หน้าแรก > สาขาที่เปิดรับ > ส.บ. การจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน
ส.บ. การจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน
รายละเอียดการรับสมัคร

จำนวนที่เปิดรับรวมทุกรอบ 90 คน

คุณสมบัติ

ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่า ม.6

เกรดเฉี่ยขั้นต่ำ ไม่กำหนด

ข้อมูลเพิ่มเติม

เว็บไซต์คณะ http://sht.ksu.ac.th/

Facebook คณะ https://www.facebook.com/fshtksu/

เว็บไซต์สาขา

Facebook สาขา https://www.facebook.com/publichealth.ksu

สมัครเรียน

แนวทางประกอบอาชีพ/ศึกษาต่อ

 สามารถประกอบอาชีพได้หลากหลายทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน รวมทั้งประกอบอาชีพส่วนตัว ได้แก่

- นักวิชาการสาธารณสุข  ในหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุข เช่น โรงพยาบาล  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และหน่วยงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งในองค์การบริหารส่วนตำบล เทศบาล  องค์การบริหารส่วนจังหวัด เมืองพัทยา และกรุงเทพมหานคร

- นักวิชาการสุขาภิบาล  นักวิชาการสิ่งแวดล้อมในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งในองค์การบริหารส่วนตำบล เทศบาล  องค์การบริหารส่วนจังหวัด เมืองพัทยา และกรุงเทพมหานคร

- นักวิชาการสิ่งแวดล้อม ในหน่วงานของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

- นักวิทยาศาสตร์ด้านสาธารณสุข  ในหน่วยงานของกระทรวงหลายกระทรวง

- นักโภชนาการ  ในหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุข

- ครู อาจารย์ ในมหาวิทยาลัย วิทยาลัย หรือ ในโรงเรียน

- นักวิจัย ในหน่วยงานภาครัฐและภาคหน่วยงานเอกชนหลายแห่ง

- เจ้าหน้าที่ด้านสุขภาพ  ในโรงพยาบาลและคลินิคเอกชน

- เจ้าหน้าที่ด้านสุขภาพ  ในคลินิคและสถานเสริมความงาม

- เจ้าหน้าที่บริการสุขภาพ  ในสถานประกอบการหรือโรงงาน

- เจ้าหน้าที่ด้านความปลอดภัย  ในสถานประกอบการหรือโรงงาน

  และสามารถปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่ด้านสุขภาพขององค์กรเอกชนและมูลนิธิต่างๆได้มากมาย

แผนการเรียนผนการศึกษา

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ส.บ.)

สาขาการจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน  
1) แผนการศึกษากลุ่มวิชาการจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชนปีการศึกษาที่ ๑

ภาคการศึกษาที่ 1

หมวดวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

ภาษาอังกฤษ 1

3(2-2-5)

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

3(3-0-6)

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์

3 (x-x-x)

กีฬาและนันทนาการเพื่อสุขภาพ

3(2-2-5)

หมวดวิชาเฉพาะ

กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ

ฟิสิกส์สำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ

3(3-0-6)

ชีวเคมี

3(3-0-6)

รวม 18 หน่วยกิต

 

ภาคการศึกษาที่ 2

หมวดวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

ภาษาอังกฤษ 2

3(2-2-5)

กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์

3 (x-x-x)

หมวดวิชาเฉพาะ

กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ

จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยาสาธารณสุข

3(2-2-5)

สรีรวิทยา

3(3-0-6)

ประชากรศาสตร์

3(3-0-6)

สุขภาพจิต

3(3-0-6)

                                      รวม 18 หน่วยกิต

 

ปีการศึกษาที่ 2

 

ภาคการศึกษาที่ 1

หมวดวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

ภาษาอังกฤษ 3

3(2-2-5)

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์

3 (x-x-x)

หมวดวิชาเฉพาะ

กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ

กายวิภาคศาสตร์

3(3-0-6)

การสาธารณสุขทั่วไปและการสาธารณสุขระหว่างประเทศ

3(3-0-6)

หมวดวิชาเฉพาะ

กลุ่มวิชาชีพสาธารณสุข

อนามัยสิ่งแวดล้อม

3(2-2-5)

หมวดวิชาเฉพาะ

กลุ่มวิชาชีพเฉพาะสาขา

อนามัยครอบครัว

3(3-0-6)

                                                                                               รวม 18 หน่วยกิต

ภาคการศึกษาที่ 2

หมวดวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

ภาษาอังกฤษ 4

3(2-2-5)

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

3 (x-x-x)

หมวดวิชาเฉพาะ

กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ

การปฐมพยาบาลเบื้องต้น

3(1-4-4)

หมวดวิชาเฉพาะ

กลุ่มวิชาชีพาธารณสุข

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

3(2-2-5)

สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์

3(2-2-5)

หมวดวิชาเฉพาะ

กลุ่มวิชาชีพเฉพาะสาขา

การสุขาภิบาลอาหารและอาหารปลอดภัย

3(2-2-5)

