หน้าแรก > สาขาที่เปิดรับ > วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล
วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล
รายละเอียดการรับสมัคร

จำนวนที่เปิดรับรวมทุกรอบ 30 คน

คุณสมบัติ

ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่า ม.6

เกรดเฉี่ยขั้นต่ำ 2.00

ข้อมูลเพิ่มเติม

เว็บไซต์คณะ http://eng.ksu.ac.th/

Facebook คณะ https://www.facebook.com/EngineeringKSU/

เว็บไซต์สาขา http://me.eng.ksu.ac.th

Facebook สาขา https://www.facebook.com/107104574406634

สมัครเรียน

แนวทางประกอบอาชีพ/ศึกษาต่อ

วิศวกรรมเครื่องกล (อังกฤษ: Mechanical engineering) เป็นวิชาเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้คณิตศาสตร์และกฎทางฟิสิกส์เพื่อการประดิษฐ์ การผลิต และการดูแลรักษาระบบเชิงกล วิศวกรรมเครื่องกลเป็นหนึ่งในสาขาทางวิศวกรรมที่เก่าแก่ที่สุดและมีขอบข่ายกว้างขวางที่สุด

แนวทางการประกอบอาชีพ

1. วิศวกรออกแบบ-ติดตั้งระบบปรับอากาศ ระบบท่อประปา/สุขาภิบาล/ดับเพลิง ในอาคาร
2. วิศวกรออกแบบ หรือ ติดตั้ง ระบบทางกล ในอาคารและโรงงานอุตสาหกรรม
3. วิศวกร ออกแบบชิ้นส่วนทางกล ออกแบบผลิตภัณฑ์
4. วิศวกรวางโครงการ บริหารโครงการ
5. วิศวกรกระบวนการผลิต ในโรงงานอตสาหกรรม
6. วิศวกร ซ่อมบำรุง รักษาเครื่องจักร ในโรงงาน
7. วิศวกรควบคุมคุณภาพการผลิต
8. วิศวกร บริหารจัดการอาคาร
9. วิศวกรด้านวิเคราะห์ทุนในสถาบันทางการเงิน
10. วิศวกรผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน ในอาคารและโรงงานอุตสาหกรรม
11. วิศวกรด้านอุตสาหกรรมพลังงาน หรือ พลังงานทางเลือก
12. วิศวกรด้านการขายผลิตภัณฑ์ ระบบทางวิศวกรรม
13. นักวิชาการ นักวิจัย นักพัฒนา ระบบทางกล เครื่องยนต์ ระบบพลังงาน
14. เป็นผู้ประกอบการ
15. ครู อาจารย์