หน้าแรก > สาขาที่เปิดรับ > วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการและระบบอัตโนมัติ
วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการและระบบอัตโนมัติ
รายละเอียดการรับสมัคร

จำนวนที่เปิดรับรวมทุกรอบ 30 คน

คุณสมบัติ

ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่า ม.6

เกรดเฉี่ยขั้นต่ำ 2.00

ข้อมูลเพิ่มเติม

เว็บไซต์คณะ http://eng.ksu.ac.th/

Facebook คณะ https://www.facebook.com/EngineeringKSU/

เว็บไซต์สาขา http://ie.eng.ksu.ac.th

Facebook สาขา http://www.facebook.com/ie.ksu

สมัครเรียน

แนวทางประกอบอาชีพ/ศึกษาต่อ

สามารถประกอบอาชีพได้หลากหลาย ดังนี้

 • ภาคอุตสาหกรรม 

วิศวกรโรงงาน (Factory Engineer) วิศวกรปรับปรุงกระบวนการผลิต (Improvement Engineer)  วิศวกรวางแผนการผลิต (Planning Engineer) วิศวกรการผลิตสมัยใหม่ (Modern Production Engineer) วิศวกรควบคุมคุณภาพ (QC Engineer) วิศวกรการจัดการโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ (Supply chain and Logistics Engineer) วิศวกรความปลอดภัย (Safety Engineer) วิศวกรระบบ ( System Engineer) และวิศวกรฝ่ายขาย (Sale Engineer)

 • ภาครัฐ และรัฐวิสาหกิจ

 การไฟฟ้าฝ่ายผลิต รับราชการครูในสถาบันอาชีวศึกษา สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน และการนิคมอุตสาหกรรม เป็นต้น

 • เชิงพาณิชยกรรม
  ทำงานในเชิงพาณิชยกรรม เช่น เจ้าของกิจการ (Entrepreneur) หรือ SMEs เป็นต้น
 • นักวิจัย

          นักวิจัยทั้งในภาครัฐและเอกชน

สามารถศึกษาต่อได้ดังนี้

ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ สาขาวิศวกรรมโลจิสติกส์  สาขาการจัดการและบริหารงานวิศวกรรม และวิศวกรรมสาขาอื่นๆ

แผนการเรียน

 หลักสูตร วศ.บ วิศวกรรมอุตสาหการและระบบอัตโนมัติ  143 หน่วยกิต  (4 ปี)  *** รับรองโดยสภาวิศวกร***

ปี 1
น้อง Freshy

ภาคเรียนที่ 1

(จำนวน 20 หน่วยกิต)

ภาษาอังกฤษ 1

แคลคูลัสสำหรับวิศวกรรม 1

ฟิสิกส์ 1

ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1

เคมีพื้นฐาน

ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน

การเขียนแบบวิศวกรรม

วัสดุวิศวกรรม


ภาคเรียนที่ 2

(จำนวน 20 หน่วยกิต)

ภาษาอังกฤษ 2

พลวัตทางสังคมโลก

ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม

กีฬาและนันทนาการเพื่อสุขภาพ

แคลคูลัสสำหรับวิศวกรรม 2

ฟิสิกส์ 2

ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2

การปฏิบัติงานวิศวกรรมเบื้องต้น 1

ปี 2

พี่ More

ภาคเรียนที่ 1

(จำนวน 20 หน่วยกิต)

ภาษาอังกฤษ 3

แคลคูลัสสำหรับวิศวกรรม 3

กลศาสตร์วิศวกรรม

เทอร์โมฟลูอิดส์

กระบวนการผลิต

หลักมูลวิศวกรรมไฟฟ้าพื้นฐาน

ปฏิบัติการหลักมูลของวิศวกรรมไฟฟ้าพื้นฐาน

ปฏิบัติการกระบวนการผลิต


ภาคเรียนที่ 2

(จำนวน 19 หน่วยกิต)

ภาษาอังกฤษ 4

การคิดและการตัดสินใจ

การโปรแกรมคอมพิวเตอร์

ความน่าจะเป็นและสถิติวิศวกรรม

อุตสาหกรรมการผลิตอัตโนมัติ

การปฏิบัติงานวิศวกรรมเบื้องต้น2

วิชาชีพเลือก 1

ปี 3

Junior IEA

ภาคเรียนที่ 1

(จำนวน 20 หน่วยกิต)

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

จริยธรรมเพื่อการดำรงชีวิต

การวิจัยการดำเนินงาน

การศึกษางานอุตสาหกรรม

ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล

ปฏิบัติการนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์

วิชาชีพเลือก 2

วิชาเลือกเสรี 1


ภาคเรียนที่ 2

(จำนวน 22 หน่วยกิต)

การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรม

หุ่นยนต์อุตสาหกรรมและแมชีนวิชั่น

วิศวกรรมความปลอดภัย

การควบคุมคุณภาพ

วิศวกรรมการบำรุงรักษา

เตรียมโครงงานวิศวกรรม

อุตสาหการและระบบอัตโนมัติ

วิชาชีพเลือก 3

วิชาเลือกเสรี 2

ปี 4

พี่ Senior IEA

ภาคเรียนที่ 1

(จำนวน 16 หน่วยกิต)

