หน้าแรก > สาขาที่เปิดรับ > วท.บ. วิทยาการการดูแลผู้สูงอายุ
วท.บ. วิทยาการการดูแลผู้สูงอายุ
รายละเอียดการรับสมัคร

จำนวนที่เปิดรับรวมทุกรอบ 30 คน

คุณสมบัติ

ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่า ม.6

เกรดเฉี่ยขั้นต่ำ ไม่กำหนด

ข้อมูลเพิ่มเติม

เว็บไซต์คณะ http://sht.ksu.ac.th/

Facebook คณะ https://www.facebook.com/fshtksu/

เว็บไซต์สาขา

Facebook สาขา https://www.facebook.com/วิทยาการการดูแลผู้สูงอายุ-มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

สมัครเรียน

แนวทางประกอบอาชีพ/ศึกษาต่อ

หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการการดูแลผู้สูงอายุ เป็นหลักสูตรที่มีจุดประสงค์จะผลิตบัณฑิตเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมผู้สูงอายุ เพื่อที่จะผลิตนักวิชาการในการส่งเสริมสุขภาพและการดูแลผู้สูงอายุ ที่มีความต้องการบุคลากรกลุ่มนี้สูงมากทั้งภายในและภายนอกประเทศ เมื่อจบการศึกษาแล้วหลักสูตรรับประกันการมีงานทำ 100% มีค่าตอบแทนที่สูง สามารถทำงานได้ทั้งในหน่วยงานภาครัฐ เอกชน หรือประกอบธุรกิจของตนเองได้

1. หน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

    - นักวิชาการสาธารณสุข

    - นักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ

2. องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

    - นักวิชาการสาธารณสุข

    - นักวิชาการด้านการบริการจัดการโครงการสุขภาพ

    - นักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ

3. กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
    - นักสังคมสงเคราะห์
4. สถานบริการสุขภาพผู้สูงอายุของเอกชน ทั้งภายในและต่างประเทศ
     - นักวิชาการด้านดูแลผู้สูงอายุ
5. ธุรกิจส่วนตัว (งานอิสระ)
     - ผู้ให้บริการดูแลผู้สูงอายุแผนการเรียน

โครงสร้างหลักสูตร

     จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 130    หน่วยกิต

     โครงสร้างหลักสูตร; หลักสูตร 4 ปี

     1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต

     2 หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 94 หน่วยกิต

         2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐาน 30 หน่วยกิต

          2.2 กลุ่มวิชาการดูแลผู้สูงอายุ        64 หน่วยกิต

     3 หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต


แผนการศึกษา

ปีการศึกษาที่ 1

ภาคการศึกษาที่ 1

รวม 21 หน่วยกิต


ภาคการศึกษาที่ 2

หมวดวิชา
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

GE-010-001

ภาษาอังกฤษ 1

3(2-2-5)

GE-010-005

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

3(3-0-6)

GE-020-00x

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์

3 (x-x-x)

GE-050-001

กีฬาและนันทนาการเพื่อสุขภาพ

3(2-2-5)

GE-040-00x

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

3 (x-x-x)

หมวดวิชาเฉพาะ
กลุ่มวิชาพื้นฐาน

PH-011-101

ฟิสิกส์สำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ

3(3-0-6)

PH-011-103

ชีวเคมี

3(3-0-6)

หมวดวิชา

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

GE-010-002

ภาษาอังกฤษ 2

3(2-2-5)

GE-040-00x

กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์

3 (x-x-x)

GE-030-00x

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์

3 (x-x-x)

หมวดวิชาเฉพาะ

กลุ่มวิชาพื้นฐาน

PH-011-102

จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยาสาธารณสุข

3(2-2-5)

PH-011-205

กายวิภาคศาสตร์

3(3-0-6)

PH-011-106

ประชากรศาสตร์

3(3-0-6)

PH-012-310

การป้องกันควบคุมโรคและปัจจัยกำหนดสุขภาพ

3(3-0-6)

                    รวม 21 หน่วยกิต

ปีการศึกษาที่ 2

ภาคการศึกษาที่ 1

หมวดวิชา

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

GE-010-003

ภาษาอังกฤษ 3

3(2-2-5)

