หน้าแรก > สาขาที่เปิดรับ > วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการและระบบอัตโนมัติ[เทียบโอน]
วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการและระบบอัตโนมัติ[เทียบโอน]
รายละเอียดการรับสมัคร

จำนวนที่เปิดรับรวมทุกรอบ 30 คน

คุณสมบัติ

ปวส. ช่างอุตสาหกรรม เทคนิคการผลิต เทคนิคอุตสาหกรรม เขียนแบบเครื่องกล ช่างกลโรงงาน หรือเทียบเท่า

เกรดเฉี่ยขั้นต่ำ 2.00

ข้อมูลเพิ่มเติม

เว็บไซต์คณะ http://eng.ksu.ac.th/

Facebook คณะ https://www.facebook.com/EngineeringKSU/

เว็บไซต์สาขา http://ie.eng.ksu.ac.th

Facebook สาขา http://www.facebook.com/ie.ksu

สมัครเรียน

แนวทางประกอบอาชีพ/ศึกษาต่อ

สามารถประกอบอาชีพได้หลากหลาย ดังนี้

 • ภาคอุตสาหกรรม 

วิศวกรโรงงาน (Factory Engineer) วิศวกรปรับปรุงกระบวนการผลิต (Improvement Engineer)  วิศวกรวางแผนการผลิต (Planning Engineer) วิศวกรการผลิตสมัยใหม่ (Modern Production Engineer) วิศวกรควบคุมคุณภาพ (QC Engineer) วิศวกรการจัดการโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ (Supply chain and Logistics Engineer) วิศวกรความปลอดภัย (Safety Engineer) วิศวกรระบบ ( System Engineer) และวิศวกรฝ่ายขาย (Sale Engineer)

 • ภาครัฐ และรัฐวิสาหกิจ

 การไฟฟ้าฝ่ายผลิต รับราชการครูในสถาบันอาชีวศึกษา สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน และการนิคมอุตสาหกรรม เป็นต้น

 • เชิงพาณิชยกรรม
  ทำงานในเชิงพาณิชยกรรม เช่น เจ้าของกิจการ (Entrepreneur) หรือ SMEs เป็นต้น
 • นักวิจัย

          นักวิจัยทั้งในภาครัฐและเอกชน

สามารถศึกษาต่อได้ดังนี้

ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ สาขาวิศวกรรมโลจิสติกส์  สาขาการจัดการและบริหารงานวิศวกรรม และวิศวกรรมสาขาอื่นๆ


แผนการเรียน

หลักสูตร วศ.บ วิศวกรรมอุตสาหการและระบบอัตโนมัติ  143 หน่วยกิต  (4 ปี)  *** รับรองโดยสภาวิศวกร***

ปี 1

น้อง Freshy

ภาคเรียนที่ 1

(จำนวน 20 หน่วยกิต)

ภาษาอังกฤษ 1

แคลคูลัสสำหรับวิศวกรรม 1

ฟิสิกส์ 1

ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1

เคมีพื้นฐาน

ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน

การเขียนแบบวิศวกรรม

วัสดุวิศวกรรม


ภาคเรียนที่ 2

(จำนวน 20 หน่วยกิต)

ภาษาอังกฤษ 2

พลวัตทางสังคมโลก

ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม

กีฬาและนันทนาการเพื่อสุขภาพ

แคลคูลัสสำหรับวิศวกรรม 2

ฟิสิกส์ 2

ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2

การปฏิบัติงานวิศวกรรมเบื้องต้น 1

ปี 2

พี่ More

ภาคเรียนที่ 1

(จำนวน 20 หน่วยกิต)

ภาษาอังกฤษ 3

แคลคูลัสสำหรับวิศวกรรม 3

กลศาสตร์วิศวกรรม

เทอร์โมฟลูอิดส์

กระบวนการผลิต

หลักมูลวิศวกรรมไฟฟ้าพื้นฐาน

ปฏิบัติการหลักมูลของวิศวกรรมไฟฟ้าพื้นฐาน

ปฏิบัติการกระบวนการผลิต


ภาคเรียนที่ 2

(จำนวน 19 หน่วยกิต)

ภาษาอังกฤษ 4

การคิดและการตัดสินใจ

การโปรแกรมคอมพิวเตอร์

ความน่าจะเป็นและสถิติวิศวกรรม

อุตสาหกรรมการผลิตอัตโนมัติ

การปฏิบัติงานวิศวกรรมเบื้องต้น2

วิชาชีพเลือก 1

ปี 3

Junior 

ภาคเรียนที่ 1

(จำนวน 20 หน่วยกิต)

