หน้าแรก > สาขาที่เปิดรับ > วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการและระบบอัตโนมัติ[เทียบโอน]
วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการและระบบอัตโนมัติ[เทียบโอน]
รายละเอียดการรับสมัคร

จำนวนที่เปิดรับรวมทุกรอบ 30 คน

คุณสมบัติ

ปวส. ช่างอุตสาหกรรม เทคนิคการผลิต เทคนิคอุตสาหกรรม เขียนแบบเครื่องกล ช่างกลโรงงาน หรือเทียบเท่า

เกรดเฉี่ยขั้นต่ำ 2.00

ข้อมูลเพิ่มเติม

เว็บไซต์คณะ http://eng.ksu.ac.th/

Facebook คณะ https://www.facebook.com/EngineeringKSU/

เว็บไซต์สาขา http://ie.eng.ksu.ac.th

Facebook สาขา http://www.facebook.com/ie.ksu

สมัครเรียน

แนวทางประกอบอาชีพ/ศึกษาต่อ

*** หลักสูตรวิศวกรรมอุตสาหการและระบบอัตโนมิัตินี้ได้ถูกรับรองจากสภาวิศวกรเรียบร้อยแล้ว จึงการันตีว่าเมื่อสำเร็จการศึกษาสามารถเป็นวิศวกรที่มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรถูกต้องตามกฏหมายเทียบเท่ามหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศ***   

         วิศวกรรมอุตสาหการเป็นศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดมาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยการใช้ทรัพยากรให้เกิดต้นทุนสินค้าหรือบริการต่ำ กำไรสูง และสามารถตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้าสูงสุด โดยนำเอาหลักการหรือองค์ความรู้ทางวิศวกรรมอุตสาหการมาใช้ในการบริหารจัดการสินค้า หรือบริการ วิศวกรรมอุตสาหการเป็นสาขาวิชาที่เรียนครอบคลุมการบริหารจัดการโซ่อุปทาน โดยเรียนตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ดังนั้นเมื่อสำเร็จการศึกษาวิศวกรสาขานี้จึงสามารถประกอบอาชีพได้หลากหลาย ดังนี้

 • ภาคอุตสาหกรรม 

      วิศวกรโรงงาน (Factory Engineer)  วิศวกรฝ่ายจัดซื้อ (Purchasing Engineer)  วิศวกรการออกแบบผลิตภัณฑ์ (Product Design Engineer) วิศวกรวางแผนการผลิต (Planning Engineer) วิศวกรการผลิต (Production Engineer) วิศวกรปรับปรุงกระบวนการผลิต (Improvement Engineer) วิศวกรควบคุมคุณภาพ (QC Engineer) วิศวกรประกันคุณภาพ (QA Engineer)  วิศวกรโลหะการ (Metallurgical Engineer)  วิศวกรกระบวนการหล่อ (Foundry Process Engineer)  วิศวกรซ่อมบำรุง (Maintenance Engineer) วิศวกรการจัดการโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ (Supply Chain and Logistics Engineer) วิศวกรความปลอดภัย (Safety Engineer) วิศวกรระบบ ( System Engineer) และวิศวกรฝ่ายขาย (Sale Engineer)

 • ภาครัฐ และรัฐวิสาหกิจ

      กรมโรงงาน  กระทรวงอุตสาหกรรม  กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม   สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด  สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน   การไฟฟ้าฝ่ายผลิต รับราชการครูในสถาบันอาชีวศึกษา สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด  และการนิคมอุตสาหกรรม เป็นต้น

 • เชิงพาณิชยกรรม
  ทำงานในเชิงพาณิชยกรรม เช่น เจ้าของกิจการ (Entrepreneur) หรือ SMEs เป็นต้น
 • นักวิจัย

          นักวิจัยทั้งในภาครัฐ และเอกชน

สามารถศึกษาต่อได้ดังนี้

         ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ สาขาวิศวกรรมโลจิสติกส์  วิศวกรรมการผลิต วิศวกรรมวัสดุ วิศวกรรมโลหะการ วิศวกรรมการขนส่ง สาขาการจัดการและบริหารงานวิศวกรรม และวิศวกรรมสาขาอื่น ๆ


แผนการเรียน

หลักสูตร วศ.บ วิศวกรรมอุตสาหการและระบบอัตโนมัติ  143 หน่วยกิต  (4 ปี)  *** หลักสูตรนี้ได้รับรองจากสภาวิศวกรเรียบร้อยแล้ว***

ปี 1

น้อง Freshy

ภาคเรียนที่ 1

(จำนวน 20 หน่วยกิต)

ภาษาอังกฤษ 1

แคลคูลัสสำหรับวิศวกรรม 1

ฟิสิกส์ 1

ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1

เคมีพื้นฐาน

ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน

การเขียนแบบวิศวกรรม

วัสดุวิศวกรรม


ภาคเรียนที่ 2

(จำนวน 20 หน่วยกิต)

ภาษาอังกฤษ 2

พลวัตทางสังคมโลก

ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม

กีฬาและนันทนาการเพื่อสุขภาพ

แคลคูลัสสำหรับวิศวกรรม 2

ฟิสิกส์ 2

ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2

การปฏิบัติงานวิศวกรรมเบื้องต้น 1

ปี 2

พี่ More

ภาคเรียนที่ 1

(จำนวน 20 หน่วยกิต)

ภาษาอังกฤษ 3

แคลคูลัสสำหรับวิศวกรรม 3

กลศาสตร์วิศวกรรม

เทอร์โมฟลูอิดส์

กระบวนการผลิต

หลักมูลวิศวกรรมไฟฟ้าพื้นฐาน

ปฏิบัติการหลักมูลของวิศวกรรมไฟฟ้าพื้นฐาน

ปฏิบัติการกระบวนการผลิต


ภาคเรียนที่ 2

(จำนวน 19 หน่วยกิต)