การเตรียมสหกิจศึกษาสำหรับวิศวกรอุตสาหการและระบบอัตโนมัติ

การวางแผนและควบคุมการผลิต

เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม

ปฏิบัติการวิศวกรรมอุตสาหการ

โครงงานวิศวกรรมอุตสาหการและระบบอัตโนมัติ

วิชาชีพเลือก 4

วิชาชีพเลือก 5


ภาคเรียนที่ 2

(จำนวน 6 หน่วยกิต)

สหกิจศึกษา (ฝึกประสบการณ์ภาคอุตสาหกรรม 1 ภาคการศึกษา)ข้อมูลอื่น ๆ

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

 ดร.นรงค์ วิชาผา

(หัวหน้าสาขาวิชา วิศวกรรมอุตสาหการ)                     คุณวุฒิ

ปร.ด. (วิศวกรรมอุตสาหการ) ม.ขอนแก่น

วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ) ม.ขอนแก่น

วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) ม.ขอนแก่น

สอนในหลักสูตรที่สภาวิศวกรรับรอง ประสบการณ์สอน    11 ปี


ความเชี่ยวชาญ

 • การวางแผนกระบวนการผลิต
 • การปรับปรุงกระบวนการผลิต
 • การจัดการโซ่อุปทานและโลจิสติกส์
 • การตัดสินใจแบบหลายเกณฑ์
 • วิศวกรรมความปลอดภัย
 • การออกแบบระบบโครงข่ายการขนส่ง
 • วิศวกรรมระบบ

  รศ.ดร.สุพรรณ สุดสนธิ์

 (ประธานหลักสูตร วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการและระบบอัตโนมัติ)


คุณวุฒิ     

ปร.ด. (วิศวกรรมอุตสาหการ) ม.อุบลราชธานี

วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ) ม.เชียงใหม่

วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลขอนแก่น (ไทย-เยอรมัน)

คอ.บ. (เครื่องมือกล)  สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลขอนแก่น(ไทย-เยอรมัน)

สอนในหลักสูตรที่สภาวิศวกรรับรอง ประสบการณ์สอน    24 ปี

ความเชี่ยวชาญ

 • การวางแผนกระบวนการผลิต
 • การปรับปรุงกระบวนการผลิต
 • การจัดการโซ่อุปทานและโลจิสติกส์
 • การออกแบบระบบโครงข่ายการขนส่ง
 • วิศวกรรมความปลอดภัย
 • วิศวกรรมการผลิต
 • วิศวกรรมการจัดการ

  อาจารย์อามิณฑ์  หล้าวงศ์


คุณวุฒิ      

วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ) ม.ขอนแก่น

วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) ม.ขอนแก่น

สอนในหลักสูตรที่สภาวิศวกรรับรอง ประสบการณ์สอน    7 ปี

ความเชี่ยวชาญ

 • ระบบควบคุมอัตโนมัติ
 • วิศวกรรมบำรุงรักษา
 • กระบวนการผลิตแบบอัตโนมัติ
 • วิศวกรรมความปลอดภัย
 • วิศวกรรมงานเชื่อม
 • วิศวกรรมระบบ

  อาจารย์ศุภกิจ เศิกศิริ


คุณวุฒิ 

วศ.ม. (เทคโนโลยีวัสดุ)   ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

คอ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี                       

สอนในหลักสูตรที่สภาวิศวกรรับรอง ประสบการณ์สอน    23 ปี

ความเชี่ยวชาญ

 • วิศวกรรมการผลิต
 • วิศวกรรมวัสดุ
 • วิศวกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์
 • วิศวกรรมความปลอดภัย
 • วิศวกรรมงานเชื่อม
 • วิศวกรรมระบบ

ดร.ไทยทัศน์  สุดสวนสี

 คุณวุฒิ 

ปร.ด.(วิศวกรรมเครื่องกล) ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล) ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

 วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

สอนในหลักสูตรที่สภาวิศวกรรับรอง ประสบการณ์สอน    8 ปี

ความเชี่ยวชาญ

 • วิศวกรรมเครื่องกล
 • การออกแบบระบบการผลิตก๊าซชีวภาพ
 • การออกแบบระบบระบายอากาศ
 • กระบวนการออกแบบเครื่องจักร
 

หลักสูตรวิศวกรรมอุตสาหการและระบบอัตโนมัติ ได้รับการรับรองจากสภาวิศวกร โดยนักศึกษาที่เรียนจบจะได้รับใบประกอบวิชาชีพวิศวกรในสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
รอบรั้วชาว IEA

ปี 1 น้อง Freshy

    

ปี 2 พี่ More

     

ปี 3 Junior IEA

   

ปี 4 พี่ Senior IEA