หน้าแรก > สาขาที่เปิดรับ > บธ.บ. การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ [เทียบโอน]
บธ.บ. การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ [เทียบโอน]
รายละเอียดการรับสมัคร

จำนวนที่เปิดรับรวมทุกรอบ 40 คน

คุณสมบัติ

ปวส. การจัดการธุรกิจค้าปลีก หรือการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่

เกรดเฉี่ยขั้นต่ำ ไม่กำหนด

ข้อมูลเพิ่มเติม

เว็บไซต์คณะ http://as.ksu.ac.th/

Facebook คณะ https://www.facebook.com/ASKalasinU/

เว็บไซต์สาขา

Facebook สาขา

สมัครเรียน

แนวทางประกอบอาชีพ/ศึกษาต่อ

แผนการเรียน

ข้อมูลอื่น ๆ