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

จริยธรรมเพื่อการดำรงชีวิต

การวิจัยการดำเนินงาน

การศึกษางานอุตสาหกรรม

ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล

ปฏิบัติการนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์

วิชาชีพเลือก 2

วิชาเลือกเสรี 1


ภาคเรียนที่ 2

(จำนวน 22 หน่วยกิต)

การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรม

หุ่นยนต์อุตสาหกรรมและแมชีนวิชั่น

วิศวกรรมความปลอดภัย

การควบคุมคุณภาพ

วิศวกรรมการบำรุงรักษา

เตรียมโครงงานวิศวกรรม

อุตสาหการและระบบอัตโนมัติ

วิชาชีพเลือก 3

วิชาเลือกเสรี 2

ปี 4

พี่ Senior

ภาคเรียนที่ 1

(จำนวน 16 หน่วยกิต)

การเตรียมสหกิจศึกษาสำหรับวิศวกรอุตสาหการและระบบอัตโนมัติ

การวางแผนและควบคุมการผลิต

เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม

ปฏิบัติการวิศวกรรมอุตสาหการ

โครงงานวิศวกรรมอุตสาหการและระบบอัตโนมัติ

วิชาชีพเลือก 4

วิชาชีพเลือก 5


ภาคเรียนที่ 2

(จำนวน 6 หน่วยกิต)

สหกิจศึกษาข้อมูลอื่น ๆ

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ดร.นรงค์ วิชาผา

(หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ)                     


คุณวุฒิ 

ปร.ด. (วิศวกรรมอุตสาหการ) ม.ขอนแก่น                                                                               วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ) ม.ขอนแก่น                                                                               วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) ม.ขอนแก่น

สอนในหลักสูตรที่สภาวิศวกรรับรอง ประสบการณ์สอน    11 ปี


ความเชี่ยวชาญ

 • การวางแผนกระบวนการผลิต
 • การปรับปรุงกระบวนการผลิต
 • การจัดการโซ่อุปทานและโลจิสติกส์
 • การตัดสินใจแบบหลายเกณฑ์
 • การออกแบบระบบโครงข่ายการขนส่งสินค้า
 • วิศวกรรมความปลอดภัย
 • วิศวกรรมระบบ

รศ.ดร.สุพรรณ สุดสนธิ์

 •  (ประธานหลักสูตร วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการและระบบอัตโนมัติ)

คุณวุฒิ 

ปร.ด. (วิศวกรรมอุตสาหการ) ม.อุบลราชธานี

วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ) ม.เชียงใหม่

วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลขอนแก่น

คอ.บ. (เครื่องมือกล) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลขอนแก่น


สอนในหลักสูตรที่สภาวิศวกรรับรอง ประสบการณ์สอน    24 ปี

ความเชี่ยวชาญ

 • การวางแผนกระบวนการผลิต
 • การปรับปรุงกระบวนการผลิต
 • การจัดการโซ่อุปทานและโลจิสติกส์
 • การออกแบบระบบโครงข่ายการขนส่งสินค้า
 • วิศวกรรมความปลอดภัย
 • วิศวกรรมระบบ

อาจารย์อามิณฑ์  หล้าวงศ์

คุณวุฒิ       

วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ) ม.ขอนแก่น

วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) ม.ขอนแก่น

สอนในหลักสูตรที่สภาวิศวกรรับรอง ประสบการณ์สอน    6 ปี

ความเชี่ยวชาญ

 • ระบบควบคุมอัตโนมัติ
 • วิศวกรรมซ่อมบำรุงรักษา
 • กระบวนการผลิตแบบอัตโนมัติ
 • วิศวกรรมความปลอดภัย
 • วิศวกรรมระบบ

อาจารย์ศุภกิจ เศิกศิริ

 คุณวุฒิ   

วศ.ม. (เทคโนโลยีวัสดุ) ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

คอ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

สอนในหลักสูตรที่สภาวิศวกรรับรอง ประสบการณ์สอน    23 ปี

ความเชี่ยวชาญ

 • วิศวกรรมการผลิต
 • วิศวกรรมวัสดุ
 • วิศวกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์
 • วิศวกรรมความปลอดภัย
 • วิศวกรรมงานเชื่อม
 • วิศวกรรมระบบ

 ดร.ไทยทัศน์ สุดสวนสี

 


คุณวุฒิ 

ปร.ด. (วิศวกรรมเครื่องกล) ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล) ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

สอนในหลักสูตรที่สภาวิศวกรรับรอง ประสบการณ์สอน    7 ปี

ความเชี่ยวชาญ

 • วิศวกรรมเครื่องกล
 • การออกแบบระบบการผลิตก๊าซชีวมวล
 • การออกแบบระบบระบายอากาศ
 • กระบวนการออกแบบเครื่องจักร