                                      รวม 18 หน่วยกิต

  

ปีการศึกษาที่ ๓

 

ภาคการศึกษาที่ 1

หมวดวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

หมวดวิชาเฉพาะ

กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ

โภชนาการและการกำหนดอาหาร

3(3-0-6)

หมวดวิชาเฉพาะ

กลุ่มวิชาชีพสาธารณสุข

ชีวสถิติ

3(3-0-6)

หลักระบาดวิทยา

3(3-0-6)

การประเมินและบำบัดโรคเบื้องต้น

3(3-0-6)

การป้องกันควบคุมโรคและปัจจัยกำหนดสุขภาพ

3(3-0-6)

หมวดวิชาเฉพาะ

กลุ่มวิชาชีพเฉพาะสาขา

เภสัชสาธารณสุข 

3(3-0-6)

การปฏิบัติการบำบัดโรคเบื้องต้น

3(0-6-3)

                                      รวม 21 หน่วยกิต

ภาคการศึกษาที่ 2

หมวดวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

หมวดวิชาเฉพาะ

กลุ่มวิชาชีพสาธารณสุข

การบริหารงานสาธารณสุขและโครงการสุขภาพ

3(3-0-6)

หมวดวิชาเฉพาะ

กลุ่มวิชาชีพเฉพาะสาขา

การบริบาลเบื้องต้น การติดตามและระบบการส่งต่อ

3(2-2-5)

การวินิจฉัยและการจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน

3(2-2-5)

ระเบียบวิจัยในงานสาธารณสุข

3(2-2-5)

หมวดวิชาเฉพาะ

กลุ่มวิชาศึกษาค้นคว้าอิสระ

การศึกษาค้นคว้าอิสระ

3(0-6-3)

หมวดวิชาเลือกเสรี

กลุ่มวิชาเลือกเสรี

นวัตกรรมระบบสุขภาพ

3(2-2-5)

                                      รวม 18 หน่วยกิต

 

ปีการศึกษาที่ ๔

 

ภาคการศึกษาที่ 1

หมวดวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

หมวดวิชาเฉพาะ

กลุ่มวิชาชีพสาธารณสุข

กฎหมายสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

3(3-0-6)

จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพสาธารณสุข

3(3-0-6)

หมวดวิชาเฉพาะ

กลุ่มวิชาชีพเฉพาะสาขา

การส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม

3(3-0-6)

การจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ

3(2-2-5)

การสัมมนาทางสาธารณสุข

3(1-4-4)

หมวดวิชาเลือกเสรี

กลุ่มวิชาเลือกเสรี

การสาธารณสุขในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น        

3(3-0-6)

                             รวม 18 หน่วยกิต

 

ภาคการศึกษาที่ 2

หมวดวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

หมวดวิชาเฉพาะ

กลุ่มฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุข

 

6(0-480-0)

                                                                                       รวม 6 หน่วยกิต

      ๒) แผนการศึกษากลุ่มวิชาการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ

 


ปีการศึกษาที่ ๑

 

ภาคการศึกษาที่ 1

หมวดวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

ภาษาอังกฤษ 1

3(2-2-5)

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

3(3-0-6)

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์

3 (x-x-x)

กีฬาและนันทนาการเพื่อสุขภาพ

3(2-2-5)

หมวดวิชาเฉพาะ

กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ

ฟิสิกส์สำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ

3(3-0-6)

ชีวเคมี

3(3-0-6)

รวม 18 หน่วยกิต

 

ภาคการศึกษาที่ 2

หมวดวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

ภาษาอังกฤษ 2

3(2-2-5)

กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์

3 (x-x-x)

หมวดวิชาเฉพาะ

กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ

จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยาสาธารณสุข

3(2-2-5)

สรีรวิทยา

3(3-0-6)

ประชากรศาสตร์

3(3-0-6)

สุขภาพจิต

3(3-0-6)

                                      รวม 18 หน่วยกิต


ปีการศึกษาที่ 2

 

ภาคการศึกษาที่ 1

หมวดวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

ภาษาอังกฤษ 3

3(2-2-5)

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์

3 (x-x-x)

หมวดวิชาเฉพาะ

กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ

กายวิภาคศาสตร์

3(3-0-6)

การสาธารณสุขทั่วไปและการสาธารณสุขระหว่างประเทศ

3(3-0-6)

หมวดวิชาเฉพาะ

กลุ่มวิชาชีพสาธารณสุข

อนามัยสิ่งแวดล้อม

3(2-2-5)

หมวดวิชาเฉพาะ

กลุ่มวิชาชีพเฉพาะสาขา

การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ

3(3-0-6)

                                                                                               รวม 18 หน่วยกิต

ภาคการศึกษาที่ 2

หมวดวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

ภาษาอังกฤษ 4

3(2-2-5)

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

3 (x-x-x)