ภาษาอังกฤษ 4

การคิดและการตัดสินใจ

การโปรแกรมคอมพิวเตอร์

ความน่าจะเป็นและสถิติวิศวกรรม

อุตสาหกรรมการผลิตอัตโนมัติ

การปฏิบัติงานวิศวกรรมเบื้องต้น2

วิชาชีพเลือก 1

ปี 3

Junior 

ภาคเรียนที่ 1

(จำนวน 20 หน่วยกิต)

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

จริยธรรมเพื่อการดำรงชีวิต

การวิจัยการดำเนินงาน

การศึกษางานอุตสาหกรรม

ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล

ปฏิบัติการนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์

วิชาชีพเลือก 2

วิชาเลือกเสรี 1


ภาคเรียนที่ 2

(จำนวน 22 หน่วยกิต)

การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรม

หุ่นยนต์อุตสาหกรรมและแมชีนวิชั่น

วิศวกรรมความปลอดภัย

การควบคุมคุณภาพ

วิศวกรรมการบำรุงรักษา

เตรียมโครงงานวิศวกรรม

อุตสาหการและระบบอัตโนมัติ

วิชาชีพเลือก 3

วิชาเลือกเสรี 2

ปี 4

พี่ Senior

ภาคเรียนที่ 1

(จำนวน 16 หน่วยกิต)

การเตรียมสหกิจศึกษาสำหรับวิศวกรอุตสาหการและระบบอัตโนมัติ

การวางแผนและควบคุมการผลิต

เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม

ปฏิบัติการวิศวกรรมอุตสาหการ

โครงงานวิศวกรรมอุตสาหการและระบบอัตโนมัติ

วิชาชีพเลือก 4

วิชาชีพเลือก 5


ภาคเรียนที่ 2

(จำนวน 6 หน่วยกิต)

สหกิจศึกษาข้อมูลอื่น ๆ

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ดร.นรงค์ วิชาผา

(หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ)                     


คุณวุฒิ 

ปร.ด. (วิศวกรรมอุตสาหการ) ม.ขอนแก่น                                                                               วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ) ม.ขอนแก่น                                                                               วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) ม.ขอนแก่น

สอนในหลักสูตรที่สภาวิศวกรรับรอง ประสบการณ์สอน    11 ปี


ความเชี่ยวชาญ

 • การวางแผนกระบวนการผลิต
 • การปรับปรุงกระบวนการผลิต
 • การจัดการโซ่อุปทานและ         โลจิสติกส์
 • การตัดสินใจแบบหลายเกณฑ์
 • การออกแบบระบบโครงข่ายการขนส่งสินค้า
 • วิศวกรรมความปลอดภัย
 • วิศวกรรมระบบ

รศ.ดร.สุพรรณ สุดสนธิ์

 •  (ประธานหลักสูตร วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการและระบบอัตโนมัติ)

คุณวุฒิ 

ปร.ด. (วิศวกรรมอุตสาหการ) ม.อุบลราชธานี

วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ) ม.เชียงใหม่

วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลขอนแก่น

คอ.บ. (เครื่องมือกล) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลขอนแก่น


สอนในหลักสูตรที่สภาวิศวกรรับรอง ประสบการณ์สอน    24 ปี

ความเชี่ยวชาญ

 • การวางแผนกระบวนการผลิต
 • การปรับปรุงกระบวนการผลิต
 • การจัดการโซ่อุปทานและ         โลจิสติกส์
 • การออกแบบระบบโครงข่ายการขนส่งสินค้า
 • วิศวกรรมความปลอดภัย
 • วิศวกรรมระบบ

อาจารย์อามิณฑ์  หล้าวงศ์

คุณวุฒิ       

ปร.ด. (วิศวกรรมอุตสาหการ) ม. อุบลราชธานี (กำลังศึกษาต่อระดับปริญญาเอก)

วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ) ม.ขอนแก่น

วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) ม.ขอนแก่น

สอนในหลักสูตรที่สภาวิศวกรรับรอง ประสบการณ์สอน    6 ปี

ความเชี่ยวชาญ

 • วิศวกรรมระบบควบคุมอัตโนมัติ
 • วิศวกรรมซ่อมบำรุงรักษา
 • วิศวกรรมกระบวนการผลิตแบบอัตโนมัติ
 • วิศวกรรมความปลอดภัย
 • วิศวกรรมระบบ

อาจารย์ศุภกิจ เศิกศิริ

 คุณวุฒิ   

วศ.ม. (เทคโนโลยีวัสดุ) ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

คอ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

สอนในหลักสูตรที่สภาวิศวกรรับรอง ประสบการณ์สอน    23 ปี

ความเชี่ยวชาญ

 • วิศวกรรมการผลิต
 • วิศวกรรมวัสดุ
 • วิศวกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์
 • วิศวกรรมความปลอดภัย
 • วิศวกรรมงานเชื่อม
 • วิศวกรรมระบบ

 ดร.ไทยทัศน์ สุดสวนสี

 


คุณวุฒิ 

ปร.ด. (วิศวกรรมเครื่องกล) ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล) ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

สอนในหลักสูตรที่สภาวิศวกรรับรอง ประสบการณ์สอน    7 ปี

ความเชี่ยวชาญ

 • วิศวกรรมเครื่องกล
 • วิศวกรรมการออกแบบระบบการผลิต
 • วิศวกรรมการออกแบบระบบระบายอากาศ
 • วิศวกรรมกระบวนการออกแบบเครื่องจักร