หน้าแรก > สาขาที่เปิดรับ > วศ.บ. วิศวกรรมโลจิสติกส์[เทียบโอน]
วศ.บ. วิศวกรรมโลจิสติกส์[เทียบโอน]
รายละเอียดการรับสมัคร

จำนวนที่เปิดรับรวมทุกรอบ 30 คน

คุณสมบัติ

ปวส. สาขาเทคโนโลยีโลจิสติกส์และการขนส่ง สาขาการจัดการ โลจิสติกส์ สาขาช่างอุตสาหกรรม หรือเทียบเท่า

เกรดเฉี่ยขั้นต่ำ 2.00

ข้อมูลเพิ่มเติม

เว็บไซต์คณะ http://eng.ksu.ac.th/

Facebook คณะ https://www.facebook.com/EngineeringKSU/

เว็บไซต์สาขา http://le.eng.ksu.ac.th/

Facebook สาขา https://www.facebook.com/logisticsengineeringksu

สมัครเรียน

แนวทางประกอบอาชีพ/ศึกษาต่อ

หน่วยงานเอกชน

  • วิศวกรโลจิสติกส์ (Logistics Engineer)
  • วิศวกรคุณภาพ (Quality Engineer)
  • วิศวกรวัสดุ (Materials Engineer)
  • วิศวกรความปลอดภัย (Safety Engineer)
  • งานให้คำปรึกษาในการผลิตและลดต้นทุน

หน่วยงานภาครัฐ

  • กรมโรงงาน
  • กระทรวงอุตสาหกรรม
  • กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
  • สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
  • สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 

แผนการเรียน

โครงสร้างหลักสูตร

โครงสร้างหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต เทียบโอนรายวิชา

 

1   หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

     (เทียบโอนไม่เกิน 15 หน่วยกิต ยกเว้นกลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร)

30

หน่วยกิต

    1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร

15

หน่วยกิต

    1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์

3

หน่วยกิต

    1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์                                

3

หน่วยกิต

    1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                                 

6

หน่วยกิต

    1.5 กลุ่มวิชากีฬาและนันทนาการ

3

หน่วยกิต

2   หมวดวิชาเฉพาะ

108

หน่วยกิต

     2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

21

หน่วยกิต

     2.2 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิศวกรรมศาสตร์

27

หน่วยกิต

     2.3 กลุ่มวิชาชีพบังคับ

45

หน่วยกิต

     2.4 กลุ่มวิชาชีพเลือก

15

   หน่วยกิต

3   หมวดวิชาเลือกเสรี (เทียบโอนไม่เกิน 6 หน่วยกิต)                    

6

หน่วยกิต

รวมหน่วยกิตที่ขอเทียบโอน                        

21

หน่วยกิต

   จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร                             

144

หน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิตคงเหลือ

123

หน่วยกิต

ข้อมูลอื่น ๆ