หน้าแรก > สาขาที่เปิดรับ > วศ.บ. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และระบบอัตโนมัติ
วศ.บ. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และระบบอัตโนมัติ
รายละเอียดการรับสมัคร

จำนวนที่เปิดรับรวมทุกรอบ 30 คน

คุณสมบัติ

ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่า ม.6

เกรดเฉี่ยขั้นต่ำ 2.00

ข้อมูลเพิ่มเติม

เว็บไซต์คณะ http://eng.ksu.ac.th/

Facebook คณะ https://www.facebook.com/EngineeringKSU/

เว็บไซต์สาขา http://cae.eng.ksu.ac.th/

Facebook สาขา https://www.facebook.com/ComAutoEn

สมัครเรียน

แนวทางประกอบอาชีพ/ศึกษาต่อ

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

1 ทำงานในหน่วยงานเอกชน

  • ในตำแหน่งทางด้านคอมพิวเตอร์ เช่น วิศวกรคอมพิวเตอร์ (Computer Engineer), นักโปรแกรม (Programmer), วิศวกรซอฟต์แวร์(Software Engineer), ผู้ดูแลระบบเครือข่าย (Network Administrator), และงานให้คำปรึกษาในสร้างหรือผลิตนวัตกรรมด้านเทคโนโลยี เป็นต้น
  • ในตำแหน่งทางด้านระบบอัตโนมัติ เช่น วิศวกรระบบอัตโนมัติ(Automation Engineer), วิศวกรซอฟต์แวร์อุตสาหกรรม (Industrial Software Engineer), วิศวกรหุ่นยนต์ (Robotics Engineer), และวิศวกรเทคนิค (Technical Service Engineer) เป็นต้น

2 ทำงานในหน่วยงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ ในตำแหน่งต่าง ๆ เช่น บุคลากรทางการศึกษา, หัวหน้า ศูนย์คอมพิวเตอร์, นักวิชาการคอมพิวเตอร์, นักวิเคราะห์ข้อมูล, นักวิจัย เป็นต้น

3 เป็นผู้ประกอบการ ขนาดกลาง ขนาดย่อม (SMEs) และสตาร์ทอัพ (Startup), นักพัฒนาซอฟต์แวร์ ระบบอัตโนมัติ และเป็นที่ปรึกษาให้กับหน่วยงานต่าง ๆ

แผนการเรียน


ข้อมูลอื่น ๆ