลาด
 • วิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่องานการตลาด
 • วิชาการตลาดสินค้าเกษตรกรรม
 • วิชาโครงการวิจัยทางการตลาด

ข้อมูลอื่น ๆ

อาจารย์ผู้สอนประจำสาขาวิชา

 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อำภาศรี พ่อค้า
 2. อาจารย์ ดร.มัลลิกา จำปาแพง
 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นันทพัทธ์ โนนศรีเมือง
 4. อาจารย์สดชื่น อุตอามาตย์
 5. อาจารย์สุพจน์ ดีบุญมี