หน้าแรก > สาขาที่เปิดรับ > วท.บ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
วท.บ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
รายละเอียดการรับสมัคร

จำนวนที่เปิดรับรวมทุกรอบ 30 คน

คุณสมบัติ

ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่า ม.6

เกรดเฉี่ยขั้นต่ำ 2.00

ข้อมูลเพิ่มเติม

เว็บไซต์คณะ http://sht.ksu.ac.th/

Facebook คณะ https://www.facebook.com/fshtksu/

เว็บไซต์สาขา

Facebook สาขา https://www.facebook.com/EnvironmentalScienceKSU/

สมัครเรียน

แนวทางประกอบอาชีพ/ศึกษาต่อ

แผนการเรียน

 

ข้อมูลอื่น ๆ

ปรัชญาของหลักสูตร
              ผลิตบัณฑิตนักวิทยาศาสตร์ที่มีฐานความคิดพื้นฐานทางวิทยาศาตร์ มีคุณธรรม จริยธรรม ต่อสิ่งแวดล้อมและวังคม มีความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม หลักการและทฤษฎีที่สัมพันธ์กัน ในศาสตร์สิ่งแวดล้อมอย่าง กว้างขวางและเป็นระบบ มีทักษะทางปัญญาสามารถสามารถค้นหนาข้อเท็จจริง วิเคราะห์ ประยุกต์ความรู้ ความเข้าใจ และทักษะทางสิ่งแวดล้อมใน การแก้ปัญหาสิ่งปวดล้อมได้อย่างเหมาะสม มีทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบต่อบทบาทและหน้าที่ของตนเองและสังคม อีกทั้งมี ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการพัฒนาความก้าวหน้า เสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาได้ อย่างสร้างสรรค์ มีทักษะในการใช้ภาษาอย่างถูกต้องและเหมาะสม

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

        1 ทำงานในหน่วยงานเอกชน – ผู้ควบคุมดูแลระบบป้องกันมลพิษสิ่งแวดล้อมประจำโรงงาน, บุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมในบริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม, นักวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม, อาจารย์ในสถาบันการศึกษาเอกชน, นักวิจัย ผู้ช่วยนักวิจัยในหน่วยงานเอกชน, เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์ และประกอบกิจการส่วนตัว เป็นต้น

             2 ทำงานในหน่วยงานภาครัฐ – นักวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม, นักวิชาการสิ่งแวดล้อม, นักวิชาการสุขาภิบาล, นักวิชาการสาธารณสุข, นักวิจัย, ผู้ช่วยนักวิจัยในหน่วยงานราชการ และเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์ เป็นต้น

วิชาชีพบังคับที่เรียนในหลักสูตร

 • หลักการทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
 • นิเวศวิทยาสิ่งแวดล้อม
 • มลพิษสิ่งแวดล้อม
 • เทคโนโลยีสะอาด
 • การสำรวจและติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อม
 • มลพิษทางน้ำ
 • ชีวเคมีสิ่งแวดล้อม
 • เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม
 • การจัดการสิ่งแวดล้อม
 • เทคโนโลยีการบำบัดน้ำเสีย
 • สิ่งแวดล้อมภาคสนาม
 • สัมมนาทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
 • จริยธรรมทางสิ่งแวดล้อม
 • การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
 • การควบคุมมลพิษทางสิ่งแวดล้อม

https://www.youtube.com/watch?v=RPn1CYjDHv4