หน้าแรก > สาขาที่เปิดรับ > ปวส. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และระบบอัตโนมัติ
ปวส. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และระบบอัตโนมัติ
รายละเอียดการรับสมัคร

จำนวนที่เปิดรับรวมทุกรอบ 30 คน

คุณสมบัติ

ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่า ม.6

เกรดเฉี่ยขั้นต่ำ 2.00

ข้อมูลเพิ่มเติม

เว็บไซต์คณะ http://eng.ksu.ac.th/

Facebook คณะ https://www.facebook.com/EngineeringKSU/

เว็บไซต์สาขา http://cae.eng.ksu.ac.th

Facebook สาขา https://www.facebook.com/ComAutoEn

สมัครเรียน

แนวทางประกอบอาชีพ/ศึกษาต่อ

 • เจ้าหน้าดูแลระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
 • นักวิชาการคอมพิวเตอร์, นักออกแบบระบบ
 • นักพัฒนาเว็บไซต์, นักพัฒนาโปรแกรม
 • อาชีพอิสระ หรือผู้ประกอบการ
 • หรือศึกษาต่อระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์  หรือเกี่ยวข้อง

แผนการเรียน

ชั้นปีที่ 1 เน้นการปรับพื้นฐาน
 • ชีวิตกับเทคโนโลยีสมัยใหม่
 • เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ
 • ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีช่างอุตสาหกรรม
 • การคิดและการตัดสินใจ
 • เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ 
 • ดิจิตอลเทคนิค
 • ระบบฐานข้อมูล
 • ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
 • เทคนิคการอินเตอร์เฟส
 • โปรแกรมโครงสร้าง
 • ระบบปฏิบัติการ

ภาคฤดูร้อนปี 1 ฝึกงาน

ชั้นปีที่ 2 การเรียนเพื่อการประยุกต์ใช้งาน
 • การบริหารงานคุณภาพในองค์การ
 • ระบบควบคุมเบื้องต้น
 • การจัดการและดูแลระบบเครือข่าย
 • การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์
 • ระบบหุ่นยนต์อัตโนมัติในงานอุตสาหกรรม
 • โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรล
 • เทคโนโลยีเครือข่ายไร้สาย
 • ระบบปฏิบัติการยูนิกซ์
 • การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
 • อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง
 • การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์พกพา
 • โครงการ

ข้อมูลอื่น ๆรางวัลบางส่วน

กิจกรรมสาขา