หน้าแรก > สาขาที่เปิดรับ > วท.บ. วิทยาการข้อมูลและอุตสาหกรรมดิจิทัล
วท.บ. วิทยาการข้อมูลและอุตสาหกรรมดิจิทัล
รายละเอียดการรับสมัคร

จำนวนที่เปิดรับรวมทุกรอบ 30 คน

คุณสมบัติ

ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่า ม.6

เกรดเฉี่ยขั้นต่ำ 2.00

ข้อมูลเพิ่มเติม

เว็บไซต์คณะ http://sht.ksu.ac.th/

Facebook คณะ https://www.facebook.com/fshtksu/

เว็บไซต์สาขา

Facebook สาขา https://www.facebook.com/ITCS.KSU.AC.TH

สมัครเรียน

แนวทางประกอบอาชีพ/ศึกษาต่อ
แผนการเรียน


ข้อมูลอื่น ๆ