หน้าแรก > สาขาที่เปิดรับ > วท.ม. การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพชุมชน[ภาคปกติ]
วท.ม. การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพชุมชน[ภาคปกติ]
รายละเอียดการรับสมัคร

จำนวนที่เปิดรับรวมทุกรอบ 5 คน

คุณสมบัติ

สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี

เกรดเฉี่ยขั้นต่ำ ไม่กำหนด

ข้อมูลเพิ่มเติม

เว็บไซต์คณะ http://sht.ksu.ac.th/

Facebook คณะ https://www.facebook.com/fshtksu/

เว็บไซต์สาขา

Facebook สาขา

สมัครเรียน

แนวทางประกอบอาชีพ/ศึกษาต่อ

แผนการเรียน

ข้อมูลอื่น ๆ