หน้าแรก > สาขาที่เปิดรับ > อส.บ. วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร
อส.บ. วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร
รายละเอียดการรับสมัคร

จำนวนที่เปิดรับรวมทุกรอบ 30 คน

คุณสมบัติ

ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่า ม.6

เกรดเฉี่ยขั้นต่ำ 2.00

ข้อมูลเพิ่มเติม

เว็บไซต์คณะ http://eng.ksu.ac.th/

Facebook คณะ https://www.facebook.com/EngineeringKSU/

เว็บไซต์สาขา http://aim.eng.ksu.ac.th/?page_id=17

Facebook สาขา https://www.facebook.com/agmech.rmuti

สมัครเรียน

แนวทางประกอบอาชีพ/ศึกษาต่อ

แผนการเรียน

แผนการเรียนตลอดสูตร อสบ.วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร หลักสูตร 4 ปีข้อมูลอื่น ๆ