หน้าแรก > สาขาที่เปิดรับ > ปวส. ช่างกลโรงงาน
ปวส. ช่างกลโรงงาน
รายละเอียดการรับสมัคร

จำนวนที่เปิดรับรวมทุกรอบ 60 คน

คุณสมบัติ

ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่า ม.6

เกรดเฉี่ยขั้นต่ำ 2.00

ข้อมูลเพิ่มเติม

เว็บไซต์คณะ http://eng.ksu.ac.th/

Facebook คณะ https://www.facebook.com/EngineeringKSU/

เว็บไซต์สาขา http://ie.eng.ksu.ac.th/?page_id=15

Facebook สาขา facebook:ie.eng.ksu.ac.th

สมัครเรียน

แนวทางประกอบอาชีพ/ศึกษาต่อ

ช่างกลโรงงาน / งานออกแบบและเขียนแบบ / งานช่างควบคุมเครื่องจักรกล CNC / งานซ่อมบำรุงในโรงงาน / งานตรวจสอบคุณภาพ /งานที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมการผลิต / งานในภาครัฐ / ธุรกิจส่วน 

แผนการเรียน

แผนการเรียน http://1ab.in/nU3

ข้อมูลอื่น ๆ

http://ie.eng.ksu.ac.th/?page_id=15