หน้าแรก > สาขาที่เปิดรับ > วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล (กลุ่มวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมข้อมูล)
วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล (กลุ่มวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมข้อมูล)
รายละเอียดการรับสมัคร

จำนวนที่เปิดรับรวมทุกรอบ 10 คน

คุณสมบัติ

ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่า ม.6

เกรดเฉี่ยขั้นต่ำ 2.00

ข้อมูลเพิ่มเติม

เว็บไซต์คณะ http://sht.ksu.ac.th/

Facebook คณะ https://www.facebook.com/fshtksu/

เว็บไซต์สาขา

Facebook สาขา https://www.facebook.com/ITCS.KSU.AC.TH

สมัครเรียน

แนวทางประกอบอาชีพ/ศึกษาต่อ

แนวทางการประกอบอาชีพเมื่อสำเร็จการศึกษาในหลักสูตร


1. นักพัฒนาโปรแกรม (Programmer)

2. นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Scientist)

3. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (Computer Technical Officer)

4. ครู และบุคลากรทางการศึกษา (Teacher)

5. นักวิเคราะห์และออกแบบระบบ (System Analyst)

6. ผู้ดูแลระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ (Network Administrator)

7. ผู้บริหารโครงการ (Project Manager)

8. นักพัฒนาเว็บไซต์ (Web Developer)

9. นักพัฒนาเกมส์และผลิตสื่อมัลติมีเดีย (Game Developer)

10. เจ้าหน้าที่สนับสนุนสารสนเทศ (IT Support)

11. นักพัฒนาคลังข้อมูล (Data Warehouse Developer)

12. ผู้ประกอบการอิสระด้านคอมพิวเตอร์ (Freelance Worker)

และอาชีพอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ

แผนการเรียน

ชื่อปริญญา

วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ)

วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)


Bachelor of Science (Information Technology and Digital)

B.Sc. (Information Technology and Digital)


โครงสร้างหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิต รวม 127 หน่วย  ระยะเวลาการศึกษา 4 ปี

ข้อมูลอื่น ๆ

จุดเด่นของหลักสูตร

1. เน้นการเรียนการสอนที่พัฒนาให้ผู้เรียนได้รับความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล ทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ  เป็นไปตามอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศแห่งอนาคต (New S-Curve)

2. หลักสูตรมีรายวิชาที่หลากหลายและทันสมัย โดยผู้เรียนสามารถเลือกเรียนตามความสนใจ ใน 3 กลุ่มวิชาเอกเลือก คือ

   1) กลุ่มวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมข้อมูล (Data Science)

   2) กลุ่มดิจิทัลคอนเทนต์ (Digital Content)

   3) กลุ่มเครือข่ายและไอโอที (Network and IoT)