หน้าแรก > สาขาที่เปิดรับ > ปวส. เทคนิคเครื่องกล(ช่างยนต์)
ปวส. เทคนิคเครื่องกล(ช่างยนต์)
รายละเอียดการรับสมัคร

จำนวนที่เปิดรับรวมทุกรอบ 30 คน

คุณสมบัติ

ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่า ม.6

เกรดเฉี่ยขั้นต่ำ 2.00

ข้อมูลเพิ่มเติม

เว็บไซต์คณะ http://eng.ksu.ac.th/

Facebook คณะ https://www.facebook.com/EngineeringKSU/

เว็บไซต์สาขา http://me.eng.ksu.ac.th/

Facebook สาขา https://www.facebook.com/สาขาวิศวกรรมเครื่องกล-มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์-107104574406634

สมัครเรียน

แนวทางประกอบอาชีพ/ศึกษาต่อ

 อาชีพหลังสำเร็จการศึกษา

วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขางานเทคนิคเครื่องกล

หรือ ปวส.เทคนิคเครื่องกล(เทคนิคยานยนค์)  

      สามารถปฏิบัติงานได้หลากหลายอาชีพ เช่น

=>เป็นผู้ช่วยวิศวกร

=>นายช่างซ่อมรถยนต์

=>นายช่างเทคนิค

=>ผู้ประกอบการ (อู่ซ่อมรถยนต์และงานบริการยานยนต์)

=>หัวหน้าช่างควบคุมเครื่องจักรกล เครื่องต้นกำลัง เครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ

=>งานอุตสาหกรรมด้านต่าง ๆ

=>หรือศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นไป

=>ตลอดทั้งเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐหรืองานราชการ (ครู-อาจารย์,เจ้าหน้าที่ราชการ) เป็นต้น

แผนการเรียน


รายละเอียดหลักสูตร

ปวส. เทคนิคเครื่องกล (เทคนิคยานยนต์)

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล (เทคนิคยานยนต์)

มีความรู้คู่คุณธรรม นำวิชาชีพสู่เทคโนโลยีอุตสาหกรรมสมัยใหม่

ชื่อหลักสูตร

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล (ปวส. เทคนิคเครื่องกล)

Diploma in Mechanical Technique (Dip. in Mechanical Technique)

ระยะเวลาในการศึกษา

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 83 หน่วยกิต ระยะเวลาเรียน 2 ปี 2 ภาคฤดูร้อน

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาช่างยนต์ หรือ เทียบเท่า

2. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ เทียบเท่า

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

1. ภาคการศึกษาปกติ ชั้นปี 1 เทอมที่ 1 

เหมาจ่าย

5,650 บาท

2. ภาคการศึกษาปกติ ชั้นปี 1 เทอมที่ 2

เหมาจ่าย

5,650 บาท

3. ภาคการศึกษาฤดูร้อน ชั้นปี 1

เหมาจ่าย

2,000 บาท

4.ภาคการศึกษาปกติ ชั้นปี 2 เทอมที่ 1

เหมาจ่าย

5,650 บาท

5.ภาคการศึกษาปกติ ชั้นปี 2 เทอมที่ 2

เหมาจ่าย

5,650 บาท

6. ภาคการศึกษาฤดูร้อน ชั้นปี 2

เหมาจ่าย

2,000 บาท

***รวมตลอดหลักสูตร


26,600 บาท

***สามารถยื่นกู้กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาได้ กยศ.***

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

อาจารย์อนุวัช แสนพงษ์ โทร. 083 329 7585

อาจารย์อภิชน มุ่งชู โทร : 086 860 6521


E-MAIL  : aphichon.mungchu@gmail.com

http://me.eng.ksu.ac.th/?page_id=15

ข้อมูลอื่น ๆ

บรรยากาศการเรียน ==>

คณาจารย์ประจำสาขาวิชา ==>สมัครเรียนกรุณาเลื่อนขึ้นด้านบน ^^^ แล้วคลิกตามรูปด้านล่างนี้ vvv