หมวดวิชาเฉพาะ

กลุ่มวิชาพื้นฐาน

PH-011-104

สรีรวิทยา

3(3-0-6)

PH-012-303

หลักระบาดวิทยา

3(3-0-6)

หมวดวิชาเฉพาะ

กลุ่มการดูแลผู้สูงอายุ

SC-122-001

การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ โรคและปัญหาสุขภาพในผู้สูงอายุ                   

3(3-0-6)

SC-122-002

สิทธิผู้สูงอายุและจริยธรรมผู้บริบาลผู้สูงอายุ

3(3-0-6)

SC-122-003

การจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

3(3-0-6)

SC-122-004

ผู้ประกอบการเพื่อสร้างธุรกิจใหม่

3(3-0-6)

                                                                                               รวม 21 หน่วยกิต

ภาคการศึกษาที่ 2

หมวดวิชา

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

GE-010-004

ภาษาอังกฤษ 4

3(3-0-6)

หมวดวิชาเฉพาะ

กลุ่มวิชาพื้นฐาน

SC-121-001

เภสัชสาธารณสุขและการใช้ยาในวัยสูงอายุ 

3(3-0-6)

 

SC-122-013

การดูแลผู้สูงอายุด้วยการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก

3(2-2-5)

SC-122-014

การนวดเพื่อสุขภาพ

3(1-6-2)

SC-122-015

ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพผู้สูงอายุ

3(2-2-5)

PH-011-209

การปฐมพยาบาลเบื้องต้น

3(1-4-4)

                                      รวม 18 หน่วยกิต

 


ปีการศึกษาที่ 3

 

ภาคการศึกษาที่ 1

 

หมวดวิชา

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

หมวดวิชาเฉพาะ

กลุ่มการดูแลผู้สูงอายุ

SC-122-010

การดูแลผู้สูงอายุ

3(2-2-5)

SC-122-011

การจัดสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยสำหรับผู้สูงอายุ

3(2-2-5)

SC-122-012

การป้องกันการติดเชื้อ

3(2-2-5)

SC-122-008

โภชนศาสตร์

3(3-0-6)

BA-042-005

ระบบสารสนเทศสำนักงานอัตโนมัติ

3(2-2-5)

หมวดวิชาเลือกเสรี

กลุ่มวิชาเลือกเสรี

XX-xxx-xxx

วิชาเลือกเสรี 1

3(x-x-x)

                                      รวม 18 หน่วยกิต

 

ภาคการศึกษาที่ 2

หมวดวิชา

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

หมวดวิชาเฉพาะ

กลุ่มวิชาพื้นฐาน

SC-121-002

ชีวสถิติและระเบียบวิธีวิจัย

3(2-2-5)

หมวดวิชาเฉพาะ

กลุ่มการดูแลผู้สูงอายุ

SC-122-009

อาหารและโภชนาการสำหรับผู้สูงอายุ

3(2-2-5)

SC-122-005

การออกกำลังกายในผู้สูงอายุ

3(2-2-5)

SC-122-007

การเสริมสร้างสมรรถนะร่างกายผู้สูงอายุ

3(2-2-5)

SC-122-006

สุขภาพจิตผู้สูงอายุ และการจัดกิจกรรมนันทนาการเพื่อผู้สูงอายุ

3(2-2-5)

SC-023-301

ดิจิทัลมัลติมีเดีย 

3(2-2-5)

                                      รวม 18 หน่วยกิต

 

 

 

ปีการศึกษาที่ 4

ภาคการศึกษาที่ 1

 

หมวดวิชา

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

หมวดวิชาเฉพาะ

กลุ่มการดูแลผู้สูงอายุ

SC-126-001

การศึกษาค้นคว้าอิสระเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

3(0-9-0)

SC-125-001

เตรียมสหกิจศึกษา

1(1-0-2)

หมวดวิชาเลือกเสรี

กลุ่มวิชาเลือกเสรี

XX-xxx-xxx

วิชาเลือกเสรี 2

3(x-x-x)

 

                             รวม 7 หน่วยกิต

 

ภาคการศึกษาที่ 2

หมวดวิชา

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

หมวดวิชาเฉพาะ

สหกิจศึกษา

SC-125-002

สหกิจศึกษา

 

6(0-0-36)

                   รวม 6 หน่วยกิต

ข้อมูลอื่น ๆ