หน้าแรก > สาขาที่เปิดรับ > วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล [เทียบโอน]
วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล [เทียบโอน]
รายละเอียดการรับสมัคร

จำนวนที่เปิดรับรวมทุกรอบ 30 คน

คุณสมบัติ

ปวส. ช่างยนต์ เทคนิคเครื่องกล ช่างเทคนิคยานยนต์ สาขาช่างอุตสาหกรรม หรือเทียบเท่า

เกรดเฉี่ยขั้นต่ำ 2.00

ข้อมูลเพิ่มเติม

เว็บไซต์คณะ http://eng.ksu.ac.th/

Facebook คณะ https://www.facebook.com/EngineeringKSU/

เว็บไซต์สาขา http://me.eng.ksu.ac.th

Facebook สาขา https://www.facebook.com/107104574406634

สมัครเรียน

แนวทางประกอบอาชีพ/ศึกษาต่อ

1. วิศวกรในหน่วยงานเอกชน – โรงงานอุตสาหกรรม ในตำแหน่งต่าง ๆ เช่น

>> วิศวกรเครื่องกล (Mechanical Engineer)

>> วิศวกรซ่อมบำรุง (Maintenance Engineer)

>> วิศวกรการผลิต (Production Engineer)

>> วิศวกรคุณภาพ (Quality Engineer)

>> วิศวกรวัสดุ (Materials Engineer)

>> วิศวกรความปลอดภัย (Safety Engineer)

2. วิศวกรเครื่องกลในหน่วยงานภาครัฐ – รัฐวิสาหกิจ ในตำแหน่งต่าง ๆ เช่น

>> กรมโรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม

>> กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม / สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด

>> กรมท่าอากาศยาน

>> การไฟฟ้าฝ่ายผลิต / การประปาส่วนภูมิภาค

3. เป็นผู้ประกอบการอุตสาหกรรมขนาดกลาง – ขนาดย่อม (SMEs) ประกอบอาชีพอิสระ และเป็นที่ปรึกษาให้กับหน่วยงานต่าง ๆ