หมวดวิชาเฉพาะ

กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ

การปฐมพยาบาลเบื้องต้น

3(1-4-4)

หมวดวิชาเฉพาะ

กลุ่มวิชาชีพาธารณสุข

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

3(2-2-5)

สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์

3(2-2-5)

หมวดวิชาเฉพาะ

กลุ่มวิชาชีพเฉพาะสาขา

ปัญหาสุขภาพ การดูแลและการให้ความช่วยเหลือผู้สูงอายุ

3(2-2-5)

                                      รวม 18 หน่วยกิต


ปีการศึกษาที่ ๓

 

ภาคการศึกษาที่ 1

หมวดวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

หมวดวิชาเฉพาะ

กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ

โภชนาการและการกำหนดอาหาร

3(3-0-6)

หมวดวิชาเฉพาะ

กลุ่มวิชาชีพสาธารณสุข

ชีวสถิติ

3(3-0-6)

หลักระบาดวิทยา

3(3-0-6)

การประเมินและบำบัดโรคเบื้องต้น

3(3-0-6)

การป้องกันควบคุมโรคและปัจจัยกำหนดสุขภาพ

3(3-0-6)

หมวดวิชาเฉพาะ

กลุ่มวิชาชีพเฉพาะสาขา

เภสัชสาธารณสุข 

3(3-0-6)

การปฏิบัติการบำบัดโรคเบื้องต้น

3(0-6-3)

                                      รวม 21 หน่วยกิต

ภาคการศึกษาที่ 2

หมวดวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

หมวดวิชาเฉพาะ

กลุ่มวิชาชีพสาธารณสุข

การบริหารงานสาธารณสุขและโครงการสุขภาพ

3(3-0-6)

หมวดวิชาเฉพาะ

กลุ่มวิชาชีพเฉพาะสาขา

สุขภาพจิตผู้สูงอายุ

3(3-0-6)

การจัดสภาพแวดล้อมสำหรับผู้สูงอายุ

3(2-2-5)

ระเบียบวิจัยในงานสาธารณสุข

3(2-2-5)

หมวดวิชาเฉพาะ

กลุ่มวิชาชีพเฉพาะสาขา

นวัตกรรมและภูมิปัญญาชาวบ้านกับการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ

3(2-2-5)

หมวดวิชาเลือกเสรี

กลุ่มวิชาเลือกเสรี

นวัตกรรมระบบสุขภาพ

3(2-2-5)

                                      รวม 18 หน่วยกิต

 

 

ปีการศึกษาที่ ๔

 

ภาคการศึกษาที่ 1

หมวดวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

หมวดวิชาเฉพาะ

กลุ่มวิชาชีพสาธารณสุข

กฎหมายสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

3(3-0-6)

จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพสาธารณสุข

3(3-0-6)

หมวดวิชาเฉพาะ

กลุ่มวิชาชีพเฉพาะสาขา

การจัดสวัสดิการสำหรับผู้สูงอายุ

3(3-0-6)

นวัตกรรมและภูมิปัญญาชาวบ้านกับการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ

3(2-2-5)

การสัมมนาทางสาธารณสุข

3(1-4-4)

หมวดวิชาเฉพาะ

กลุ่มวิชาศึกษาค้นคว้าอิสระ

การศึกษาค้นคว้าอิสระ

3(0-6-3)

หมวดวิชาเลือกเสรี

กลุ่มวิชาเลือกเสรี

การสาธารณสุขในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น        

3(3-0-6)

                             รวม 21 หน่วยกิต

 

ภาคการศึกษาที่ 2

หมวดวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

หมวดวิชาเฉพาะ

กลุ่มฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุข

 

6(0-480-0)

                                                                                       รวม 6 หน่วยกิต

 

 

 

ข้อมูลอื่น ๆ

- จุดเด่นหลักสูตร เป็นหลักสูตรที่ได้รับการรับรองจากสภาวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน มีสิทธิที่สอบเพื่อรับใบประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน

- เป็นหลักสูตรที่เน้นการฝึกทักษะทางหัตถการทางการพยาบาล และการสาธารณสุข ผู้ที่สำเร็จการศึกษาจะมีทักษะสามารถประกอบอาชีพได้ในทั้งในโรงพยาบาล คลินิค หน่วยงานทางการสาธารณสุขทุกระดับ ตลอดจนสถานประกอบการ โรงงาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

- เป็นหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ที่มี 2 กลุ่มวิชา คือ กลุ่มวิชาการจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน และ กลุ่มวิชาการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ สามารถเลือกเรียนตามกลุ่มวิชาได้เมื่อขึ้นชั้นปีที่ 2

- มีการฝึกงาน 2 ครั้ง ในโรงพยาบาลระดับอำเภอและระดับจังหวัด และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) 

- มีวัสดุ ครุภัณฑ์ทางการเรียนที่มีความพร้อมและทันสมัยให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะเพื่อเกิดความชำนาญ