หน้าแรก > สาขาที่เปิดรับ > ปวส. เทคโนโลยีโลจิสติกส์และการขนส่ง
ปวส. เทคโนโลยีโลจิสติกส์และการขนส่ง
รายละเอียดการรับสมัคร

จำนวนที่เปิดรับรวมทุกรอบ 30 คน

คุณสมบัติ

ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่า ม.6

เกรดเฉี่ยขั้นต่ำ 2.00

ข้อมูลเพิ่มเติม

เว็บไซต์คณะ http://eng.ksu.ac.th/

Facebook คณะ https://www.facebook.com/EngineeringKSU/

เว็บไซต์สาขา http://le.eng.ksu.ac.th/

Facebook สาขา https://www.facebook.com/logisticsengineeringksu

สมัครเรียน

แนวทางประกอบอาชีพ/ศึกษาต่อ

>> เจ้าหน้าที่จัดซื้อจัดหา

>> เจ้าหน้าที่วางแผนและควบคุมการขนส่ง

>> เจ้าหน้าที่ควบคุมคลังสินค้า

>> เจ้าหน้าที่ในส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับโลจิสติกส์

>> เจ้าหน้าที่ส่งออก-นำเข้า

>> เจ้าหน้าที่จัดการข้อมูลข่าวสารสนเทศด้านโลจิสติกส์

>> ผู้ประกอบการด้านโลจิสติกส์

>> นักวิเคราะห์ด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

แผนการเรียน

โครงสร้างหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกส์และการขนส่ง

หมวดทักษะชีวิต (เน้นความรู้พื้นฐานทั่วไป) แบ่งเป็น

   - กลุ่มทักษะภาษาและการสื่อสาร             

9

หน่วยกิต

   - กลุ่มทักษะการคิดและการแก้ปัญหา

6

หน่วยกิต

   - กลุ่มทักษะทางสังคมและการดำรงชีวิต

6

หน่วยกิต

หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ (เน้นเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับโลจิสติกส์) แบ่งเป็น

   - กลุ่มทักษะวิชาชีพพื้นฐาน

15

หน่วยกิต

   - กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ

21

หน่วยกิต

   - กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก

12

หน่วยกิต

   - ฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ

4

หน่วยกิต

   - โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ

4

หน่วยกิต

หมวดวิชาเลือกเสรี

6

หน่วยกิต

กิจกรรมเสริมหลักสูตร 2 ชั่วโมง/สัปดาห์

 

 

หน่วยกิตรวม

83

หน่วยกิต

ข้อมูลอื่น ๆ