หน้าแรก > สาขาที่เปิดรับ > วท.บ. วิทยาศาสตร์นวัตกรรม
วท.บ. วิทยาศาสตร์นวัตกรรม
รายละเอียดการรับสมัคร

จำนวนที่เปิดรับรวมทุกรอบ 30 คน

คุณสมบัติ

ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่า ม.6

เกรดเฉี่ยขั้นต่ำ ไม่กำหนด

ข้อมูลเพิ่มเติม

เว็บไซต์คณะ http://sht.ksu.ac.th/

Facebook คณะ https://www.facebook.com/fshtksu/

เว็บไซต์สาขา

Facebook สาขา https://www.facebook.com/%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1-%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%AC%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%B8%E0%B9%8C-1735443246601737

สมัครเรียน

แนวทางประกอบอาชีพ/ศึกษาต่อ

  • 1. ต่อยอดเป็นครูวิทยาศาสตร์ 
  • 2. นักวิทยาศาสตร์ประจำห้องปฎิบัติการ
  • 3. เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพในภาคอุตสาหกรรม
  • 4. นักวิทยาศาสตร์และนักพัฒนาผลิตภัณฑ์
  • 5. ผู้ประกอบการธุรกิจ
  • 6. เกษตรกรอัจฉริยะ
  • 7. นักลงทุน นักวิเคราะห์ข้อมูล นักวางแผนการเพื่อการสำรวจ
  • 8. นักนวัตกรรม


แผนการเรียน

แผนการเรียน

ชั้นปีที่ 1 เน้นการเรียนเพื่อปรับทักษะเครื่องมือในห้องปฏิบัติการและสมรรถนะทางวิทยาศาสตร์ในการทำงาน เช่น วิชาทักษะและความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ

คณิตศาสตร์และสถิติสำหรับวิทยาศาสตร์ 1

เคมีสำหรับวิทยาศาสตร์

ปฎิบัติการเคมีสำหรับวิทยาศาสตร์

วิทยาศาสตร์นวัตกรรม

คณิตศาสตร์และสถิติสำหรับวิทยาศาสตร์ 2

ชีววิทยาสำหรับวิทยาศาสตร์

ปฏิบัติการชีววิทยาสำหรับวิทยาศาสตร์

วิทยาศาสตร์นวัตกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

ทักษะทางวิทยาศาสตร์และความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ                                           

ชั้นปีที่ 2  เน้นการเรียนที่สร้างแนวคิดและสร้างชิ้นงานออกมาได้ เช่น วิชา DIY ชิ้นงานทางวิทยาศาสตร์

นวัตกรรมการวิเคราะห์ทางเคมี

ปฏิบัติการนวัตกรรมการวิเคราะห์ทางเคมี

ฟิสิกส์ 1

ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1

การถ่ายภาพทางวิทยาศาสตร์

ระบบควบคุมคุณภาพและความปลอดภัยในการทำงาน

จุลชีววิทยาสำหรับวิทยาศาสตร์

ปฎิบัติการจุลชีววิทยาสำหรับวิทยาศาสตร์

ฟิสิกส์ 2

ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2

DIY ชิ้นงานทางวิทยาศาสตร์

ชั้นปีที่ 3  เน้นการเรียนที่สร้างชิ้นงานที่แสดงออกถึงนวัตกรรม เช่น วิชาทักษะชิ้นงาน 3 มิติและ แพลตฟอร์ม Arduino

ผู้ประกอบการทางวิทยาศาสตร์

การจัดการนวัตกรรมเชิงกลยุทธ์

การวิจัยทางวิทยาศาสตร์เบื้องต้น

ทักษะชิ้นงาน 3 มิติ และแพลตฟอร์ม Arduino

หัวข้อวิจัยทางวิทยาศาสตร์นวัตกรรม

การแก้ไขปัญหาและวิเคราะห์วิธีการวิจัย

การนำเสนอผลงานทางวิทยาศาสตร์

ชั้นปีที่ 4  การเรียนเพื่อการประยุกต์ใช้ 

โครงงานทางวิทยาศาสตร์นวัตกรรม

สัมมนาทางวิทยาศาสตร์นวัตกรรม

เตรียมสหกิจศึกษา

สหกิจศึกษา

ข้อมูลอื่น ๆ

หลักสูตรวิทยาศาสตร์นวัตกรรม

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์


ค่าเทอมหลักสูตรวิทยาศาสตร์นวัตกรรม


การบริการวิชาการบุคคลภายนอก

 การอบรมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป SPSS  


การอบรมการใช้โปรแกรม STATA สำหรับงาน Data Cleaning